gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

09 Aralık 2014 Salı 10:49
ÇALIŞMA BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

ÇALIŞMA BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI 


Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7, 8 ve 9'uncuderecelerden, 8 adedi İngilizce, 4 adedi Fransızca, 6adedi Arapça ve 2 adedi Rusça dillerinden olmak üzere toplam 20 adet Yurtdışıİşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

 

I- SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Yurtdışı İşçi Hizmetleri UzmanYardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınavşeklinde yapılacaktır.

 

Yurtdışı İşçi Hizmetleri UzmanYardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

1)  657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2)  1 Ocak 2014 tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3)  Üniversitelerin 4 yıl süreyleeğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulutarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak,

4)  İngilizce ve Fransızca dillerindebaşvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göreKPSSP 108 puan türünden en az 70 puan almış almak; Arapça ve Rusça dillerinde başvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSSsonuçlarına göre KPSSP 108 puan türünden en az 50 puan almış almak.

 

Adaylarhangi dil için başvurduklarını, başvuru formunda belirteceklerdir. Birden fazladil bilen adaylar sadece bir dil için başvuru yapacaklardır.

 

Başvurular her bir dil için ayrıayrı olmak üzere en yüksek KPSS puanından başlayarak bir liste halindesıralanacaktır. Sıralama sonunda, her dil grubu için ayrı ayrı olmak üzere,alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ileaynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

 

II- GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Yurtdışı İşçi Hizmetleri UzmanYardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

 

1) Yazılı Sınav

 

Yazılı sınav aşağıdaki konulardaklasik usulde yapılacaktır.

 

3146 sayılı Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku,Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve SosyalPolitikası, Genel Kültür, Yabancı Dil.


Yabancı dille ilgili sorular,adayın başvuru yaptığı yabancı dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabancı dile tercüme ve yabancı dilde kompozisyon şeklindeolacaktır.

 

Yazılı sınavda değerlendirme yüzpuan üzerinden yapılır. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetikortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylarbaşarılı sayılır.

 

2) Sözlü Sınav

 

Yazılı sınav sonucunda en az 70 veüstü puan alanlardan en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusundabelirtilen kadronun dört katına kadar adaysözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylarda sözlü sınava çağrılır.

 

Sözlü sınav;

a) Yazılı sınav için belirtilenkonulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifadeyeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti,davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelereaçıklığı

 

değerlendirilerek her birinden ayrıpuan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

 

Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonutarafından yukarıda sözlü sınav başlığı altında yer alan (a) bendi için 50(elli) puan, diğer bentlerde belirtilen özelliklerin her biri için 10 (on) puanüzerinden değerlendirilir.

 

Sözlü sınavda değerlendirme yüzpuan üzerinden yapılır. Sınav Kurulu üyelerininverdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir.En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

 

III-GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

 

Giriş sınavı sıralaması; yazılı vesözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasıesas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumundayazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSSpuanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar içinkazanılmış hak teşkil etmez.

 

Adaylar, giriş sınavı puanı enyüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur. Atama yapılacak kadrosayısı kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Ayrıca,İngilizce için (4), Fransızca için (2), Arapça için (3) ve Rusça için (1) adayyedek olarak tespit edilebilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek adaylistesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren altı ayı geçmemekkaydıyla bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadargeçerlidir.


IV- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

Giriş sınavına katılmak isteyenadaylar, Bakanlıktan veya Bakanlığın internet sitesinde bu ilanın yayınlandığılinkten temin edecekleri başvuru formuna aşağıdakibelgeleri ekleyerek bizzat ya da posta ile başvurularını yapabilirler.

1-  KPSSsonuç belgelerinin aslı veya fotokopisini veya ÖSYM'nin internet sitesindentemin edilecek çıktısı,

2- Diploma veya mezuniyet belgesininaslı veya Bakanlıkça ya da ilgili kurumunca onaylı örneği yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesininaslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

3-  Üçadet vesikalık fotoğraf,

4-  Özgeçmiş.

 

Bakanlıkça yapılacak incelemesonucunda, her bir dil grubu için müracaat edenler arasından en yüksek KPSSpuanından başlamak suretiyle alınacak personel sayısının 10 (on) katına kadaraday belirlenir. Bu şekilde belirlenen ve giriş sınavınakatılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlık internet sitesinde ilanedilir.

 

Giriş sınavına katılmaya hakkazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlarıgeçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez vehaklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

 

V-        BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

 

Yurtdışı İşçi Hizmetleri UzmanYardımcılığı giriş sınavına katılacak adayların başvurularını,12/12/2014 - 12/01/2015 tarihleriarasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİnönü Bulvarı No: 42 Emek/Ankara adresinde kurulan kayıt kabul bürosuna şahsenveya iadeli taahhütlü posta ile yapmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süreiçerisinde yapılmayan başvurular ve postadakigecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sınava girmeye hak kazananların listesi sonbaşvuru tarihinden sonra Bakanlık www.csgb.gov.tr internetadresinden ilan edilir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar,fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini 15/01/2015Perşembe günü mesai bitimine kadar Dışİlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 CBlok 8. Kat Emek/Ankara adresinden alabilirler. Sınav Giriş Belgesini alamayan adayların belgeleri, sınavın yapılacağı 17/01/2015Cumartesi günü sınav saatinden önce adaylarateslim edilebilecektir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınavakatılamazlar.

VI-  GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER

Yurtdışıİşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavı:
Tarihi              : 17/01/2015 Cumartesi


Saati: 10:00

SınavYeri    : Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

 

Yurtdışı İşçiHizmetleri Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olup, sözlü sınavakatılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav tarihi, Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.Giriş sınavı sonuçları, asil ve yedek listede yer alan adaylaraayrıca iadeli taahhütlü posta yoluyla da tebliğ edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET