gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET 30 İLÇE MÜFTÜ ALIM SINAVI

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınavla naklen (kurum içi) ilçe müftüsü alınacaktır.

07 Eylül 2015 Pazartesi 20:26
DİYANET 30 İLÇE MÜFTÜ ALIM SINAVI

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhalbulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınavlanaklen (kurum içi) ilçe müftüsü alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

İlçe Müftüsü

G.İ.H.S

30

TOPLAM

30

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "OrtakNitelik" şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

4. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyatalanında doktora yapmış olmak,

5. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamukurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

6. Daha önce ilçe müftüsü olarak görev yapmamış olmak,

7. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

8. Erkek olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşrateşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksekİhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikteşahsen başvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksekİhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgelerigetirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncüşahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 07.09.2015 (saat 08:30)-22.09.2015 (saat 16:30) tarihleri arasındaalınacaktır.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileritarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayanbaşvurular kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyurudabelirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumluolacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetinigösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsaYÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3. İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi,

4. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerinigösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

5. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlîsicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibrazedemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontroledildikten sonra adaylara iade edilecektir.

• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yeralacaktır.

• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafındanatama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.


IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasındansonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesindeve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilanedilecektir.

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Adaylar; sınav için "sınav giriş belgesi"alma işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi aracılığıylagerçekleştireceklerdir.

2. Adaylar sınava gelirken "Sınav GirişBelgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaportveya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. İlçe Müftülüğü Sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.

2. İlçe müftülüğü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerindebelirtilen "Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile "Müftü Temel veÖzel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

3. Adaylar sözlü sınavda;

a) Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi veİslam ahlakı) (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat(10 puan), alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyledeğerlendirileceklerdir.

3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınavtarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Budurumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VII- DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonuüyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasınınen az 70 puan olması gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksekolana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardanilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VIII- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerindenöğreneceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavınsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımızİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar DaireBaşkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerekadaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresiolmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

IX- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksekpuandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısıncayapılacaktır.

2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süreiçinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce dahasonra ilan edilecektir.

X-DİĞER HUSUSLAR


1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında adaytarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindekiişlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilenadayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ileişlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçeleriniBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim veSınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarakDiyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanetİşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

XI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:   Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü PersonelSistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. DumlupınarBlv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr Telefon : (0312) 295 70 00

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET