gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENİZ KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2015 Yılı 4’üncü Dönem Sözleşmeli Er Alımları Yapacak.

01 Ağustos 2015 Cumartesi 20:25
DENİZ KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI

T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİMKOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2015 YILI 4'ÜNCÜ DÖNEMDENİZ PİYADESİ (AMFİBİ KOMANDO) SINIFINDA SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRMEKILAVUZU

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığında DenizPiyadesi (Amfibi Komando) Sınıfında Sözleşmeli Er olmak için başvuracakadayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Tarihleri 07 -29 Ekim 2015

Başvuru Adresi http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

 

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

2015 YILI DENİZ PİYADESİ (AMFİBİ KOMANDO)SINIFINDA SÖZLEŞMELİ ER ALIM SINAVLARINA KATILACAKADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜNKURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIMTARİHİNDEN

SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLEGENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİGÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3. ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.tr VE http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN

YAPILACAKTIR.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TANIMLAR

a. Sözleşmeli erbaş ve er;

Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olanyükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek içinbelirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilksözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakipyapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmetsüreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifaedemezler.

Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsalrütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarıdurumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgilisınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfiedebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterliliktestlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerinegöre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerdeDz.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde veyaihtiyaca istinaden Dz.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

b. Özlük hakları;

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani göreviniyapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblemkullanılmaz.

Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmaktaolan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir.

Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olanyükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafındankarşılanır. Sözleşmelierbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresinibitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler

Dz.K.K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaşsınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29'dur) veya astsubay olmak için müracaatedebilirler. Yapılacaksınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar,ilgilimevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarınınboş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet PersonelBaşkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllıkmazeret izniolmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret iznidışında sözleşmeli erbaş ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümühalinde 10gün, yangın,deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 günekadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllıkizinden sayılmaz.

 

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Askerlik hizmeti ve öğrenim şartı;

a. İlköğretim (ortaokul) mezunları için;

(1) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olmak

(Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındakiokullardan mezun olan adaylar, lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurumu(YÖK)'ndan, ortaöğretim için Mili Eğitim Bakanlığı (MEB)'ndan denklik belgesialacaktır.)

(2) Askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olmak,

(3) Halihazırda ilköğretim mezunu adaylar askerlik hizmetinitamamladıktan sonra oryantasyon eğitimine alınacaklardır.

b. Ortaöğretim(Lise)/Önlisans/Lisans mezunları için;

(1) En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

(2) Mükellef askerlik hizmetine başlamamış/başlamış veyabitirmiş olmak,

(3) Silah altında iken sözleşmeli er olarak seçilen lisemezunlarının, ön sözleşme imzalamalarına (sınav, sağlık muayenesi ve güvenliksoruşturmasının tamamlanmasını müteakip eğitim birliklerine katılmalarına)kadar geçirdikleri sürenin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak; bahse konuadaylar sözleşmeli er olarak temin edilerek ön sözleşme imzalamalarını müteakipmükellef askerlik hizmetinden ayrılarak sözleşmeli er oryantasyon kursunaalınacaklardır. Mükellef askerlik hizmetinden kalan süreleri sözleşmeli erolarak tamamlattırılacaktır. Sözleşmeli erlikte geçirilen sürenin 3'te 1'i(1/3) mükellef askerlik hizmetinden sayılacaktır.

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşınıbitirmemiş, 20 yaşından gün almış olmak (01 Ocak 1990-31 Aralık 1995 tarihleri arasındadoğanlar),

4. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden herne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

5. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay,astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak istihdamedilmemiş olmak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisineçevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkıaskerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletinkurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yereyemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksunbırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veyaşeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma,devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emreitaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî CezaKanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak.

8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ayveya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

9. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlarınbirliklerince, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 9'uncu maddesihükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneğibulunan "SÖZLEŞMELİERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ" doldurulacaktır. Bu belgenin"Sözleşmeli Er Olur" kayıtlı olması gereklidir.

10. Sayfa-9'da belirtilen boy ve kilo oranlarıdeğerleri içerisinde bulunmak,

11. Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlardabaşarılı olmak,

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

12. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

13. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğineuygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden "DENİZPİYADESİ (AMFİBİ KOMANDO) SINIFINDA SÖZLEŞMELİ ER OLUR" kararlı sağlık raporu almışolmak,

14. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi birkurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

1. Başvurular sadece internet üzerinden yapılmaktadır.Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır.

2. Başvurular; 07 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 12:00'da başlayıp, 29 Ekim 2015 Perşembe günü saat23:59'da sonaerecektir.

3. Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki "2015yılı 4. Dönem Sözleşmeli Er Alımı" sayfasında "İlk Başvuru, müteakiben Aday Girişi" kısmından yapılmaktadır.Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylara sistem tarafından şifre verilmektedir. Şifreler e-posta adresinegönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakip otomatik olarak ekrandagörüntülenmektedir.

4. Adaylar son başvuru tarihine kadar şifreleri ile "Aday Girişi" kısmından başvurularınıtamamlayacaklardır. Adaylar "Aday Girişi" kısmından güncellemeyapabileceklerdir. Adaylar "Aday Girişi" kısmından şifreyle başvurusüresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

5. Şifrenizi kaybetmeyiniz. Adayların şifrelerinikaybetmeleri durumunda "Aday Girişi" kısmında bulunan "Şifremi Unuttum" linkinden bilgilerini girerekşifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların e-postaadreslerine gönderilmemektedir. Adayların yazılı ve sözlü olarak yapacaklarışifre öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir.

6. Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerindoğruluğundan ve sonrasında doğabilecek her türlü hukuki hususlardan adaylarsorumludur.

7. Adayların başvuru şartlarını taşımadıklarıanlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde,sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanmış olsalardahi) işlemleri iptal edilecektir.

8. Başvuru esnasında karşılaşılan problemler için ikpersoneltemin@dzkk.tsk.tr mail adresinden yardımalınabilir.

SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

1. Seçim aşamaları ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindenyapılacaktır.

2. Adaylar seçim aşamalarına gelirken aşağıda yazılıbelgeleri (sırayladosyaya koyarak) getireceklerdir.

a. Dilekçe ("Aday Girişi" Kısmından Çıktı Alınacaktır),

b. Sözleşmeli Er Aday Bilgi Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunanbaşvuru sayfasından doldurularak çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak imzaatılacaktır),

c. Kadro Görev Yeri Yazısı (Halen silahaltında bulunanadaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı),

ç.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d. Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesinin AskerlikŞubesi Onaylı Fotokopisi,

(Askerlik Durum Belgesi Kabul Edilmemektedir.)

e. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için "Sözleşmeli Er Olacaklarİçin Nitelik" belgesi, (6191 sayılı Sözleşmeli Er Kanununun 9 uncu maddesihükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er YönetmeliğindeEK-2'de örneği bulunan forma göre doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) Adaya zarfı açmaması gerektiğihususu tebliğ edilecektir.

 

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

f. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar içinnitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafındandoldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelikbelgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

g. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veyaaskeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgilibelgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da buzarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı vemühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.

UYARI: "Sözleşmeli er olmaya layıkdeğildir." kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerekşahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ilegönderilmeyecektir.

ğ. Son mezun olduğu okula ait Mezuniyet Belgesi veyaDiplomanın Fotokopisi (Açık Lise, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitede HalenÖğrenci Olan Adaylar Öğrenci Olduklarına Dair Belge Getirebileceklerdir.Getirecekleri belge okul onaylı ıslak imzalı olacaktır.)

h. Başvuran adayların sahip oldukları her türlübonservis/sertifika/ustalık-kalfalık belgesi/diploma fotokopisi ı.    20 adet vesikalık fotoğraf. (Farklı resimkullanılmayacaktır.)

i. 2 Adet Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı. Adli Sicil veya Adli SicilArşiv Kaydı olan adaylar ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisinigetireceklerdir.

j. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunanbaşvuru sayfasından bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha çıktıalınacak, fotoğraf yapıştırılarak aday tarafından imza atılacaktır.)

NOT : Başvuru için istenen belgelerinfotokopisi istenmektedir. Adayların başvuru için getirecekleri evraklar iadeedilmeyeceğinden dolayı; evraklar getirilirken hiçbir belgenin aslı veya noteronaylı sureti getirilmeyecektir. Adayların mağdur olmaması için bu hususaözellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

3. Adayların seçim aşamalarına gelirken yanlarındagetirmeleri gereken yukarıda belirtilen belgeleri getirmeyenler SEÇİM AŞAMALARINAALINMAYACAKTIR.

4. Mülakat sınavı sonuçları ve diğer temin işlemleri ileilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindenyayınlanacaktır.

Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacakolanlar, sınav tarihinden önce Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan KaynaklarıBaşkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)'na dilekçe vermek/göndermeksuretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlaraplanlanabilecektir.

5. Adaylara, tüm duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindenyapılacaktır. Yapılacak duyurular tebligat amaçlıdır. Adaylara ayrıca posta iletebligat yapılmayacaktır.

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1.   ÖN SAĞLIKMUAYENESİ :

a. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğiesaslarınagöre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fizikikabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

b. Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarakalınacaklardır.

c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleriyapılacaktır.

(1)   Kollar, bacaklar ve gövdebütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedikrahatsızlıklar,

 

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

(2) İleri derecede cilt bozuklukları,

(3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekilbozukluğu,

(4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileriderecede bozan rahatsızlıklar,

(5) Boy-kilo uyumsuzluğu, (Sayfa 9'da belirtilen tabloda kriterleryer almaktadır)

(6) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanımdurumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

(7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri SağlıkYeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28'inci maddesikapsamında).

ç.   Ön sağlık muayenesinde alımıuygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine

alınacaklardır.

UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramamasıiçin; uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartlarıtaşıyıp taşımadıklarından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık YeteneğiYönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

2. FİZİKİ YETERLİLİK VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ :

a. Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri Deniz Harp Okulu K.lığıTuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde idarece yerdeğişikliği yapılabilir. Değişiklik yapıldığı takdirde adaylara resmi internetsitesinden duyurulur.

b Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri içinadaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo spor ayakkabısı, havlu ve terlikv.b. malzemeleriniyanlarında bulunduracaklardır.

c. Başvuruda bulunan tüm adaylara sayfa 10'daki tabloda belirtilen fizikiyetenek testleri uygulanacaktır. Fiziki yeterlilik testlerinden barajıgeçemeyen ve istekli olan adaya ikinci bir hak verilir. İkinci hakkında dabarajı geçemeyen aday elenmiş kabul edilir ve işlemleri sonlandırılır.

UYARI: Fiziki Kabiliyet Testlerine giren adaylar, "Herhangibir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş" sayılacaklardır. Bunedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların Fiziki Kabiliyet Testinegirmemesi kendi yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FizikiKabiliyet Testine girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.)

NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort,tişört ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar mülakata spor kıyafetiile katılabilecektir.)

d. Değerlendirme ve Sıralama

Sonuçlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adaylarfiziki yeterlilik testlerinde her bir branştan en az 60 puan aldıkları takdirdemülakat aşamasına katılmaya hak kazanırlar; bir veya daha fazla branştan puanalamadıkları takdirde elenirler. Adayların sıralaması; testleri başarı iletamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanların toplamına göreyapılacaktır. Alınan puanların toplamı, puanı bulunan testlerin sayısınabölünecektir. Testleri başarı ile geçen adaylar mülakat/uygulama sınavıaşamasına geçecektir.

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi notunun % 50'si adaylar arasındaki genel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adaylarınbelirtilen en az limitlerin üzerinde almış oldukları her puan sıralamayagirmeleri açısından önem taşımaktadır.

3. MÜLAKAT SINAVI :

Mülakat Sınavı Deniz Harp Okulu KomutanlığıTuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır. a.    Mülakatlarda adaylar; (1)  Genel görünüm,

 

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

(2) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

(4) Kendine güven,

(5) Kendini ifade etme,

(6) Psikolojik durumu

ve benzer hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

b. 100 puan üzerinden en az 50 puan alan adaylar başarılısayılacaklardır.

c. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri veAday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedekaday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğniteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların adreslerine posta ile tebligatyapılmayacaktır.

(2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara,sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine Sevk Belgesi verilecektir.

(3) Adaylar, kendisine verilen Sevk Belgesi ile belirtilentarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsunsevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiğitarihten itibaren İstanbul Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç işgünü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlıkişlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

(4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları "DENİZ PİYADESİ (AmfibiKomando) Sınıfında Sözleşmeli Er Olur/Olamaz." kararlı sağlık raporu/önbildirim belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla Deniz Eğitim ve ÖğretimK.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)'na teslimedeceklerdir.

(5) "DENİZ PİYADESİ (Amfibi Komando) SınıfındaSözleşmeli Er Olur/Olamaz." kararlı

sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyenadaylar, engeç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile şahsen (İki adet fotoğraf,iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, sağlık raporu ön bildirim belgesinin iki adetfotokopisi ve sağlık raporu ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) DenizEğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı(Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)'na başvuruda bulunabileceklerdir.

UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların "DENİZ PİYADE (AmfibiKomando) Sınıfında Sözleşmeli Er Olur/Olamaz." kararlı sağlık raporunu/önbildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyenlerin.) işlemlerisonlandırılacaktır.

(6) Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branşkontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

(7) Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idaretarafından değiştirilebilecektir.

4. SINIFLANDIRMA

Adaylar, sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifikave/veya kurs belgelerinin aslının ve bir suret fotokopilerini başvuru evraklarıile birlikte Seçim Aşamalarında yanlarında bulunduracaktır.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BOY VEKİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM

Boy (cm)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

164

72

51

165

72

52

166

72

52

167

73

53

168

73

54

169

74

54

170

75

55

171

76

56

172

77

56

173

78

57

174

79

58

175

80

58

176

81

59

177

81

60

178

82

60

179

83

61

180

84

62

181

85

62

182

86

63

183

87

64

184

88

64

185

89

65

186

90

66

187

91

66

188

92

67

189

93

68

190

94

69

191

95

70

192

96

70

193

97

71

194

98

72

195

99

72

196

100

73

197

101

74

198

102

75

199

103

75

200

104

76

201

105

77

202

106

78

203

107

78

204

108

79

205

109

80

206

110

81

207

111

81

208

112

82

209

114

83

210

115

84

NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm boyunda olan bir aday enfazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)

-9-


SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ADAYLARAUYGULANACAK TEST KRİTERLERİ

KARA TESTİ KRİTERLERİ

ŞINAV (2 DK)

MEKİK (2 DK)

BAR

FİKS

1500 m. KOŞU

TEKRAR SAYISI

PUAN

TEKRAR SAYISI

PUAN

TEKRAR SAYISI

PUAN

SURE (DK

PUAN

35

60

44

60

4

60

6,20-6-29

60

36

62

45

62

5

64

6,10,-6,19,

70

37

64

46

65

6

68

6,00-6,09

80

38

66

47

67

7

72

5,50-5,59

90

39

68

48

70

8

76

5,40-5,49

100

40

70

49

72

9

80

 

 

41

72

50

75

10

84

 

 

42

74

51

77

11

88

 

 

43

76

52

80

12

92

 

 

44

78

53

82

13

96

 

 

45

80

54

85

14

100

 

 

46

82

55

87

 

 

 

 

47

84

56

90

 

 

 

 

48

86

57

92

 

 

 

 

49

88

58

95

 

 

 

 

50

90

59

97

 

 

 

 

51

92

60

100

 

 

 

 

52

94

 

 

 

 

 

 

53

96

 

 

 

 

 

 

54

98

 

 

 

 

 

 

55

100

 

 

 

 

 

 

HAVUZ TESTİ KRİTERLERİ :

YÜZME (50 M SERBEST)

SU ÜSTÜNDE DURMA

SUALTI YÜZMESİ

SÜRE (DK)

PUAN

SÜRE (DK)

PUAN

MESAFE (M)

PUAN

1,56-2,00

60

0,55-1,00

60

5

60

1,51-1,55

65

1,01-1,04

64

6

64

1,46-1,50

70

1,05-1-09

68

7

68

1,41-1,45

75

1,10-1-14

72

8

72

1,36-1,40

80

1,15-1,19

76

9

76

1,31-1,35

85

1,20-1,24

80

10

80

1,26-1,30

90

1,25-1,29

84

11

84

1,21-1,25

95

1,30-1,34

88

12

88

1,16-1,20

100

1,35-1,39

92

13

92

 

 

1,40-1,44

96

14

96

 

 

1,45-1,49

100

15

100

KULE ATLAMA

BAŞARILI / BAŞARISIZ

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıcı : 07 Ekim 2015 saat 12:00

Başvuru Bitişi : 29 Ekim 2015 saat 23:59

Seçim Aşamalarına Çağırılacakların İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

Seçim Aşamaları Tarihleri : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

Asil/Yedek Listelerinin İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

Seçim Aşamaları Merkezi : Deniz Harp Okulu KomutanlığıTuzla/İSTANBUL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET