gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET İLÇE MÜFTÜSÜ SINAVI AÇTI

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan 30 ilçe müftülüğü kadrolarına (kurum içi) naklen alım yapmak üzere yazılı ve sözlü iki aşamalı sınav yapılacaktır.

13 Eylül 2014 Cumartesi 21:38
DİYANET İLÇE MÜFTÜSÜ SINAVI AÇTI

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan ilçe müftülüğü kadrolarına (kurum içi) naklen alım yapmak üzere yazılı ve sözlü iki aşamalı sınav yapılacaktır.


I-BAŞVURU ŞARTLARI YAPILACAK KADROLARIN YER,

UNVAN, SINIF, DERECE VE
ADEDİNE GÖRE DAĞILIMIATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER,
UNVAN, SINIF, DERECE VE
ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

4.İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
5.Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş(5)yıl görev yapmış olmak,(Askerlik ve aylıksız izinde geçirilen süreler hariç)
6.Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
7.Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,8.Erkek olmak.

II-BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR
a)Başvuru İşlemleri1.Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra  teşkilatında  çalışanlar  bağlı  bulundukları İl  Müftülükleri  veya Dini  Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine16/09/2014  (saat  08:00)-01/10/2014  (saat  16:30)tarihlerindeistenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. 
Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam   edenler Dini  Yüksek  İhtisas/Eğitim  Merkezi Müdürlüklerine  başvuru yapabilecektir. 
Adaylardan  istenen belgeleri  getirmeleri  halinde,  yurtdışından  sınava  müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir
2.Müracaatlar ilgili görevliler tarafındanBaşkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır. Belgeleri eksik olan adayların müracaatlarıalınmayacaktır.
3.Başvuru işleminin tamamlanmasındansonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar  ile 01/10/2014 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara uygun  olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

b)Sınavİşlemleri

1.İlçe Müftülüğü Sınavıyazılı ve sözlü iki aşamalı yapılacaktır.2.Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavın nihai puanı  yazılı  ve sözlü  sınav  sonucunda  alınan  notların  aritmetik  ortalaması  alınarak hesaplanacaktır.

2.Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
3.Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 
4.Sınav  sonuçları  Başkanlığımız  internet  sitesinde  (www.diyanet.gov.tr)  ve  aynı  sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
5.Adaylar;  yazılı  ve  sözlü  sınav  için  sınav  giriş  belgesi  alma  ve  sınav  sonuç  öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav)adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
6.Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
7.Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyleyapılacaktır.
8.Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların sınav  tarihi  ve  yerleri,  başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde   (www.diyanet.gov.tr)  ve  aynı  sitedeki  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğü sayfasında sınav giriş belgesinde ilan edilecektir.
9.Sözlüsınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri yazılı sınav sonuçlarının ilan  edilmesinden  sonra  yapılacak  gerekli  hazırlıkların  ardından  Başkanlığımız  internet sitesinde   (www.diyanet.gov.tr)  ve  aynı  sitedeki  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
c)Atama İşlemleri
1.Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 
2.Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan, bu puanının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.
3.Atama  işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
4.Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.


III-SINAV KONULARI 

1.Yazılı Sınava)Kur’an-ı Kerim,b)Arapça,c)Tefsir,d)Hadis,e)Kelam,f)Fıkıh,g)İslam tarihi ve İslam ahlakı,h)Dinî ve meslekî genel kültür,i)Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.
2.Sözlü sınava)Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),b)Arapça,c)Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı),d)Başkanlık ve Devlet memurlarıile ilgili mevzuat.


d)Diğer Hususlar;

1.Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit  edilen  adayların  başvuru  ve  sınavları  geçersiz  sayılacağı  gibi  görev  alsalar  dahi görevleriyle  ilişikleri  kesilecektir.  Bu  durumdaki  adaylar  hiçbir  hak  talebinde bulunamayacaklardır.
2.Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
3.Sınav  ve sonuçları  ile  ilgili  Başkanlığımızinternet  sitesinde  ve  aynı  sitedeki  İnsan Kaynakları  Genel  Müdürlüğü  sayfasında  yapılan  tüm  duyurular  tebligat  sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilenhususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
5.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı  ve  yazılı  dilekçelerini İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
6.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde  incelenerek  karara  bağlanacak  ve  adaya  bildirilecektir.  Sınav  sonuçlarının  ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza veadresiolmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun,  Diyanet  İşleri Başkanlığı  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Yönetmeliği  ile Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS görevlilerineibraz  etmeleri gerekmektedir.  Belgelerini  ibraz  edemeyenlerin  başvuruları  kabul  edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.1.T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),2.En  az  dört  yıllık  dinî yüksek  öğrenim  mezuniyetini  gösterir  diploma  veya  mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),3.Sınava müracaat bitiş tarihi itibariyle ihtisas kursu veya doktora bitirildiğinigösterir belge,4.Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,5.Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlik ve sabıka durumuna ilişkin yazılı beyanı,NOT:Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili  birime teslim edilecektir.

V-İLETİŞİM
Yazışma Adresi:Diyanet  İşleri  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET