gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET 750 PERSONEL ALIM İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan uzman vaiz, Kur'an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzin kadrolarına, yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

03 Aralık 2015 Perşembe 16:30
DİYANET 750 PERSONEL ALIM İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhalbulunan uzman vaiz, Kur'an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve baş müezzinkadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlık personeliarasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her birunvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlüsınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklenatama yapılacaktır.

  

BULUNDUĞU YER

UNVANI SINIFI

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

Uzman Vaiz

100

Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi   

100

Uzman İmam-Hatip

500

Baş Müezzin

50

TOPLAM

750

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak niteliğitaşımak.

B) Özel Şartlar

1- Uzman Vaizlik için;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile vaiz olarak 6(altı) yıl çalışmış olmak,

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplincezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almışolmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

2- Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidâhil Kur'an kursu öğreticisi olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

c) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib,Tayyibe kursunu bitirmiş

olmak.

d) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplincezası almamış olmak,

e) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almışolmak,

f) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

3- Uzman İnıanı-Hatiplik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidâhil imam-hatip olarak 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

b) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib,Tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmışolmak,

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplincezası almamış olmak,

EK

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almışolmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

4- Baş Müezzinlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidâhil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib,Tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

c) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplincezası almamış olmak,

d) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almışolmak,

e) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylardan Başkanlığımızmerkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlarbağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas/Eğitim MerkeziMüdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsenbaşvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksekİhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgelerigetirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslarmüracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 07.12.2015 (saat 08:30)-18.12.2015 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayanbaşvurular kabul edilmeyecektir.

4. Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileritarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyurudabelirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumluolacaktır.

 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Uzman Vaizlik için;

1. T.C kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarınıgösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancıbir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

2- Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

1. T.C. kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduklarınıgösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancıbir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

4. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere,Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

3- Uzman İmam-Hatiplik için;

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere,Takrib, Tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanındayüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyetbelgesi.

4- Baş Müezzinlik için;

1. T.C. kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

EK

3. Hafızlık belgesi

4. Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunubitirdiğini gösterir belge.

• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibrazedemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontroledildikten sonra adaylara iade edilecektir.

• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafındanatama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonrayapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde veaynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilanedilecektir.

 

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınavmerkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini https://ikys.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

2. Adaylar sınava gelirken "Sınav GirişBelgesi" ile birlikte T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfuscüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

 

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı sözlü olarakyapılacaktır.

2. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilanedilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3. MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en sonpuanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamısınava çağrılacaktır.

4. Sözlü Sınav Konuları;

a) Uzman Vaiz için;

1) Kur'an-ı Kerim (Kıraat, anlam ve tefsir), (30 puan)

2) Arapça, (30 puan)

3) Dini bilgiler ( hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihive İslam ahlakı) ve hitabet, (30 puan) 5) Başkanlık ve Devlet memurları ileilgili mevzuat. (10 puan)

b) Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatipiçin;

1) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâkkonuları), (20 puan)

3) Hitabet. (10 puan)

c) Baş müezzin için;

1) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâkkonuları), (20 puan)

3) Ezan, ikamet. (10 puan)

5. Uzman vaiz, Kur'an kursu uzman öğreticisi, uzmanimam-hatip ve baş müezzinlik için sözlü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerindebelirtilen "Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile "Uzman Vaiz,Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Uzman İmam-Hatip ve Baş Müezzinlik Temel ve ÖzelYeterlikleri" esas alınacaktır.

 

VII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonuüyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasınınen az 70 puan olması gerekmektedir.

EK

2. İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılıolan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göreatama yapılacaktır.

3. Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde, MBSTS puanıyüksek olana, MBSTS puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana,hizmet sürelerinin de eşit olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamadaöncelik verilecektir.

 

VIII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını https://ikys.diyanet.gov.tr adresi üzerindenöğreneceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavınsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarakBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim veSınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerekadaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresiolmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

 

IX- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksekpuandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısıncayapılacaktır.

2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süreiçinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilanedilecektir.

 

X- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin heraşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talepedebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindekiişlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilenadayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ileişlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçeleriniBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim veSınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı DevletMemurları Kanunu, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik veMüezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer BasamaklarındaYükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

XI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Telefon : Fax : E-mail :

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

(0312) 295 70 00

(0312) 285 85 72

persis@diyanet.gov.tr

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET