gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DAP ZİRAAT MÜHENDİSİ VE İİBF MEZUNU SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

DAP Başkanlığı yarışma sınavı sonucunda toplam 13 (on üç) sözleşmeli uzman personel istihdam edilecektir.

12 Nisan 2015 Pazar 12:26
DAP ZİRAAT MÜHENDİSİ VE İİBF MEZUNU SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

Kamudan Haberler, DAP


T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI 

DAP Başkanlığı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın Bakanlar Kurulunca 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5286 karar sayılı “Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda yer alan uzmanlıklarda Başkanlığımız tarafından yapılacak yarışma sınavı sonucunda toplam 13 (on üç)sözleşmeli uzman personel istihdam edilecektir. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4 üncü maddesine göre istihdam edilecek personel için aranan şartlar: Türk vatandaşları için: a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,b. Tablo 1’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,c. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo 1’de belirtilen görev alanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak, (Bu süre lisansüstü derece sahibi olanlar bakımından en az 3 yıl olarak uygulanır) d. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamındaki yabancı dillerdenherhangi birinden en az altmış puan almış olmak veya Öğrenci Seçme veYerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararasıgeçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.Türk vatandaşı olmayanlar için:Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmakkaydıyla;a. Tablo 1’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,b. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo 1’de belirtilen görevalanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilençalışmış olmak.2. Diğer kamu idarelerinde çalışmakta olan personel arasından istihdam edilecekler için aranan şartlar: a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,b. 2015 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II)sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerin herhangi birinde çalışıyor olmak ve aşağıda belirtilen alanlardan herhangi birinde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;i. Planlama, programlama,ii. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,iii. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,iv. İzleme ve değerlendirme,v. Tanıtım, danışmanlık,vi. Araştırma-geliştirme, vii. Bilgi ve iletişim teknolojileri,viii. Finansman,ix. İnsan kaynakları yönetimi. c. Tablo 1’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,d. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamındaki yabancı dillerdenherhangi birinden en az altmış puan almış olmak veya Öğrenci Seçme veYerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararasıgeçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 

Tablo 1: İstihdam edilecek uzmanlık alanlarıGörev Alanı KişiSayısı Mezuniyet Bölümü 

Tarımsal Yapılar Uzmanı 2 

Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu olmak yada ziraat fakültelerinin herhangi bir bölümündenmezun olmakla birlikte tarımsal yapılar ve sulamaalanında lisansüstü eğitim görmüş olmak 

Tarım Ekonomisti 2 

Tarım ekonomisi bölümünden mezun olmak ya daziraat fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezunolmakla birlikte tarım ekonomisi alanında lisansüstüeğitim görmüş olmak

 Sanayi Sektörü Uzmanı 2

Mühendislik veya İktisadi ve İdari BilimlerFakültelerinin herhangi bir bölümü ya da dengibölümlerin herhangi birinden mezun olmak 

Turizm Sektörü Uzmanı 2 

Turizm veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerininherhangi bir bölümü ya da dengi bölümlerin herhangibirinden mezun olmak 

Sosyal Kalkınma Uzmanı 2 

Herhangi bir lisans programından mezun olmakMuhasebe Uzmanı 1İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi birbölümü ya da dengi bölümlerin herhangi birindenmezun olmak 

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 

1. Başvurular 05 MAYIS 2015 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. 2. Başvuru sahipleri, www.dap.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formunudoldurup aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Başkanlığımız adresine eksiksiz olarakşahsen ya da posta yoluyla sunacaklardır. (E-posta veya faks kabul edilmeyecektir.)a. Mezuniyet belgesi fotokopisi,b. En az 5 (beş) yıllık tecrübe ile başvuruda bulunanlar için tecrübelerini tevsik etmek üzere kurumlarından edindikleri belgeler,c. En az 5 (beş) yıllık tecrübe ile başvuruda bulunanlar için tecrübelerini tevsik etmek üzere sigorta hizmet dökümü,d. Türk Vatandaşı olanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavıkapsamındaki yabancı dillerden herhangi birinden almış olduğu puanı veyaÖğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilenulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan almış olduğu puanı tevsiketmek üzere edindikleri belge. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Başvuruda bulunan adaylardan uygun bulunanlar, mülakata dayalı bir yarışmasınavına tabi tutulacaktır.2. Yarışma sınavına katılmaya hak kazananların listesi yarışma sınavının yapılacağıtarihten 5 (beş) gün önce www.dap.gov.tr adresinde ilan edilecektir.3. Yarışma sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar, başvuru koşullarında belirtilenniteliklere sahip olanlar arasından aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde tespitedilecektir:a. İlgili olduğu mesleki alanda sahip olduğu tecrübe yılı,b. Mezuniyet düzeyi,c. Yabancı dil bilgi düzeyi,d. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sahip olunan saha deneyimi.4. Yarışma sınavı 20 - 22 Mayıs 2015 tarihlerinde Başkanlığımız hizmet binasındagerçekleştirilecektir. 

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

1. Yarışma sınavı sonuçları, sınavın tamamlandığı günü takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde www.dap.gov.tr adresinde ilan edilecektir.2. Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edinilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Grafiker 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Bilgi İşlem Uzmanı 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak TOPLAM 133. Yarışma sınavında başarılı olan adayların başvuru esnasında internet adresi üzerinden sunmuş oldukları belgelerin asıllarını ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu belgelerin asıllarını ibraz etmeyenler haklarını yitireceklerdir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1. Söz konusu sözleşmeli uzman personel 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi kapsamında sigortalı olacaktır.2. Sözleşmeli uzman personelin aylık net sözleşme ücreti, birinci dereceli uzmanaödenen aylık ortalama net tutarı (yaklaşık 2.570 TL) aşmamak üzere Kalkınma Bakanıtarafından belirlenir.3. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylarhakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veyasözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlık tarafından bu kimseler hakkındaCumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Hizmet Binası Adres: Selçuklu Mah. Belediye önü Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET