gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B grubu) KPSSP3 puan türü (50 puan ve üzerinde alanlardan) sözleşmeli personel alacak.

14 Ekim 2014 Salı 12:30
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi,  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B grubu) KPSSP3 puan türü(50 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınarak sözlü sınav yapılmak suretiyle 2 adet Programcı ve 2 adet  Çözümleyici  pozisyonunda  istihdam  edilmek  üzere  sözleşmeli  personel  alımı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3)Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.
4)Fakültelerin  dört  yıllık  Bilgisayar  Enformasyon  Sistemleri,  Bilgisayar  Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği,  Mekatronik  Mühendisliği,  Enformasyon  Teknolojileri,  Fizik  Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
5)2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) puan türünden en az 50 puan almış olmak.

6)İngilizce bildiğini belgelemek, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az "D" almış olmak. Ancak  yurt  içi  veya  yurt  dışında  İngilizce  dili  ile  öğretim  yapan  üniversitelerden  lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce  olan  yabancı  ülkelerde  İngilizce  dilinde  yüksek lisans  veya  doktora  yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski  dengi) veya  IELTS  sınavında  6  puan  alanların  İngilizce  dil  düzeyleri  "D"  olarak  kabul  edilir. Belgelerin  KPDS veya  YDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.


TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIYOR


B) ÖZEL ŞARTLAR

1-Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin 

a) Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.

b)Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama  (Java,  C#,  SQL,  PL/SQL)  dillerinden birini bildiğini belgelemek.

2-Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonu İçin

a) Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, C#, SQL,  PL/SQL)  dillerinden biri ve bunun yanında diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

b)En az 1 yıl bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak. (657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır)


II-BAŞVURU ŞEKLİ -TARİHİ -YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayların,  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  internet  adresinden  (www.csgb.gov.tr) temin edecekleri " İş Talep Formu" ile en geç 14/11/2014 günü 17:30'a kadar şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki adrese başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Postadaki  gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek /ANKARA Telefon: (0312) 296 61 30

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1)İş Talep Formu (Fotoğraflı),

2)Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği (Şahsen yapılan müracaatlarda  belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir, gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi.

3)YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin Sınav Sonuç Belgesi veya yükseköğrenim görülen okuldan yabancı dil ile ilgili alınacak belgenin  aslı  veya  onaylı  örneği,(Aslı  ibraz  edildiği  takdirde  sureti  Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

4)KPSS (B) grubu sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir),

5)Erkekler için, askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan (Atama esnasında  belgenin aslı istenecektir),

6)Sağlık durumunun memuriyet yapmasına engel olmadığına dair yazılı beyan,

7)Adli sicil beyanı,

8)Programcı  pozisyonuna  başvuracaklar  için; Yükseköğrenimi  sırasında  bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika, Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java,C#, SQL, PL/SQL) dillerinden birini bildiğine dair belge,

9)Çözümleyici  pozisyonuna  başvuracaklar  için;Bilgi  işlem  merkezlerinde  kullanılan programlama (Java,C#, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge, (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursları bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika)Kamu ve özel sektörde bilgi işlem alanında Programcı veya Çözümleyici olarak en az 1 yıl çalıştığına dair onaylı belge  (Kurum  yada şirket tarafından onaylanmış olacaktır. Eğer iş tecrübesi özel şirket ise SGK hizmet dökümü cetveli ayrıca verilecektir, bunun onaylanmasına gerek yoktur.)


III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSSP3(B) grubu puantüründenen az 50 puan alanlar esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10(on) katına kadar  aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 02/12/2014tarihinde  www.csgb.gov.tr  internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır Sınava  katılma  hakkını  elde  edemeyen  başvuru  sahiplerine  herhangi  bir  bildirimde bulunulmayacaktır. 


IV-SINAVIN ŞEKLİ VE BAŞARI 

Sınav;  sözlü  olmak  üzere tek  aşamalı  yapılacaktır. Aşağıda  belirtilen  konularda  mesleki bilgiler ile kavrama, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğunu kapsar.Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecektir.Mesleki  Konular:  Temel Bilgisayar ve Donanım, Veri Yapısı, Algoritma, Akış Diyagramı, Oracle veri tabanı-SQL-PL/SQL, Temel MS Windows işletim sistemleri, Bilgisayar Ağları ve Yapıları(Network), C# ya da JAVA (Seçmeli sorulacak)


V-SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ İLANI

Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.Sözlü  sınav, Çalışma  ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı,  İnönü  Bulvarı  No:42, Pk. 06520 Emek/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü  sınav sonucu  her  iki  pozisyon  için  ayrı  ayrı  puan  sıralama  listeleri  yapılacaktır. Yapılacak  sözlü  sınav  sonucunda  bu  sınavdan  70  puan  ve  üzeri  alanlar  başarılı  kabul edileceğinden en  yüksek  puandan  başlamak  kaydıyla  başarı  puanı  sırasına  göre  atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar,  İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler öncelikli olarak değerlendirilecektir.


VI-DİĞER HUSUSLAR

1)Sınavda  kimlik tespitinde  kullanılmak  üzere  nüfus  cüzdanı  veya  sürücü  belgesi bulundurulacaktır. 

2) Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına ulaşan müracaatlar ile aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3)Posta  yoluyla  yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. 

4)Duyuru   metninde   belirtilen   her   bir   pozisyon  unvanı  için  aynı  sayıda  yedek  aday belirlenecektir.  

5) Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.

6) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

7)Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal  edilecek,  haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Bakanlığımızca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

8)Adayların,  Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden  PL/SQL,SQL,  Java,  C,  C#  programlama  dilini  bildiğini  gösteren  belgelerine istinaden  tabloda belirtilen ücretler %25 oranında artırılarak ödenecektir. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 9 uncu maddeye göre ödeme yapılmaz.)


BAŞVURU FORMU için tıklayınız.Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET