gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET VE BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞINA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Diyanet'e 20 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na 23 Müfettiş Yardımcısı için sınav açmıştır.

01 Haziran 2011 Çarşamba 13:54


Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:
MÜFETTİŞYARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 20 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.
I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartları taşımak.
a) En az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş olmak.
b) 1/1/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını, yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak.
c) Başkanlık teşkilatında en az 3 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.
ç) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.
2) Diyanetİşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak.
3) Müfettişyardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.
II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1) MüfettişYardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı süre içinde bir dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığına başvururlar. Dilekçeye, isteklinin yazışma adresi yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.
ç) İki adet vesikalık fotoğraf.
d) Adli sicil kaydının olmadığına dair yazılı beyan.
e) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancıdil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.
III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:
MüfettişYardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılıolamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı sınavşu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Diyanet İşleri BaşkanlığıKuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın Diğer Mevzuatı, Devlet Memurları Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.
Sözlü sınavşu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Hadis,Akaid, Fıkıh, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.
Yazılı sınav sırasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.
IV. BAŞVURUŞEKLİ:
Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 30/6/2011 Perşembe günü Saat 18:00’e kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve TeftişBaşkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
V. SINAV TARİHİ VE YERİ:
Girişsınavının yazılı bölümü; 12/7/2011 Salı günü Saat: 14.00’de Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak, yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.
VI. MÜRACAAT ADRESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara.
 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
MÜFETTİŞYARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında boş bulunan beş (5), yedi (7) ve sekizinci (8’inci) derece olmak üzere, toplam yirmi üç (23) Müfettiş Yardımcılığı kadroları için, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP5) puan türünden en az (80) ve üzeri puan alan, Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu sekiz (8) İnşaat Mühendisi, Mimarlık Fakültesi mezunu yedi (7) Mimar ve Hukuk Fakültesi mezunu sekiz (8) Hukukçu sınav ile alınacaktır.
Sınava yüzaltmış (160) inşaat mühendisi, yüzkırk(140) mimar ve yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubuna mensup toplam dörtyüzaltmış (460) aday çağrılacaktır.
Herhangi bir sebeple belirtilen meslek gruplarından birine yeterli sayıda aday başvurmadığıveya adaylığı kabul edilmediği takdirde, Sınav Kurulu kararıyla toplam aday sayısı tamamlanıncaya kadar, diğer meslek grupları için başvuran adaylardan ilave edilebilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda; her meslek grubu için belirlenen sayıdan az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, Sınav Kurulu kararı ile bu eksiklik sınav kapsamındaki diğer meslek gruplarının sınavı kazanan adaylarından tamamlanabilecektir.
Atama tarihi itibariyle, Teftiş Kurulu Başkanlığının mevcut Müfettiş Yardımcılığıkadrolarında boşalma olduğu takdirde ve yeterli atama kontenjanı bulunmasıdurumunda, Sınav Kurulu kararı ve Makam Oluru ile başarılı yedek adaylar arasından boş kadro sayısı kadar atama yapılabilecektir.
1 - MÜFETTİŞYARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI
Müfettişyardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlarıtaşımak,
b) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
d) Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik(inşaat mühendisliği), hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
e) 1/1/2011 tarihinde 30 yaşını geçmemiş olmak,
f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,
g) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSSP5 puan türünden) 80 ve üzeri puan almış olmak (Başvuranlardan en yüksek puan alan yüzaltmış(160) inşaat mühendisi, yüzkırk (140) mimar, yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubundan olmak üzere, toplam dörtyüzaltmış (460) kişiye aday belgesi verilecektir. (başvuruda bulunan adaylardan sıralama sonucunda; 160 ıncı inşaat mühendisi, 140 ıncımimar ve 160 ıncı hukukçu meslek grubundaki adayla aynı puanı almış olanlar da, kendi meslek guruplarında sınava kabul edilecektir.)
h) Süresi içinde başvurmuş ve iş başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş olmak.
2 - MÜFETTİŞYARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
1 -Hukukçular için;
Anayasa Hukuku,
İdare Hukuku: Temel ilkeler, Türkiye’nin idari yapısı, idari yargı,
Ceza Hukuku: Esaslar, Devlet idaresine, kamu güvenliğine ve mala karşı cürümler,
Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel hükümler, muhakeme usulü,
Medeni Hukuk: Başlangıç, şahsın hukuku, ayni haklar,
Borçlar Hukuku,
2 - İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için;
Kendi bölümlerinde okutulan derslerden,
3 -Hukukçular, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için;
Yabancı Dil:İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden,
belirlenir.
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi ve yeri daha sonra yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3 - SINAV BAŞVURUSU
Sınava katılmak için başvurular, gerekli belgelerle birlikte 4/7/2011tarihi mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe06100 /ANKARA adresine) şahsen ya da postayla yapılır.
Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 4/7/2011 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu veya gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.
4 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Müfettişyardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylardan;
1) İşbaşvuru formu,
2) T.C. Kimlik Numarası beyanı, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, askerlikle ilişiğinin bulunulmadığına dair beyanı ile sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanlarınıiçeren beyan formu,
3) Şahsen imzalanmış öz geçmiş,
4) Geçerlilik süresini doldurmamış (2009 ve 2010 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylıörneği,
5) Nüfus cüzdanın örneği veya fotokopisi,
6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
7) Sınav tarihinden en fazla altı ay önce çekilmiş (4) adet renkli vesikalık fotoğraf,
İsteklilerinİş Başvuru Formunu ve diğer form örneklerini, Teftiş Kurulu Başkanlığından (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100/ANKARA adresinden) şahsen ya da www.bayindirlik.gov.tr internet adresinden temin etmeleri mümkündür.
Sınav hakkında, mesai saatleri içinde, (0312) 410 29 00 ve 410 29 04 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.
5 - YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE ADAY BELGESİ
YazılıSınav, 24/7/2011 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday belgesinde belirtilecektir.
Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 11/7/2011tarihine kadar Bakanlığımızın www.bayindirlik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Aday Belgesi”, adaylara 12/7/2011 Salı günü mesai saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığınca elden verilecek, elden alınmayan “Aday Belgesi” adayların İş Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine postayla gönderilecektir.
Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesinin kendilerine ulaşmaması ya da kaybedilmesi durumunda adaylar kimliklerini ibraz ederek sınava girebilirler.
Sınavda, aday belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) bulundurulmasıgerekmektedir.
Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.
Adaylar sınavda hesap makinesi kullanabileceklerdir.
6 - SINAVINŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı sınav için tam not 100’dür.
Yazılısınavı başarmış sayılmak için, meslek grupları konularından alınan notun 65’ten, yabancı dil notunun da 50’den aşağı olmaması gerekir.
Yazılısınavı kazananlar, daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağırılacaklardır.
Sözlü sınav, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca adayın bilgisi, zekâsı, kavrama, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.
Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 65'ten aşağı olmaması şarttır.
MüfettişYardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.
Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak, varsa aynı sayıdaki aday kadar da yedek aday olarak belirlenir.
Adayların sıralanmasında sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.
Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.
Duyurulur.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET