gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8 bilişim personeli alacak. Şartları aşağıdaki duyuruda açıklanmaktadır.

24 Eylül 2014 Çarşamba 19:29
ÇALIŞMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞISÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Bakanlığın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgiİşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller HakkındaYönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan KPSS P3 puanınınyüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70(yetmiş)olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacaksıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynıpuanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personelipozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlüsınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9(dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personelialınacaktır.

II – İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİGenel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerindelisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.1) Başvuru formu,2) Özgeçmiş,3) Referans mektubu,4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veyaYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılanyabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDSdengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde suretiBakanlığımızca onaylanacaktır),5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiğitakdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formueksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç22/01/2016 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı PersonelDairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekildeposta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihtensonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığıİnönü Bulvarı No:42 B Blok Kat:1 Emek /ANKARA Telefon: (0 312) 296 61 30 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2014-2015 yıllarında yapılan KPSSP3 puanınınyüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarakdikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belgeibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacaksıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA)pozisyonu için 25 aday, diğer pozisyonlar için 5’er aday sözlü sınava çağrılacaktır. Busıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bukişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puanüzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarıderecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. 

IV - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.trsitesinde 05/02/2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligatyapılmayacaktır. 

V - SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular vehususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlüsınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42, 06520 Emek / ANKARAadresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veyatebligat yapılmayacaktır. 

VI - ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı olan 4.334,03 TL'nin 

ÖZELŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

VII - SONUÇLARIN DUYURULMASI

 Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılıbildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvurusahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her birpozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlarınbaşvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahisözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Budurumda olan kişilerin yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET