gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BOZOVA SYDF SÖZLEŞMELİ MUHASEBECİ ALIM İLANI

ŞANLIURFA /BOZOVA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

22 Ocak 2011 Cumartesi 12:43
Bozova SYDF sözleşmeli muhasebeci alım ilanı

Bozova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet sözleşmeli muhasebeci alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

Personelin Niteliği: Muhasebeci

Eğitim Durumu: Üniversitelerin Kamu Yönetimi, Maliye, İşletme veya İktisat Bölümü dört yıllık Lisans programlarından mezun olmak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1-GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

6-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7-2008 yılından bu yana yapılan KPSSP3 sınavların birinden puan türüne göre en az 50 puan almış olmak.

8-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

9-Adli sicil kaydı bulunmamak.

10-En az 1 yıl bir işyerinde muhasebe işlerini yapmış olmak

11-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

12-Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak.

13-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

14- Sınavlarda başarılı sayılırsa Bozova İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

15-Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS, TOEFL, vb.) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

16-Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.

17-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak .

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek , fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sınava başvurmak istediğine dair dilekçe

2-Özgeçmiş.

3-Diploma veya mezuniyet belgeleri fotokopisi

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-2008 veya 2010 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi fotokopisi

6-2 adet vesikalık fotoğraf.

7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti.

8-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

9-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi.

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Bozova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen elden veya posta yoluyla iade taahhütlü 14/02/2011 tarihi saat 17.00'a kadar Bozova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuracaklardır. Bu tarihten sonra yada eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-İstenilen şartları taşıyan adaylara , Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasında kurulan komisyon tarafından 15/02/2011 tarihinde saat 10:00 çoktan seçmeli test usulü ile yazılı sınava tabi tutulacaklardır.

3-Yazılı sınavda puan sıralamasına göre başarılı olan ilk 3 kişi ile Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasında kurulan komisyon tarafından saat 11.30'da sözlü mülakat gerçekleştirilecek olup, en yüksek puanı alan kişi sınavı kazanmış sayılacaktır.
4-Yazılı sınavda;
Genel Muhasebe ile ilgili 10 soru
4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili 5 soru
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik Kanun ve 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinden 5 soru olacak şekilde toplam 20 soru sorulacaktır. Her soru 2,5 puan değerindedir.
5-İşe alınacak personele Fon Kurulunun 22/03/2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Kararının 11 inci maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücret arasında Mütevelli Heyet kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.(Taban 1356 - Tavan 1680 TL )

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Müracaat yeri ve iletişim bilgileri:
Müracaat yeri :Bozova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Bozova/Şanlıurfa
Tel/Fax:414 711 65 42
e-posta :Bozova-sydv@hotmail.com

İLANEN DUYURULUR 21/01/2011
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET