gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETÇİ ALACAK

Bingöl Üniversitesine 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca 3-5 derecelerinde 2 İÇ DENETÇİLER alınacaktır.

15 Eylül 2014 Pazartesi 14:08
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETÇİ ALACAK

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİ ALACAK

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca 3-5 derecelerinde 2 İÇ DENETÇİLER alınacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR:-657 sayılı Kanunun48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

II-ÖZEL ŞARTLAR:a) Naklen atanma talebinde bulunacaklar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak b)İlk defa atanacaklar için Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak c)Söz konusu sertifikaya sahip olmayanlardan;-Merkezi  yönetim  kapsamındaki  idarelerde  ve  sosyal  güvenlik  kurumlarında  mesleğe  özel  yarışma  sınavıyla  girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı,düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve uzman ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı”bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce,  Almanca  veya Fransızca dillerinin birinden;Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eş değer puan almış olanlarve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar,-5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil mali hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden;Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en  az 50  (elli)puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancıdil sınavından eş değer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar veya;-Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta  geçensüre  dahil  il  eğitim  denetmeni,  muhasebe  denetmeni,  milli  emlak  denetmeni,  sosyal  güvenlik denetmeniveya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavındanen az 50 (elli)puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar da başvurabilirler.

III-BAŞVURU ŞEKLİ:AdaylarınÜniversitemiz Personel DairesiBaşkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:Rektörlüğümüzce  kurulacak  komisyon  tarafından  yapılacak  değerlendirme  neticesinde  atanmaya  hak  kazanan adaylarwww.bingol.edu.tradresinden   ilan   edilecektir.Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde olacağından  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.Atanmaya  hak  kazanan  adayların  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  gerekli  belgeleri  tamamlamak  suretiyle Rektörlüğümüz Personel  Dairesi Başkanlığına  şahsen teslim etmeleri  gerekmektedir.Belgelerin tesliminemüteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevebaşlamak zorundadır.Bu süre içersinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER-Nüfus Cüzdan Fotokopisi-4adet fotoğraf-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge-Naklen atanacaklar için hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair yazı-Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti -Kamu İç Denetçi Sertifikasının aslı veya onaylı sureti -Kamu İç Denetçi Sertifikası olmayanların ise yukarda istenen hizmet şartı ile ilgili yazı ve hizmet belgesi-Yabancı dil belgesi-Özgeçmiş (Not: İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir)Başvuru Adresi: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

İLK BAŞVURU TARİHİ    :18.09.2014

SON BAŞVURU TARİHİ  :02.10.2014

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET