gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 3155 İMAM HATİP ALIM İLANI

Diyanete ait sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına yerleştirme yapılmak üzere; 2014 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak çağrılacak adaylar için Başkanlığımızca sözlü sınav yapılacaktır.

05 Mayıs 2015 Salı 17:07

Personel alım ilan haberleri

 

 

I- Vizeli SözleşmeliPozisyonların Unvanı, Grubu, Mezuniyet Durumları ve Sayılarına Göre Dağılımı

 

UNVANI

GRUBU

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

 

1

İlahiyat Fakültesi+Hafız

KPSSP124

50

 

2

İlahiyat Fakültesi

KPSSP124

150

 

3

İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız

KPSSP124

15

 

4

İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans

KPSSP124

150

4-B

5

İlahiyat Ön Lisans+Hafız

KPSSP123

150

Sözleşmeli

6

İlahiyat Ön Lisans

KPSSP123

150

İmam-

7

İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız

KPSSP124

25

Hatip

8

İ.H.L+Diğer Lisans

KPSSP124

150

 

9

İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız

KPSSP123

15

 

10

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

KPSSP123

150

 

11

İ.H.L+Hafız

KPSSP122

1900

 

12

İ.H.L

KPSSP122

250

TOPLAM

3155

II-  Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 

1.     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2.     Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerindeön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan "OrtakNitelik" şartını taşımak,

3.     İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir özrübulunmamak,

4.     En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

5.     Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veyasözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

6.     Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124 puan türünden 50 veyaüzeri puan almış olmak,

7.     Önlisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123 puan türünden 50 veyaüzeri puan almış olmak,

8.     Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden 50 veyaüzeri puan almış olmak.

 

S Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeistisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevindenayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerinmüracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halindeyerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

III- Başvuru, Sınav, Yerleştirmeİşlemleri ve Diğer Hususlar a) Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyanadaylar, 05/05/2015(08:00) - 18/05/2015 (16:30) tarihlerinde https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuruprogramı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı (SÖZPER 2015) e-başvuruformunu


kendileri doldurduktan sonrabaşvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir İlMüftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2.     Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde,yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaatişlemini yapabileceklerdir.

3.     İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayıne-başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerindoğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir.Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

4.     İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işlemindensonra, İKYS il yöneticileri, aday başvuru belgesini adaylara vereceklerdir.Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

5.     Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyurudabelirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumluolacaktır.

6.     Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvurubilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7.     İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında,e-başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterenbelge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veyaposta yolu ile yapılan müracaatlar ile 18/05/2015 (16:30) tarihinden sonra yapılanbaşvurular kabul edilmeyecektir.

9.     Başkanlığımız https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya ilmüftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaattalepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 

b) Sınav İşlemleri

1.     Sözlü sınav Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum,İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Vansınav merkezlerinde yapılacaktır.

2.     Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınavmerkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesindensonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişiklik talepleri dikkatealınmayacaktır.

3.     Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygunşekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdanfazla olması halinde, kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksekolan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı adaysözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki adaysayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınavaçağrılacaktır.

4.     Sınav 25.05.2015 tarihinde başlayacaktır.

5.     Adaylar, 21.05.2015 tarihinden itibaren sınava katılacakları tarih vesınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini, https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisiadresinden alabileceklerdir.

6.     Adaylar, sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ilebirlikte T.C kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

7.     Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilensınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmişsayılacaktır. Söz konusu adaylara hangi sebeple olursa olsun ikinci bir sınavhakkı verilmeyecektir.

8.     Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puanalınması şarttır.

9.     Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

10.  Adaylar, sınav giriş belgesialma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresi üzerindengerçekleştireceklerdir.


c)   Yerleştirmeİşlemleri

1.     Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihleriçerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.

2.     Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göreilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.

3.     Yerleştirmeler adayların tercih formundaki camitercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.

4.     Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanıyüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesininmezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5.     Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkçabelirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecektercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır. Tercih formunudoldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkıverilmeyecektir.

6.     Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan kontenjan sayısı25'ten az olan gruplarda sınava katılanlar kontenjan adedince, diğer gruplardasınava katılanlar en fazla 25 cami tercihinde bulunabileceklerdir.

7.     Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğukontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re'sen yerleştirilecektir.

8.     Tercih yapmayan adaylar ait olduğu kontenjan grubundamünhal kalan yerlere Başkanlıkça re'sen yerleştirilecektir.

 

d) Diğer Hususlar

1.     Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esasalınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belgeistenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasındaaday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.     Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindekiişlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilenadayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleriyapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerinebir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3.     Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınavabağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeleriçin müktesep teşkil etmez.)

4.     Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynısitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.     Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ileişlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçeleriniBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim veSınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

7.     Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı veyazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek kararabağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı,soyadı, imza veadresi olmayan dilekçeler ile e-mailve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8.     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657sayılı Devlet Memurları Kanunu, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların KariyerBasamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçinYapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve


06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve EsaslarHakkında Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.

 

IV- Başvuru İçinGerekli Belgeler

1.     T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.     KPSS'ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarınıgösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgelerimezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren gruplardan birisinebaşvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerinhepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),

3.     Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuranadaylar için),

4.     Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ilegörev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçedebelirtecekleri yazılı beyanları.

 

NOT:

1.   Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların başvurularıonaylanmadan önce ilgililer hakkındaki mahkeme kararlarının, sınava müracaatbitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere il müftülüklerince0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak gönderilmesi gerekmektedir.

2.   Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuruesnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmelerigerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabuledilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler, kontrol edildikten sonraadaylara iade edilecektir.

 

V- Sınav Konuları

1.     Kur'an-ı Kerim (70 puan),

2.     Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâkkonuları) (20 puan),

3.     Hitabet. (10 puan).

 

• Sözlü sınava katılacaklarıntemel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığıteşkilatında din hizmetleriniyürütenlerin bu unvanla ilgili temel ve özel yeterlikkriterleri esas alınır.

VI- İletişim

Yazışma Adresi:    Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaşkanlığıÜniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

 

e-mail: persis@diyanet.gov.tr
Telefon:                  (0312) 295 70 00

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET