gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2016 Yılı 3’ncü Dönem Deniz Piyade (Amfibi Komando) Sınıfında Ve Diğer Sınıflarda Sözleşmeli Er alımı yapılacak

31 Mart 2016 Perşembe 16:10
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Deniz kuvvetleri komutanlığı 2016 yılı 3’ncü dönem Denizpiyade (amfibi komando) sınıfında ve diğer sınıflarda sözleşmeli er alımları

BİLGİLENDİRMEKILAVUZU

Bu kılavuz denizkuvvetleri komutanlığında Deniz piyade (amfibi komando) ve diğer sınıflara sözleşmelier olmak için başvuracak adayları Bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Tarihleri

28 Mart – 17 Nisan 20161. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜNKURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDAYER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGIORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDANGEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KILAVUZDA YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNETADRESİNDEN DUYURULACAKTIR.

3. ALIM SÜRESİNCEHERTÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.tr  İNTERNETADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

4.İNTERNETSİTESİNDEN YAPILAN DUYURULAR TEBLİGAT NİTELİĞİ TAŞIMAKTA OLUP, ADAYLARINADRESLERİNE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

 TANIMLAR

a.            Sözleşmelierbaş ve er;

Sözleşmeli erbaşve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış olduklarıgörevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve erkadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldanfazla olamaz. İlk

sözleşmelerinimüteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yılolabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşlarınüstü, emsal rütbedeki uzmanerbaşların astıdır.

Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fizikiyeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerininkanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşıolarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterliliktestlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerinegöre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde Dz.K.K.lığıncabelirlenen süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde veya ihtiyacaistinaden Dz.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

b.            Deniz Piyade(Amfibi Komando);

Sözleşmeli er olarak istihdam edilmektedirler. Sözleşmeli erler ile aynıhaklara sahiptir. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Foça/İZMİR’de konuşlubirlikte görev yapacaklardır. Ancak görev şartları gereğince Türkiye’nin ihtiyaçduyulan her bölgesinde ve yurt dışında/yurtdışına seyre giden gemilerdegörevlendirilmeleri olanağı bulunmaktadır.

Deniz Piyade (Amfibi Komando) olarak sözleşme imzalayan erlerden tertipedildikleri birliklerde Dz.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar isteklioldukları takdirde veya ihtiyaca istinaden Dz.K.K.lığınca başka birlikleretertip edilebilirler.

c.            Özlük hakları;

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olanyükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblemkullanılmaz.

Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş veerlere verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir.

Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş veerlerde olduğu gibi, kışladakalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmelierbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

Sözleşmeli erbaş ve erler yapılacak sınavlarda başarılı olmak şartıylauzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. Üç yıllık görev süresini bitirerekdördüncü hizmet yılına devam eden sözleşmeli erler için uzman erbaşlığa başvuruyaş sınırı düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 29 yaşını bitirmemiş olmaktır.Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ilesözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılan sözleşmeli erler için düzeltilmemişnüfus kaydına göre yaş sınırı 25 yaşını bitirmemiş olmaktır. Sözleşmeliçavuşlar, uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

 

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarakayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum vekuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve DevletPersonel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeretizni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeretizni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerininölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeretdolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bumazeret izinleri 45günlük yıllık izinden sayılmaz.

Sözleşmeli Erlere göreve başladıkları 15.330 gösterge rakamının memur aylıkkatsayısıyla çarpımı sonucu bulunarak hizmet yıllarına göre bulunan tutardeğerinde (ilk yıl için geçerli brüt takriben 2537 TL) maaş ödenir. Görevsüresine göre maaşlarında artış söz konusudur. Görev yaptıkları gemileryurtdışı veya özel görev kapsamında görevlendirildikleri takdirde bu personeleilave harcırah ödenmektedir. Deniz Piyade (Amfibi Komando) sınıfındatertiplenecek sözleşmeli erlere, yurtiçi veya yurtdışında yaptığı görev vebölge özelliklerine göre ilave ödemeler olabilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personeldenhizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babalarıile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlarölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevizarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek vedayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan “TSK DAYANIŞMA VAKFI” ndan üyeolmaları durumunda sözleşmeli erler de istifade edecektir.

 

 

ALIM YAPILACAK SINIF VE BRANŞLAR

 

SINIF VE BRANŞ ADI

GÖREV YERLERİ / İSTİHDAM EDİLECEK BİRLİKLER

DENİZ PİYADE (AMFİBİ KOMANDO)

KARA/DENİZ BİRLİKLERİNDE

DİĞER SINIFLAR

DENİZ BİRLİKLERİNDE

(İHTİYAÇ DUYULDUĞU TAKDİRDE KARA BİRLİKLERİNDE)

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1.            TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2.            Askerlikhizmeti ve öğrenim şartı;

a.   İlköğretim (Ortaokul) mezunları için;

(1)      En azilköğretim (ortaokul (8 yıl) mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunuolmak) (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olanadaylar, lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ndan, ortaöğretim içinMili Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan denklik belgesi alacaktır.)

(2)      Askerlikhizmetini yapıyor/yapmış olmak,

En az İlköğretim(ortaokul-8 yıl) Mezunu Adayların Deniz Kuvvetlerinde Sözleşmeli Er olmakistemeleri durumunda Mükellef Askerlik Hizmetine başlamış veya bitirmişolmaları gerekmektedir.

Askerlik yapmayan ilköğretimmezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

b.   Ortaöğretim (Lise)/Önlisans/Lisans ve üzeri mezunlar için;

(1)       En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

(2)       Mükellef askerlik hizmetine başlamamış/başlamış veyabitirmiş olmak,

(3)      Silah altındaiken sözleşmeli er olarak seçilen lise mezunlarının, ön sözleşme imzalamalarına(sınav, sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını müteakipeğitim birliklerine katılmalarına) kadar geçirdikleri sürenin tamamı askerlikhizmetinden sayılacak; bahse konu adaylar sözleşmeli er olarak temin edilerekön sözleşme imzalamalarını müteakip mükellef askerlik hizmetinden ayrılaraksözleşmeli er oryantasyon kursuna alınacaklardır. Mükellef askerlik hizmetindenkalan süreleri sözleşmeli er olarak tamamlattırılacaktır. Sözleşmeli erliktegeçirilen sürenin 3’te 1’i (1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır.

Lise ve üzeriokul mezunu adaylar Askerlik yapmadan Deniz Kuvvetlerinde Sözleşmeli Er olmakiçin başvurabilirler. Sözleşmeli Er Olarak görev yapacakları sürenin 3’te 1’i(1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır.

Bu Adayların başvuru sonrası seçim aşamaları ve diğer işlemleritamamlanana kadar (ön sözleşme imzalayana kadar) geçecek sürede mükellefaskerliğe başlamaları durumunda; Ön sözleşme imzalamak üzere kendilerineyapılacak tebligata istinaden birliklerinden ayrılarak sözleşmeli er eğitiminekatılacaklardır. Kalan askerlik süreleri sözleşmeli er olarak geçireceklerisüreden düşülecektir.

 

 

Müracaat edenadayların Askerlik Şubelerine askerliklerinin ertelenmesi maksadıyla yazıyazılmamaktadır. Sadece ön sözleşme imzalayan erlerin bilgileri ASAL DaireBaşkanlığına topluca bildirilmektedir.

3.            Düzeltilmemişnüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşınıbitirmemiş, 20 yaşından gün almış olmak (01 Ocak 1991-31 Aralık 1996 tarihleri arasındadoğanlar),

4.            Askerîokullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

5.            Türk SilahlıKuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veyasözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak,

6.            Kamusal haklarıkullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7.            Cezalarıertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel afkanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

(a)                Devletingüvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini,Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ilezimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenikötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı,cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabiimukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlarile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurmasuçlarından birisinden,

(b)                Firar, amirveya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,fesat ve isyan suçlarından,

(c)                22 Mayıs 1930tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilensuçlardan birisinden mahkûm olmamak.

8.            Taksirli suçlarhariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûmolmamak,

9.            Askerlikhizmetini yapmakta iken başvuranların birliklerince, 6191 Sayılı SözleşmeliErbaş ve Er Kanunu’nun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlananSözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ OLACAKLAR İÇİNNİTELİK BELGESİ” doldurulacaktır. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur”kayıtlı olması gereklidir. Hakkında “Sözleşmeli Er Olmaya Layık Değildir”kararı bulunan adaylara tebliğ, tertipli olduğu birliklerince yapılmasıgerekmektedir. Bu adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

10.          Sayfa-15’te belirtilen boyve kilo oranları değerleri içerisinde bulunmak,

11.          Yapılacak olanfiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

12.          Güvenliksoruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

13.          Tüm sınavlarıgeçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevkedildikleri asker hastanesinden “DENİZ PİYADESİ (AMFİBİ KOMANDO) SINIFINDA SÖZLEŞMELİER OLUR” veya “SÖZLEŞMELİ ER OLUR” kararlı sağlıkraporu almış olmak,

14.          Öğreniminikendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmetveya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

 

 

BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

1.            Başvurularsadece internet üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır.

2.            Başvurular; 28Mart günü saat 18:00’da başlayıp, 17 Nisan 2016 Pazar günü saat 23:59’a

kadar devamedecektir.

3.            Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internetadresindeki “2016 yılı 3. Dönem Deniz Piyade (Amfibi Komando) ve Sözleşmeli Er Alımı”sekmesinde “İlk Başvuru kısmındanyapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylarasistem tarafından şifre verilmektedir.Şifre aldığınız takdirde başvurunuz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakipotomatik olarak ekranda görüntülenmektedir. Adaylar ilk başvuru sonrasındaşifreleri ile tekrar AdayGirişi Kısmından girerek, sayfanın üst tarafında açılan Eğitim/Aile/İşbilgilerini dolduracaklardır.

4.            Şifrenizikaybetmeyiniz. Adayların şifrelerini kaybetmeleri durumunda “Aday Girişi”kısmında bulunan "Şifremi Unuttum” linkinden bilgilerini girerekşifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların e-postaadreslerine gönderilmemektedir. Adaylarınyazılı ve sözlü olarak yapacakları şifre öğrenme taleplerine yanıtverilmeyecektir.

5.            Başvurusırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecekher türlü hukuki hususlardan adaylar sorumludur.

6.            Adaylarınbaşvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlışolduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursaolsun (atanmış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

7.            Başvuru esnasındakarşılaşılan problemler için ikpersoneltemin@dzkk.tsk.trmail adresinden yardım alınabilir.

8.            Anlaşılmayankonular için Deniz Kuvvetleri K.lığı resmi internet sitesi http://www.dzkk.tsk.tr bilgi edinme bölümü Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)kısmına veya http://www.tsk.trZ5 insan kaynaklari/dzkk.html adresindensözleşmeli er kısmına bakılacaktır.

9.            Herhangi birnedenle başvuru yapmaktan vazgeçmeniz durumunda, “Aday Girişi” kısmından şifrenizle girişyaparak Başvuruyu Sil kısmından başvurunuzu silebilirsiniz.

10.          İnternettenyapılan başvurular ön başvuru niteliği taşımaktadır. İnternetten başvuru yapanadayların, seçim aşamalarının yapılacağı tarih yapılacak planlamaya istinadendaha sonra bildirilecektir. Seçim aşamalarına gelen adaylar başvuruda istenenbelgelerle beraber ilan edilen tarih ve yerde seçim aşamalarına alınacaktır.

11.          Adaylara seçimaşamalarının yapılacağı yer ve tarih hakkında internet üzerinden duyuruyapılacaktır. Ayrıca adayların cep telefonlarına bilgilendirme amaçlı kısamesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle ceptelefonu ve adres bilgilerini doğru girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir.

 

 

 

SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN GETİRECEĞİBELGELER

1.         Seçim aşamalarıile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.trinternetadresinden yapılacaktır.

2.         Adaylar seçimaşamalarına gelirken aşağıda yazılı belgeleri (sırayla şeffaf dosyaya koyarak)getireceklerdir.

 

 

          Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız.)

      Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi

      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

      (Terhis olan adaylar için) Terhis Belgesinin AskerlikŞubesi Onaylı Fotokopisi

       (AskerlikHizmetine devam eden adaylar için) “Sözleşmeli Er Olacaklar                          İçin Nitelik”

belgesi (1 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız.)

       Sözleşmeli ErAday Bilgi Formu (1 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız.)

      Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (1 Adet)

      Sözleşmeli Er Başvuru Dilekçesi (1 Adet) (İndirmekİçin Tıklayınız.)

      Mal Bildirim Beyannamesi Formu (1 adet) (İndirmek İçin Tıklayınız.)

      Vesikalık fotoğraf (20 adet) (Farklı resimkullanılmayacaktır.)

 

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurularaktüm sayfalardan 3’er adet çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak adaytarafından imza atılacaktır.)

Mal Bildirim Beyannamesi Formu 1 adet çıktı alınacak, aday tarafından heriki örneğin son sayfasında yer alan şahsın imzası kısmına mutlaka imzaatılacaktır.) Eğer adayın üzerine herhangi bir mal, taşınmaz vs. kayıtlıdeğilse her bir bölüme “YOKTUR” yazılarak imzalanacaktır.

Askerlik hizmeti devam edenadaylar için “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik” belgesi,

(6191 sayılıSözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarakhazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği EK-2’de örneği bulunan forma göredoldurularak kapalızarf içerisinde teslim edilecektir.) Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

UYARI 1         :     “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.”kanaatli nitelik belgesi

gönderilmeyerek, adaya mağdur olmaması içintertipli olduğu birliklerince tebliğ edilecek ve şahsi dosyasına konulacaktır.Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgiliherhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi,acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemibirliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulunduklarıeğitim birliği tarafından verilecektir.

Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerdeişlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşivaraştırma sonucu da nitelik belgesinin konulduğu zarfın içerisine konulacaktır.Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlaragelirken getirilecektir.

Son mezun olduğu okula ait Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın Fotokopisi.(Aslı istenmemektedir. Adayların seçim aşamalarını kazanmaları durumundaNoter/Okul onaylı fotokopisi istenecektir.)

Başvuran adayların sahip oldukları her türlübonservis/sertifika/ustalık-kalfalık belgesi/diploma fotokopisi. (Özelliklesınıflandırma aşamasında adayların yetenekleri/aldıkları eğitme yöneliksınıflandırılmaları açısından önem arz etmektedir.)

Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olan adaylar ilgili mahkemekararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

NOT: Adaylarınbaşvuru için getirecekleri evraklar iade edilmeyeceğinden dolayı hiçbir belgeninaslı veya noter onaylı sureti talep edilmemektedir. Yalnızca ön sözleşmesürecinde adaylardan imzalı/mühürlü belge istenilecektir. Ancak isteyen adaylarterhis belgelerini Askerlik Şubesi’nden, diplomalarını mezun olduğu okuldanveya her ikisini de noterden onaylatarak ıslak imza/mühürlü fotokopilerinigetirebileceklerdir. Adayların mağdur olmaması için bu hususa özellikle dikkatetmesi gerekmektedir.

3.            Adayların seçimaşamalarına gelirken yanlarında getirmeleri gereken yukarıda belirtilenbelgeleri getirmeyenler/eksik getirenler SEÇİM AŞAMALARINA ALINMAYACAKTIR. (Seçimaşamalarının yapıldığı yerde fotokopi imkanı bulunmamaktadır.)

4.            Mülakat sınavısonuçları ve diğer temin işlemleri ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internetadresinden yayınlanacaktır.

5.            Adaylara, tümduyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.trinternetadresinden yapılacaktır. Yapılacak duyurular tebligat amaçlıdır. Adaylarainternet ortamında yapılacak duyurularda istenilen zamanda istenilen yerdebulunmak adayın sorumluluğundadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu durumdikkate alınarak özellikle cep telefonu ve iletişim bilgilerinin doğrugirilmesi önem arz etmektedir.

 

 

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ :

a.     Ön Sağlık       kontrolündeTSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın                      genel

fiziki kusurları olup       olmadığıkontrol edilecek ve fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi için gerekli

sağlıkkontrolleri yapılacaktır.

b.    Adaylar ön   sağlıkkuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

c.     Adayların     sahipolmaları gereken Boy-kilo oranları kontrol edilecektir. (Sayfa                     14’te

belirtilen tabloda kriterler yer almaktadır)

ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki yeterlilik vedeğerlendirme testine alınacaklardır.

UYARI 2: Adayların maddi ve manevikayıplara uğramaması için; uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıdabelirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından (Diğer nitelikler için TSK SağlıkYeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

2.          FİZİKİYETERLİLİK VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ :

a.  Fizikiyeterlilik ve değerlendirme testleri idarece uygun görülecek yerdeyapılacaktır. Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testlerinin yapılacağı yer vezaman adaylara resmi internet sitesinden duyurulur.

b.  Deniz Komando(Amfibi Komando) Sınıfı için sayfa 16, Diğer Sınıf Sözleşmeli Er adayıolarak başvuran adaylara sayfa 15’deki tabloda belirtilen fiziki yetenek testleriuygulanacaktır. Fiziki yeterlilik testlerinden barajı geçemeyen ve istekli olanadaya (Yüzme veKoşu testlerihariç) ikinci bir hak verilir. İkinci hakkında da barajıgeçemeyen aday elenmiş kabul edilir ve işlemleri sonlandırılır.

c.  Deniz Piyade (Amfibi Komando)olarak başvuran adayların 50 metreyi asgari 2 dk.’da yüzmesi gerekmektedir.Diğer sınıflarda sözleşmeli erliğe başvuruda bulunan tüm adayların yüzme bilipbilmediklerini tespit etmek için ise 25 metre yüzme veya 1 dk. su üstünde durmatesti uygulanacaktır. Yüzme testinden sonra başarılı/başarısız olan tümadaylar müteakip aşamalara alınıp işlemleri devam ettirilecektir. Yüzme testinigeçemeyip diğer aşamaları başarı ile tamamlayan adaylar, sözleşmeli er kursunaalınmadan önce tekrar yüzme testine tabi tutulacaktır. Bu yüzme testinde debaşarısız olan adaylara yüzme eğitimi verilecek, verilen yüzme eğitimi sonundabaşarısız olan adaylar ile sözleşme imzalanmayacaktır. (Sözleşmeli er olarakistihdam edilecek adayların seçim aşamaları sonrasında güvenlik soruşturmalarıyaptırılmaktadır. Güvenlik soruşturmaları yaklaşık 4-5 ay sürmektedir. Güvenliksoruşturmaları süresince adayların kendi çabaları ile yüzme öğrenmeleri dahakısa sürede istihdam edilmelerine olanak tanımaktadır. Aksi takdirde yüzmeeğitimlerine alınmaları gerekecek bu durumda istihdam edilme süreci daha geçolacaktır.)

UYARI 3: Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine giren adaylar, “Herhangibir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenleönemli rahatsızlığı bulunan adayların testlere girmemesi kendi yararlarınaolacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testinegirmeyen/giremeyen adayların işlemleri

 

 

 

UYARI 4 : DenizPiyade (Amfibi Komando) olarak başvuran adaylar fiziki yeterlilik testinden başarısızolmaları durumunda seçim aşamalarına Sözleşmeli Er adayı olarak devam edebileceklerdir.

NOT : Adaylar seçimaşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, mayo, şort, tişört, havlu, terlik, spor çorabıve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

d.     Değerlendirme ve Sıralama

Sonuçlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sözleşmeli erliğe başvuran adaylar fizikiyeterlilik testlerinde her bir branştan puan aldıkları, Deniz Piyade (Amfibi Komando ise her bir branştan en az 60 puan aldıklarıtakdirde mülakat aşamasına katılmaya hak kazanırlar; bir veya daha fazlabranştan puan alamadıkları takdirde ise elenirler. Adayların sıralaması;testleri başarı ile tamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanlarıntoplamına göre yapılacaktır. Alınan puanların toplamı, puanı bulunan testlerinsayısına bölünecektir. Testleri başarı ile geçen adaylar mülakat/uygulamasınavı aşamasına geçecektir.

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi notunun % 50’si adaylar arasındakigenel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adayların belirtilen en azlimitlerin üzerinde almış oldukları her puan sıralamaya girmeleri açısındanönem taşımaktadır.

3.     MÜLAKAT SINAVI:

a.   Mülakatlarda adaylar;

(1)       Genel görünüm,

(2)       Kendini İfade Becerisi,

(3)       Öz disiplin ve Psikolojik Denge,

(4)       Askerlik/Denizciliğe İlgisi ve Uyumu,

(5)       Atatürkçü Görüş ve Düşüncesi,

ve benzer hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

b.  100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylarbaşarılı sayılacaklardır.

c.  SonuçlarınDuyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1)      Yapılansınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgiliaçıklamalar, http://personeltemin. dzkk. tsk. tr genel ağadresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların adreslerineposta ile tebligat yapılmayacaktır.

(2)      Seçim aşamasısınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için AskerHastanelerine Sevk Belgesi aynı gün verilecektir. Hastaneişlemlerinde adaylardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Hastaneye sevk edilen adaylardan işlemlerine devametmek istemeyenler (hakkından feragat eden) 0216 3107246 numaralı belgegeçere(faks) dilekçe gönderecektir.

 

(3)     Adaylar, kendisine verilen Sevk Belgesi ile belirtilentarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsunsevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde sağlık işlemini başlatmayanadaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

(4)      Adaylar, askerhastanesinden almış oldukları “Deniz Piyade (Amfibi Komando) Olur/Olamaz.” veya“Sözleşmeli Er Olur/Olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, eldenveya posta/kargo yoluyla Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan KaynaklarıBaşkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL) adresine göndereceklerdir.

(5)      “Deniz Piyadesi(Amfibi Komando) Sınıfında Sözleşmeli Er Olamaz.” veya “Sözleşmeli Er Olamaz.”kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30(Otuz) gün içerisinde şahsen (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdanfotokopisi, sağlık raporu ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve sağlıkraporu ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığıİnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi- Üsküdar/İSTANBUL)’na başvurudabulunabileceklerdir.

UYARI 5: Adaylardanhastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlıkraporu işlemlerini tamamlamayanların, veya sağlık kurulu raporu ön bildirimbelgesini teslim etmeyenlerin işlemleri sonlandırılacaktır ve bu adaylar bütünhaklarını kaybedeceklerdir.

(6)       Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branşkontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

4.    SINIFLANDIRMA

Adaylar, sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kursbelgelerinin aslını göstererek bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ilebirlikte Seçim Aşamalarında teslim edecektir. Adayların sınıflandırılmalarıDeniz Kuvvetleri K.lığı Sınıflandırma Heyeti tarafından Sözleşmeli ErEğitimleri esnasında yapılacaktır.

UYARI 6 : KURSVEYA EĞİTİM ESNASINDA AYRILAN VEYA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARINDAN

* SİLAH ALTINDAOLANLAR: Eski birliklerine gönderilirler.

** ASKERLİK HİZMETİNE BAŞLAMAMIŞ OLANLAR: Lise ve Önlisans mezunları DOĞRUDANSİLAH ALTINA ALINACAK ve Adayların kurs veya eğitime buna göre hazırlıklıolarak gelmeleri gerekmektedir.

 

BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM

 

Boy (cm)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

164

72

51

165

72

52

166

72

52

167

73

53

168

73

54

169

74

54

170

75

55

171

76

56

172

77

56

173

78

57

174

79

58

175

80

58

176

81

59

177

81

60

178

82

60

179

83

61

180

84

62

181

85

62

182

86

63

183

87

64

184

88

64

185

89

65

186

90

66

187

91

66

188

92

67

189

93

68

190

94

69

191

95

70

192

96

70

193

97

71

194

98

72

195

99

72

196

100

73

197

101

74

198

102

75

199

103

75

200

104

76

201

105

77

202

106

78

203

107

78

204

108

79

205

109

80

206

110

81

207

111

81

208

112

82

209

114

83

210

115

84

 

 

SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARINAUYGULANACAK TEST KRİTERLERİ

 

ŞINAV-MEKİK

1500 M. KOŞU

YAŞ

GRUPLARI

21-25

YAŞ

GRUPLARI

21-25

TEKRAR

SAYISI

NOT

SURE

(DAKİKA)

NOT

60

100

6.30-6.39’

100

59

99

6.40-6.49’

98

58

98

6.50-6.59’

94

57

97

7.00-7.09’

90

56

96

7.10-7.19’

85

55

94

7.20-7.29’

75

54

92

7.30-7.39’

65

53

90

7.40-7.49’

55

52

89

7.50-7.59’

50

51

88

8.00-8.09’

40

50

87

8.10-8.19’

36

49

85

8.20-8.29’

32

48

84

8.30-8.39’

28

47

83

8.40-8.49’

24

46

82

8.50-8.59’

20

45

80

9.00-9.09’

16

44

78

9.10-9.19’

12

43

76

9.20-9.29’

8

42

74

9.30-9.39'

4

41

72

9.40-9.49'

1

40

70

 

 

39

68

 

 

38

66

 

 

37

64

 

 

36

62

 

 

35

60

 

 

34

58

 

 

33

56

 

 

32

55

 

 

31

54

 

 

30

52

 

 

29

51

 

 

28

50

 

 

27

49

 

 

26

48

 

 

25

47

 

 

24

45

 

 

23

44

 

 

22

42

 

 

21

41

 

 

20

40

 

 

19

35

 

 

18

30

 

 

17

25

 

 

16

20

 

 

15

15

 

 

14

11

 

 

13

7

 

 

12

5

 

 

11

3

 

 

10

1

 

 

 

DENİZ PİYADE (AMFİBİ KOMANDO) SINIFI ADAYLARAUYGULANACAK TEST KRİTERLERİ

 

KARA TESTİ KRİTERLERİ

 

ŞINAV (2 DK)

MEKİK (2 DK)

BAR

FİKS

1500 m. KOŞU

TEKRAR

SAYISI

PUAN

TEKRAR

SAYISI

PUAN

TEKRAR

SAYISI

PUAN

SURE

(DK

PUAN

35

60

44

60

4

60

6,20-6-29

60

36

62

45

62

5

64

6,10,-6,19

70

37

64

46

65

6

68

6,00-6,09

80

38

66

47

67

7

72

5,50-5,59

90

39

68

48

70

8

76

5,40-5,49

100

40

70

49

72

9

80

 

 

41

72

50

75

10

84

 

 

42

74

51

77

11

88

 

 

43

76

52

80

12

92

 

 

44

78

53

82

13

96

 

 

45

80

54

85

14

100

 

 

46

82

55

87

 

 

 

 

47

84

56

90

 

 

 

 

48

86

57

92

 

 

 

 

49

88

58

95

 

 

 

 

50

90

59

97

 

 

 

 

51

92

60

100

 

 

 

 

52

94

 

 

 

 

 

 

53

96

 

 

 

 

 

 

54

98

 

 

 

 

 

 

55

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVUZ TESTİ KRİTERLERİ :

 

YÜZME (50 M SERBEST)

SU ÜSTÜNDE DURMA

SUALTI YÜZMESİ

KULE

ATLAMA

SURE

(DK)

PUAN

SURE

(DK)

PUAN

MESAFE

(M)

PUAN

 

1,56-2,00

60

0,55-1,00

60

5

60

BAŞARILI / BAŞARISIZ

1,51-1,55

65

1,01-1,04

64

6

64

1,46-1,50

70

1,05-1-09

68

7

68

1,41-1,45

75

1,10-1-14

72

8

72

1,36-1,40

80

1,15-1,19

76

9

76

1,31-1,35

85

1,20-1,24

80

10

80

1,26-1,30

90

1,25-1,29

84

11

84

1,21-1,25

95

1,30-1,34

88

12

88

1,16-1,20

100

1,35-1,39

92

13

92

 

 

1,40-1,44

96

14

96

 

 

1,45-1,49

100

15

100

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıcı Başvuru Bitişi

Seçim Aşamalarına Çağırılacakların İlanı Seçim Aşamaları Tarihleri Asil/Yedek Listelerinin İlanı Seçim Aşamaları Merkezi

28 Mart 2016 saat 18:00

17 Nisan 2016 saat 23:59

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

İLETİŞİMBİLGİLERİ 

Adres : Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı

Beylerbeyi-Üsküdar/İstanbul

E-posta : ikpersoneltemin@dzkk.tsk.tr

Telefon : 0 216 310 93 65 Dahili 6 tuşlayınız

 0 216 310 72 21 Dahili 6 tuşlayınız

 0 216 341 95 69 Dahili 6 tuşlayınız

Faks : 0216 310 72 46


BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET