gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇANKAYA BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Müfettiş Yardımcısı, 5 adet.

18 Ekim 2010 Pazartesi 19:36
Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

ÇANKAYA BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU
 

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Müfettiş Yardımcısı, 5 adet.
 

SINAV TARİHLERİ VE YERİ
 

- Giriş smavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 100 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır(istenilen aday sayısına ulaşıldığında son sırada aynı puanda birden fazla aday olduğu takdirde hepsi sınava alınır). Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
 

Giriş sınavının yazılı bölümü 18 -19 Aralık 2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara'da yapılacaktır.
 

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve smav saatleri;Çankaya Belediye Başkanlığı (www.halkils(q)cankaya.hel.tr) internet sayfasında ve ilan panosunda yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecektir.
 

- Sözlü sınav tarihi ve yeri, Çankaya Belediye Başkanlığı (www.halkils@cankaya.hel.tr') internet sayfasında ve ilan panosunda ayrıca ilan edilecektir.
 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 

- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS(A Grubu) KPSSP40 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olmak,
 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
 

- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2010) 30 yaşını doldurmamış olmak(Askerliğini yapmış olanlar için bu tarihe iki yıl eklenir.),
 

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisadi ve tdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 

- Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
 

- Müfettişlik karakter ve niteliklerine sahip olmak (bu husus Kurulca yapılacak idari araştırma ve soruşturma ile saptanır),
 

- Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.
 

SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
 

- Başvurular, 01 Kasım 2010-12 Kasım 2010 tarihleri arasında mesai saatlerinde yapılacaktır.
 

- Başvurular, "Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" ile yapılacaktır.
 

- Başvuru Formu,( www.halkilx(S)rankaya.hel.tr) internet sayfasından indirilmek suretiyle veya Çankaya Belediyesi Teftiş Kurulundan temin edilebilir.
 

- Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra iki adet fotoğraf, KPSS sonuç belgesinin aslı ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile birlikte "Çankaya Belediyesi Teftiş Kurulu Ziya Gökalp Caddesi No:47 G Blok 2.Kat 06420 Kolej/ANKARA" adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.
 

-Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınavdan önce tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, askerlik durum belgesi, Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı belgesi, kendi el yazısıyla öz geçmişi (Bu özgeçmişte meslek veya işleri, ilköğretim, lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilecek.) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğrafı Çankaya Belediyesi Teftiş Kuruluna teslim edeceklerdir.
 

SINAV KONULARI
 

- Maliye [Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi, Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe ve Borçlanma]
 

- İktisat [Mikro ve Makro İktisat, Para- Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir , Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar, işletme Denetimi ve Finansal Yönetim, Güncel Ekonomik Sorunlar]
 

- Hukuk [Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), idare Hukuku( Genel Esaslar-ldari Yargı ve idari Teşkilat), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine işlenen Cürümler), Ceza Muhakemesi Hukuku( Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç)]
 

- Muhasebe [Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap] -Yabancı Dil [Ingilizce-Fransızca-Almanca dillerinden birisi ]
 

DEĞERLENDİRME
 

- Yazılı smavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Maliye, iktisat, Hukuk, Muhasebe, yabancı dil) itibariyle 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması ve bütün smav konularından alınacak not ortalamasının (65) den aşağı olmaması gerekir.
 

- Yazılı sınavda başarı gösterenlerin, sözlü sınavda; yazılı sınav konularının yanı sıra genel kültür konularındaki bilgileri, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.
 

- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.
 

- Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.
 

- Aynı giriş sınavında başarı gösterenler bir promosyon teşkil eder ve Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasıyla yapılır.
 

Sınavda basan gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Sınav Kurulu tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylardan bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmeyenler hakkını kaybeder ve yerlerine puan sırasına göre yedek aday atanması yapılır.
 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
 

- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Çankaya Belediye Başkanlığı (www.halkils@cankaya.bel.tr) internet sayfasında ve ilan panosunda duyurulacaktır.
 

- Sınav sonucuna, gerekçeleri belirtilmek suretiyle ve yazılı olarak Kurula itiraz edilebilir.
 

DİĞER HUSUSLAR
 

- Sınavda kimlik tespitini sağlamak için TC kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi adayın üzerinde bulundurulacaktır.
 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET