gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİNE İÇ DENETÇİ ALINACAK

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Bingöl Üniversitesine İÇ DENETÇİLER alınacaktır.

05 Ağustos 2014 Salı 19:49
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİNE İÇ DENETÇİ ALINACAK

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro dereceleri belirtilen İÇ DENETÇİLER alınacaktır.

UNVANI KADRO 

DERECESİ ADET

İÇ DENETÇİ 3 1

İÇ DENETÇİ 5 1

I-GENEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

a) Naklen atanma talebinde bulunacaklar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu 

kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak

b) İlk defa atanacaklar için Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi 

Sertifikasına sahip olmak

c) Söz konusu sertifikaya sahip olmayanlardan;

-Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla girip 

yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil denetçi, müfettiş, kontrolör, 

sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve 

uzman ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet 

Tazminatı”bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış 

olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya 

başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eş değer puan almış olanlar ve anılan Kanunun 

geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar,

- 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve 

Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil mali hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl 

çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 

veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eş değer puan almış olanlar ve anılan Kanunun 

geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar veya;

- Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle 

yardımcılıkta geçen süre dahil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik 

denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca 

dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış 

olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 

Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil 

sınavından eşdeğer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 

tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar da başvurabilirler.

III-BAŞVURU ŞEKLİ:

 Adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan 

adaylar www.bingol.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır.

 Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle 

Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip 

atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır.

Bu süre içersinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-4 adet fotoğraf

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

-Naklen atanacaklar için hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair yazı

-Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti 

-Kamu İç Denetçi Sertifikasının aslı veya onaylı sureti 

-Kamu İç Denetçi Sertifikası olmayanların ise yukarda istenen hizmet şartı ile ilgili yazı ve hizmet belgesi

-Yabancı dil belgesi

-Özgeçmiş

(Not: İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir)

AÇIKLAMA:18.07.2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığının Web sitesi ile Basın İlan Kurumu tarafından eş 

zamanlı olarak ilan edilmesi düşünülen ilanımız Basın İlan Kurumu tarafından Zaman Gazetesinde 26.07.2014 

tarihinde yayımlanmış olduğundan dolayı aynı ilanımızın başvuru süresi uzatılmış olup, son başvuru tarihi 

11.08.2014 olarak belirlenmiştir. Tüm Kamuoyuna duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET