gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 32 PERSONEL ALIYOR

Çevre ve Şehircilik bakanlığı mimar, mühendis, avukat ve uzman kadroları için sözleşmeli personel alacak

27 Temmuz 2016 Çarşamba 09:34
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 32 PERSONEL ALIYOR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİK BAKANLIĞI NDAN

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlarda toplam (32) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I-         ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA VE İLLERE GÖRE

DAĞILIMI

 

 

 

 

İLLER

Uzman

Avukat

Şehir ve Bölge Plancısı

Mimar

İnşaat Mühendisi

Harita Mühendisi

Elektrik-Elektronik

Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

TOPLAM

DİYARBAKIR

 

2

 

1

 

 

 

 

 

3

ŞIRNAK

 

1

1

2

4

2

1

1

 

12

MARDİN

 

1

 

1

3

2

 

 

 

7

HAKKARİ

 

1

 

 

3

1

 

 

1

6

MERKEZ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TOPLAM

4

5

1

4

10

5

1

1

1

32

 

II- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

A)  GENEL ŞARTLAR

 

1)  Türk vatandaşı olmak,

 

2)  657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralıalt bentlerinde yer alan şartları haiz olmak,

 

3)  Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

 

4)  Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

 

5)  Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımlarından her bir kriter için aranan şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.


6)    Diploma  derecesi,  mesleki  tecrübe  ve yabancı  dil  bilgisine  dair  belgeler  ilgili  kurum  ve kuruluşlardan teyit edilecektir.

 

7)   Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

 

8)  İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

 

9)   Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

B)  ÖZEL ŞARTLAR

 

1)   4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

 

2)  İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS veya YDS’den en az (E) düzeyinde puan almış olmak,

 

3)  İlan tarihi itibarıyla en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 

4)  Son başvuru günü itibariyle40 yaşını doldurmamış olmak,

 

 

C)  İSTİHDAM

 

Sözleşmeli personel Bakanlık tarafından, merkez teşkilatı ile Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkâri illerinde istihdam edilecektir.

 

C)  UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR UZMAN

1)   Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans” bölümlerindenlisansmezunu olmak.

2)  Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.

3)  Sınav konuları şunlardır:

a)  Genel Muhasebe

b)  Borçlar Hukuku

c)  Ticaret Hukuku

ç) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları

d)  5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

e)  Kamu İhale Mevzuatı


AVUKAT

 

1)    Türkiye’deki  veya  denkliği  YÖK  tarafından  onaylanmış  yurtdışındaki  üniversitelerin  hukuk fakültelerinden mezun olmak.

2)  Türkiye’deherhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.

3)  Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

4)   Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

5)  Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi teslim etmek.

6)  Sınav konuları şunlardır:

 ) AnayasaHukuku

b)  Medeni Hukuk

c)  Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d)  Medeni Usul Hukuku

e)  İcra ve İflas Hukuku

f)  İdare Hukuku

g)  İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h)  Ceza usul Hukuku

ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

 

1)  Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve BölgePlanlama” lisans mezunuolmak.

2)  Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecedekullanmak.

3)  Sınav konuları şunlardır:

a)  Kent Ekonomisi

b)  Konut Politikaları

c)  Kentsel Dönüşüm

ç) Kent Sosyolojisi

d)  İmar ve Hukuk

 

MİMAR

 

1)       Türkiye’deki   veya   denkliği  YÖK   tarafından   onaylanmış   yurtdışındaki   üniversitelerin

“Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.

2)  Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3)  Sınav konuları şunlardır:

a)  Mimari tasarım

b)  Yapım bilgisi

c)  Yapı malzemesi

ç) Mimarlık tarihi

d)  Bilgisayar destekli çizim

e)  Kentsel Tasarım

f)  İmar ve Hukuk


İNŞAATMÜHENDİSİ

 

1)  Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2)  Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3)  Sınav konuları şunlardır:

a)  Zemin Mekaniği

b)  Yapı Malzemesi

c)  Yapı Statiği

ç) Betonarme

d)  Şantiye Bilgisi

e)  Kentsel Dönüşüm

 

HARİTA MÜHENDİSİ

 

1)    Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2)  Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecedekullanmak.

3)  Sınav konuları şunlardır:

a)  Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

b)  Jeodezi (koordinat sistemleri)

c)  Kadastro bilgisi

ç) İmar uygulamaları

d)  Haritacılık yazılımları

 

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

 

1)  Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik- Elektronik Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.

2)  Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3)  Sınav konuları şunlardır:

a)  Enerji dönüşümü

b)  Elektromanyetik dalgalar

c)  Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi

d)  Elektronik devre elemanları

 

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

 

1)   Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2)  Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3)  Sınav konuları şunlardır:

a) Tektonik

b) Hidrojeoloji

c) Tarihsel jeoloji

ç) Genel jeoloji

d) Mineraloji

e) Paleontoloji

f) Harita Ölçek


g) Mühendislik Jeolojisi

ğ) Petrografi

h) Sedimantoloji

ı) Maden Yatakları

 

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

 

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Sismoloji

b) Yer fiziği

c) Uygulamalı jeofizik

ç) Yapı jeofiziği

d) Gravite

 

III-  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

1)    Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisi için uygun olan unvan için hazırlanan Personel Alımı Başvuru Formunu, Beyan Belgesini, İş Talep Formunu ve Özgeçmişini (CV) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup kaydedecektir.

 

2)     Kaydedilen belgelerin çıktıları alınıp imzalandıktan sonra başvuru sırasında adaylardan istenilecek belgeler ile birlikte dilekçe ekinde başvuruların; 8 Ağustos 2016 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

3)   Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

4)  Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

 

IV-  BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 

1)  Adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

a)  Personel Alımı Başvuru Formu

b)  Beyan Belgesi

c)  İş Talep Formu

ç) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,

d)   Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızcaonaylanacaktır.)

e)   Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar, diploma ile birlikte transkript belgesinin aslını ya da noter onaylı örneğini de getireceklerdir. (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)


f)  KPDS/YDS sonuç belgesi,

g)  Son 3 ay içindeçekilmiş 4,5*6 cm ebatında4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,

ğ) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak hizmet belgesi (SGK gün prim sayısı yazılı olacak) ile çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı.

 

Not: Adayların, Personel Alımı Başvuru Formu, Beyan Belgesi ve İş Talep Formunu ve Özgeçmişini (CV) elektronik ortamda doldurduktan sonra bilgisayarlarına kaydetmeleri ya daçıktılarını almaları önem arz etmektedir.

 

V-  BİLGİ

 

1) Sınav Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

 

VI- SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

 

1)    Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

 

2)  Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

 

a)  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).

b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).

c)  Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu  (10 puan).

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).

d)  Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).

e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

 

3)  Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.

 

VII- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

 

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

VIII-İLETİŞİM ADRESİ:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA Tel: 410 15 30 41015 31 410 15 35

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET