gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET VAİZ KADROLARINA ATAMA YAPACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan vaiz kadrolarına naklen (kurum içi) atama yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

21 Mart 2015 Cumartesi 02:01

DİYANET VAİZ KADROLARINA ATAMA YAPACAK

 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşrateşkilatında münhal bulunan vaiz kadrolarına naklen (kurum içi) atama yapmaküzere sözlü sınav yapılacaktır.

 

A. ATAMA YAPILACAK KADROLARINYER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

 

SINIFI

UNVANI

YERİ

KADRO DERECESİ

KONTENJAN SAYISI

D.H.S

Vaiz

Taşra Teşkilatı

1-9

100

B.      BAŞVURU ŞARTLARI

 

1.      657 Sayılı Devlet MemurlarıKanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.     Başkanlık teşkilatında 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

3.     Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

4.     En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

5.     İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

6.     Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkteşkilatında iki (2) yıl görev yapmış olmak,

7.     Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

8.     Erkek olmak.

 

        Vaizlik müktesebi olanlar ve halen vaiz olarak görevyapanlar bu sınava başvuru yapamazlar.

C.      BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR

 

a)     Başvuru İşlemleri

 

1.     Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezindeçalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlıbulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim MerkeziMüdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim MerkeziMüdürlüklerine 25/03/2015 (saat 08:00)- 08/04/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenenbelgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

        Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde,yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir

2.     Müracaatlar ilgili görevliler tarafından BaşkanlığımızİKYS programı üzerinden alınacaktır. Belgeleri eksik olan adaylarınmüracaatları alınmayacaktır.

3.     Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara"Aday Başvuru Belgesi" verilecektir. Adaya verilen bu belge sınavgiriş belgesi yerine geçmez.

4.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve postayoluyla yapılan müracaatlar ile 08/04/2015 tarihi saat 16:30'dan sonra yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

5.     Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyurudabelirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumluolacaktır.

b)     Sınav İşlemleri

1. Vaizlik giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.


2.     Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puanalmak gerekmektedir.

3.     Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi veyerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıklarınardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri vetarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

4.     Adaylar, sınava gelirken "Sınav GirişBelgesi" ile birlikte T.C Kimlik no'lu kimlik belgelerinden birini (nüfuscüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5.     Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınavtarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Budurumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkıverilmeyecektir.

6.     Adaylar, "sınav giriş belgesi" alma ve sınavsonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerindengerçekleştireceklerdir.

7.     Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

 

c)     Atama İşlemleri

 

1.     Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksekpuandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısıncayapılacaktır.

2.     Sınav puanının eşit olması halinde, sırasıyla hizmetsüresi fazla olana, doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

3.     Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süreiçinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır.

d)     Diğer Hususlar;

 

1.     Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerdegerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavlarıgeçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişiklerikesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2.     Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınavabağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesepteşkil etmez.

3.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilenhususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

5.     Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ileişlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6.     Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilanedilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarakBaşkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içindeincelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanedilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarakBaşkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı,soyadı, imza veadresi olmayan dilekçeler ile e-mailve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş veGörevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği ile Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve MüezzinKayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında YükselmeYönetmeliği hükümleri geçerlidir.


D.      SINAV KONULARI

 

1.     Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir), (30)

2.     Arapça, (30)

3.     Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi veİslam ahlakı) ve hitabet, (30)

4.     Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat. (10)

 

• Vaizlik giriş sınavınakatılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetleriniyürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

E.      BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYSgörevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylaraiade edilecektir.

1.     T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2.     En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezuniyetinigösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsaYÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3.     Sınava müracaat bitiş tarihi itibariyle ihtisas kursubitirdiğini gösterir belge,

4.     Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerinigösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

 

NOT: Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafındanatama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

F.       İLETİŞİM

Yazışma Adresi:     Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon :                     (0312) 295 70 00

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET