gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLİM, SANAYİ BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 30 (otuz) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

05 Eylül 2015 Cumartesi 07:39
BİLİM, SANAYİ BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 30 (otuz) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

 

SIRA NO

BÖLÜMÜ/FAKÜLTE

KADRO SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

İstatistik

5

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

2

Maliye

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

3

İşletme

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

4

Hukuk Fakültesi

4

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

5

İnşaat Müh.

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

6

Elektrik, Elektronik ve Elektrik- Elektronik Müh.

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

7

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

8

Makine Müh.

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

9

Harita Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

10

Endüstri Müh.

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

11

Çevre Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

12

Bilgisayar Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

13

Yazılım Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

14

Gıda Müh.

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

TOPLAM

30

 

A)     SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

 

1)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48' inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2)  Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3)  ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P7, istatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P25, hukuk fakültesi mezunu adaylar için (KPSS) P21, maliye ve işletme mezunu adaylar için ise (KPSS) P65 puan türünden en az 70 (yetmiş)puan almış olmak,

4)  01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B)     BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

 

1)    Başvurular, 17/09/2015 günü saat 23.59'a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini(eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2)    Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden,e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca,bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.


C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)  Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2)  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3)  Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4)  Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere,yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

 

5)  Sınav konuları; Mühendislik grubu:

 

a)   Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

b)   İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

Hukuk grubu:

a)   Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler,Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b)   İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

İşletme, İktisat ve Maliye grubu:

a)  Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat,Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma - Büyüme, Türkiye
Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,İletişim Kuramları,

b)  İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

İstatistik grubu:

a)  Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,

b)  İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

6)  Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

 

a)  Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgidüzeyi,

b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme,ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)  Genel yetenek ve genel kültürü,

e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin herbiri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetikortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7)   Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanıolarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göreayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanıyüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilenkadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek adaybelirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlıkinternet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilanedilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılıbildirim yapılacaktır.

8)   Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısıkadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adaylarınhakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerliolacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halindesınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

Kamuoyunaduyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET