gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NAKLEN ATAMA İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için ilan edilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

21 Mayıs 2015 Perşembe 04:12
Diyanet İşleri Başkanlığı Naklen Atama İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alım İlanı 

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlardaçalışmakta olup Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyımkadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarakaşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için ilan edilen boş kadro sayısınınüç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasındansınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

BULUNDUĞU YER

SINIFI

UNVANI

BOŞ KADRO SAYISI

 

 

Kur'an Kursu Öğreticisi

100

Taşra Teşkilatı

D.H.S.

İmam-Hatip

200

 

 

Müezzin Kayyım

50

 

 

TOPLAM

350

I- NAKLEN ATAMA YAPILACAKKADROLARIN BULUNDUĞU YER, SINIF, UNVAN VE SAYISINA GÖRE DAĞILIMI

A.      GENEL ŞARTLAR

 

1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.      Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerindearanan "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3.      Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyorolmak,

4.      Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

5.      Başkanlığımızca 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarındayapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavından (MBSTS) en az 50 (elli) puanalmış olmak.

B.      ÖZEL ŞARTLAR:

 

1.        Kur'an kursu öğreticisi için;

 

a)   İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b)   Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrübulunmamak,

c)   Halen Başkanlığımızda Kur'an kursu öğreticisi olarakçalışmamak,

d)   Hafız olmak.

2.        İmam-hatip için;

 

a)   İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b)   İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

c)   Halen Başkanlığımızda Kur'an kursu öğreticisi veyaimam-hatip olarak çalışmamak.

3.        Müezzin-kayyım için;

 

a)   Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)   Müezzin- kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

c)   Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şartaranmaz),

d)   Halen Başkanlığımızda Kur'an kursu öğreticisi,imam-hatip veya müezzin-kayyım

olarak çalışmamak.


III- BAŞVURU, SINAV, ATAMAİŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR a)     Başvuru İşlemleri

1.      S ınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımızmerkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlarbağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim MerkeziMüdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/EğitimMerkezi Müdürlüklerine 21/05/2015 (saat 08:30)- 03/06/2015 (saat 16:30)tarihlerinde istenenbelgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

•   Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde,sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.

2.      Başvuru işlemleri görevli personel tarafındanBaşkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksikolan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.      Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesigörevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

4.      Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvurubilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5.      Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaatedebilecektir.

6.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyurudabelirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumluolacaktır.

7.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve postayolu ile yapılan müracaatlar ile 03/06/2015 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitimindensonra yapılanbaşvurular kabul edilmeyecektir.

 

b) Sınav İşlemleri

1.      Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi veyerleri Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2.      MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilanedilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3.      MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adaysayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlüsınava çağrılacaktır.

4.      Adaylar, sözlü sınava gelirken "Sınav GirişBelgesi" ile birlikte T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfuscüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5.      Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 (yetmiş)puan almak şarttır.

6.      Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

7.      Adaylar, "sınav giriş belgesi" alma, sınavsonuç öğrenme ve tercih işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerindengerçekleştireceklerdir.

 

 

c) Yerleştirme İşlemleri

1.      Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihleriçerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr adresinden yapılacaktır.

2.      Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göreilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.

3.      Adaylar 15 yer tercihinde bulunabileceklerdir.

4.      Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halindeMBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazlaolana, bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana atamalardaöncelik verilecektir.

5.      Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, Başkanlıkça re'senyerleştirilecektir.


d) Diğer Hususlar

1.      Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esasalınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir.Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilenhususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.      Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerdegerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarınbaşvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahigörevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınavabağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesepteşkil etmez.

4.      Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynısitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.      Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.      Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ileişlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

7.      Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı veyazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek kararabağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,imza ve adresi bulunmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlardikkate alınmayacaktır.

8.      Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarakGörevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik veMüezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer BasamaklarındaYükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

IV- SINAV KONULARI

A)   Kur'an kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

 

1.      Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâkkonuları), (20 puan)

3.      Hitabet (10 puan)

B)   Müezzin-kayyım için;

 

1.      Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâkkonuları), (20 puan)

3.      Ezan, ikamet (10 puan)

 

• Kur'an kursu öğreticisi,imam-hatip ve müezzin kayyım sözlü sınavına katılacakların temel ve özelyeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır


V-   BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.      Kur'an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için imam hatip lisesi veya üstüdini öğrenim; müezzin kayyımlık için lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterirbelgenin aslı veya onaylı fotokopisi. (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsaYÖK'ten alınacak denklik belgesi).

3.      Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerinigösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

4.      Başvuru yaptığı unvanda çalışmaya mani bir özrübulunmadığına, sabıka durumuna ve erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkinyazılı beyanı.

5.      Hafızlık Belgesi (hafız olduğunu beyan edenler için).

 

NOT: Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuruesnasında İKYS yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibrazedemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildiktensonra adaylara iade edilecektir.

 

VI-   İLETİŞİM

Yazışma Adresi    :   Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaşkanlığıÜniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

 

Telefon                             :   (0312) 295 70 00

 

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET