gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLGİ TEKNOLOJİLER VE İLETİŞİM KURUMU SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNE

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumuna Uzman, Savunma Sanayi Müsteşarlığına Sözleşmeli Personel, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Elemanı Alınacaktır.

07 Ekim 2011 Cuma 06:46
Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu Savunma Sanayi Müsteşarlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
1 - Genel Bilgiler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolar için toplam 23 (yirmi üç) adet kadroya atanacak Bilişim Uzman Yardımcılarının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:
ALAN
ADET
Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, bilgisayar ve telekomünikasyon mühendisliği
6
İktisat, işletme, maliye, hukuk
17
2 - Sınava Katılma Şartları
Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, bilgisayar ve telekomünikasyon mühendisliği bölümlerinden; sosyal bilimler alanında iktisat, işletme, maliye ve hukuk bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak ( 19.11.1976 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
d) 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada;
- Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, bilgisayar ve telekomünikasyon mühendisliği bölümleri için KPSSP–5 puan türünden ilk 120,
- İktisat, işletme, maliye, hukuk bölümleri için KPSSP–40 puan türünden ilk 340 aday arasına girmiş olmak,
e) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden KPSS yabancı dil testinde soruların en az yüzde 70’ine doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 puan almış olmak
gerekmektedir.
Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanacaktır.
3 - Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, müteakiben;
a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.),
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
d) KPDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği ile başvurularını 24.10.2011 – 28.10.2011 tarihleri arasında Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
Adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında tasdik edilecektir.
Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Kurum tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep etmeleri halinde adaylara iade edilecektir.
4 - Sınav ve Değerlendirme
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 19.11.2011 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında alanlar itibariyle en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamada atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların sınavdan önce aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Adayın özgeçmişi,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.
İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.
Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Duyuruda yer alan kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Gerek görüldüğünde boş kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.
Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca sınav giriş belgeleri ile sınav sonuçları adreslerine gönderilecektir.
5 - Sınav Konuları
Yazılı sınav konuları;
- Yukarıda sayılan mühendislik bölümleri için; Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Veri Haberleşmesi, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Internet ve Bilgi Güvenliği, Ağ ve Bilgi Güvenliği, Yöneylem Araştırması, Genel Matematik, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından,
- İktisat, İşletme, Maliye ve Hukuk için; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Telekomünikasyon Hukuku konularından oluşacaktır.
6 - Diğer Hususlar
Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında ayrıca fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bulunduracaklardır. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler Kurumun internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr/ internet sayfasında mevcut olup, başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Milli Savunma Başkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığından:
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI’NA ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sınavla; Proje Asistanı ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere B grubu 26 (yirmialtı) kadro karşılıksız sözleşmeli personel ve Yönetici Asistanı ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere C grubu 26 (yirmialtı) kadro karşılıksız sözleşmeli personel olmak üzere toplam 52 (elliiki) kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.
1 - SINAVA KATILMA ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
B) Özel Şartlar:
Proje Asistanı Pozisyonu:
Bağlı bulunduğu proje gruplarında ilgili yazışmaların yapılmasından, rutin raporların ve istenen belgelerin hazırlanmasından, toplantı organizasyonlarının yapılması ve toplantı tutanaklarının tutulmasından ve proje ofisinin diğer idari görevlerinden sorumlu olarak çalıştırılacak kadro karşılıksız sözleşmeli personel için aşağıdaki şartlar aranır:
1 - En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
2 - 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,
Yönetici Asistanı Pozisyonu:
Bağlı olduğu yöneticisinin tüm randevularının organizasyonundan, yöneticiye sunulacak evrakların düzenlenmesi ve dağıtımından, yöneticinin talimatları çerçevesinde birimi ile ilgili yazışmaların hazırlanmasından ve diğer idari görevlerden sorumlu olarak çalıştırılacak kadro karşılıksız sözleşmeli personel için aşağıdaki şartlar aranır:
1 - 7 (yedi) pozisyon için en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
2 - 19 (ondokuz) pozisyon için en az 2 yıllık (önlisans) büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik ve halkla ilişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
3 - 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P (3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak veya 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
4 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) 60 (altmış) puana veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,
2 - BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ
a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:
- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olanlar adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesi ile birlikte),
- KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
- Yabancı dil seviyesini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneğini,
- İki adet vesikalık fotoğraf,
- Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.ssm.gov.tr) temin edilip doldurulacak “İş Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş”
Yukarıda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde, fotokopisi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca tasdik edilir.
b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 24 Ekim 2011 günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat – Ankara adresine şahsen veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.
d) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak her pozisyon için 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
e) Sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınava çağrılan adaylar bir ön görüşmeye çağırılabilir. Mülakat tarihi, çağırılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilecektir.
f) Yönetici Asistanı pozisyonu altında belirlenen kontenjanlar kadar adayın başvurmaması veya mülakatta başarılı olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar, diğer yönetici asistanı pozisyonu kontenjanından en yüksek puana sahip adaylar ile karşılanabilecektir.
3 - DEĞERLENDİRME VE ATANMA
a) Kazanan adaylar Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde duyurulacaktır.
b) Kazanan adaylar Maliye Bakanlığı’nın vize iznini müteakip işe başlayacaklardır.
c) İşe alınacak adaylar, sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde atama için gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle, Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip, Müsteşarlık Makamınca sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasını takiben ilk iş günü içinde, aday göreve başlamak zorundadır. Adayların daha önce çalışmakta oldukları işyerlerine karşı çalışma yükümlülükleri olması halinde, adaylara 6 (altı) haftayı geçmemek şartıyla çalıştıkları işyerlerinden ilişik kesmeleri için süre tanınır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybederler.
d) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 4119014 numaralı telefonundan sağlanabilir.
7892/1-1
 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: www.mersin.edu.tr) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi’nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan “Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Birim
Bölüm
Anabilim Dalı
Unvan
Derece
Adet
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arkeoloji
Arkeoloji
Doçent
1
1
Çeviri
Çeviri
Doçent
2
1
Matematik
Matematik
Doçent
2
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Doçent
3
1
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göğüs Cerrahisi
Doçent
1
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçent
1
1
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Doçent
1
2
Tıbbi Patoloji
Doçent
1
1
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Doçent
1
1
Dahili Tıp Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
İç Hastalıklar
Doçent
1
1
Birim
Bölüm
Anabilim Dalı
Unvan
Derece
Adet
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Doçent
1
1
Kardiyoloji
Doçent
1
1
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyokimya
Doçent
1
1
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Doçent
1
1
Histoloji ve Embriyoloji
Doçent
1
1
Tıbbi Biyoloji
Doçent
1
1
ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
İşletme Bilgi Yönetimi
Doçent
3
1
MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Doçent
3
1
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doçent
3
1
7883/1-1
—— • ——
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmiş ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuruların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Anabilim Dalı
Profesör
Doçent
Açıklama
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TERMODİNAMİK
1
Soğutucu Akışkan Karışımları ve Yapay Sinir Ağları Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET