gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI SINAV İLANI

Müsteşarlığımız taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 13 (onüç) adet Denizcilik Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

30 Ekim 2010 Cumartesi 19:39

Denizcilik Müsteşarlığından :

DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 
Müsteşarlığımız taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7’nci, 8’inci ve 9 uncu dereceli kadrolarda münhal bulunan 13 (onüç) adet Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için; ÖSYM Başkanlığı tarafından 27-28 Haziran 2009 ile 10- 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş
Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen KPSS puan türlerinde ve öğrenim dallarında personel alımı yapılacaktır.
 
A) Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dalları için karşısında belirtilen
kontenjan sayısı kadar personel istihdamı yapılacaktır.
S.No Bölümü
Kontenjan
sayısı
1 Fakültelerin Güverte ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olanlar    4
2 Fakültelerin Gemi İnşa Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olanlar    5
3 Fakültelerin Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Deniz Ulaştırma
İşletme Mühendisliği (Gemi Makineleri Opsiyonu) bölümlerinin
birinden mezun olanlar 3
4 Hukuk Fakültesinden mezunu olup, Uluslararası Ticaret ve Deniz
Ticareti Hukuku alanında yüksek lisans yapmış olanlar 1


B) Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için; aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarının karşısında belirtilen puan türlerinden, ÖSYM Başkanlığı tarafından 27-28 Haziran 2009 ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS’larına girenlerden aldıkları puana göre yine öğrenim dallarının karşısında belirtilen sayıda aday (en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda, en son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan aday/adaylar sınava girmeye hak kazanırlar.) sözlü giriş sınavına girmeye hak kazanacaktır. Bölümleri itibariyle ayrılan kontenjan sayısı kadar müracaat
olmaması halinde bu kontenjan iptal edilerek başka bir bölüme aktarılabilir.

1 Güverte ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olanlar KPSSP-6 7 ve
üzeri20 aday
2 Gemi İnşa Mühendisliği, Gemi İnşaatı
ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve
Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunu
olanlar KPSSP-6 70 ve üzeri 25 aday
3 Gemi Makineleri, Gemi Makineleri
İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri
Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği (Gemi Makineleri
Opsiyonu) mezunu olanlar KPSSP-6 70 ve
üzeri 15 aday
4 Hukuk Fakültesinden mezunu olup,
Uluslararası Ticaret ve Deniz Ticareti
Hukuku alanında yüksek lisans yapmış
olanlar KPSSP-103 85 ve üzeri 5 aday


C) SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) ÖSYM Başkanlığı tarafından; 27-28 Haziran 2009 ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonucunda
yukarıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dalları (Bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olanlar dahil) ve bu dallar için belirlenen puan türünden belirtilen puanı almış olmak,
c) 01/01/2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve daha sonra doğanlar),
d) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak veya halen askerlik
görevini yapıyor olmamak,
e) Renk körlüğü ve % 40’ı aşan oranda özrü bulunmamak,
D) BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1) Sınav başvuru formu, (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.),
2) Üniversite diploması, yüksek lisans belgesi veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan
adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ya da okul onaylı örneği,
3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, onaylı sureti veya ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,
4) İkametgâh ve tebligata esas adres beyanı, adli sicil kaydı beyanı ve erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı
veya muaf olduğu veya tecil ettirdiğine dair beyan, (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya
Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)
5) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5X6 ebadında iki adet renkli vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
6) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında
bilgilerin yer aldığı öz geçmiş.
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir.
Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
E) MÜRACAAT YERİ:
Adayların, 09/11/2010 günü mesai bitimine kadar Denizcilik Müsteşarlığı’nın, G.M.K. Bulvarı No: 128/A
Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda olabilecek
gecikmelerden Müsteşarlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 23/11/2010 günü www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ilan
edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
F) SINAV:
1) Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Denizcilik Müsteşarlığı tarafından www.denizcilik.gov.tr internet
adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Sözlü giriş sınavı, alan bilgisi, kavrayış, anlatım yeteneği, davranış, temsil kabiliyeti konuları dikkate alınmak
suretiyle denizcilik uzmanlığına uygunluğunun değerlendirileceği bir sınav niteliğinde olacaktır.
3) Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir.
Bölümleri itibariyle aday adayları, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı
sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.
4) Bölümleri itibariyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar
başka bir bölüme aktarılabilir.
G) DEĞERLENDİRME VE ATANMA:
Sınav sonuçları, sözlü sınavı takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde, her bölüm için kontenjan sayısı kadar asil ve
yedek başarı sırası belirlenerek, www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sınavı kazanan adayların adresine
ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.
Sınavı asil olarak kazanan adaylar, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde atama işlemine esas olmak
üzere, yukarıdaki belgelere ilave olarak, 5 adet vesikalık fotoğraf, askerlik durum belgesinin aslı ile renk körlüğü ve % 40’ı
aşan oranda özrü bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu (mülakat tarihinden sonra alınmış) Müsteşarlığımıza teslim
edeceklerdir. Teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
Müsteşarlık, herhangi bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adaylardan, bu görevlerinde olumsuz sicil, mütalaa
ve disiplin cezası alanlar ve kurumunca muvafakat edilmeyenler için değerlendirme hakkını saklı tutar.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
İlanen duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET