gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANETE PERSONEL ALIM İLANI

Diyanet İşleri Başkanlı merkez teşkilatına sözlü sınavla şoför alınacaktır.

08 Aralık 2014 Pazartesi 10:00
DİYANETE PERSONEL ALIM İLANI

DİYANETE PERSONEL ALIM İLANI 


Diyanet İşleri Başkanlı merkez teşkilatına sözlü sınavla şoför alınacaktır.


DUYURU


Başkanlığımızmerkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı, adedi ve müracaatşartları belirtilen kadrolara naklen (kurumiçi) sözlü sınavla 8 şoför alınacaktır.

B.    SINAVA MÜRACAATEDECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1.     Halen Başkanlığımız teşkilatında657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine görekadrolu çalışıyor olmak.

2.     En az lise ve dengi okul mezunuolmak,

3.     (E) sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak,

4.     Müracaatların sona erdiği tarihitibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

C.    BAŞVURU, SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİİLE DİĞER HUSUSLAR Başvuru İşlemleri

 

1.     Başvuru yapmak isteyenlerdenBaşkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere,taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya DiniYüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 08/12/2014(saat 08:30)-22/12/2014 (saat 16:30) tarihlerinde istenenbelgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

S Dini Yüksek İhtisas/Eğitim MerkeziMüdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksekİhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.

S Adaylardanistenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.

2.     Başvuru işlemleri görevli personeltarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir.Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.     Başvuru kayıt işleminden sonra,başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.     Bu duyuruda belirtilen esaslarauygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 22/12/2014(saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılanbaşvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

5.     Başvuru işlemlerinin hatasız,eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayınkendisi sorumlu olacaktır.

 

Sınavİşlemleri

1. Sınavagirmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvurularıntamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımızinternet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü


sayfasında ilan edilecektir.Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

2.     Adaylar, sınava gelirken"Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte T.C. KimlikNo'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)yanlarında bulunduracaklardır.

3.     Sınava girmeye hak kazandığı haldeilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsunikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4.     Sınavda başarılı olmak için az 70(yetmiş) puan almak şarttır.

5.     Sınav sonuçları, Başkanlığımızıninternet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) veaynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

6.     Adaylar, "sınav girişbelgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

 

Atama İşlemleri

1.     Atamalar, sınavda başarılı olanadaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısıncayapılacaktır.

2.     Sınavda puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, bu süreninde aynı olmasıhalinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

3.     Atama ile ilgili diğer hususlaratama sürecinde duyurulacaktır.

 

DiğerHususlar

1.     Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardanbelge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasındaaday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.     Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya dabeyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersizsayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3.     Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav veatamalar için müktesep teşkil etmez.

4.     Sınav ve sonuçları ile ilgiliBaşkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5.     Sınavla ilgili iş ve işlemlerdefaks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılıdilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6.     Sınav sonuçlarına ilişkinitirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içindeıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüneyapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı veyazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan;T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi bulunmayandilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.     Bu duyuruda yer almayan hususlarlailgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ileDiyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


D.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.     T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi(nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi),

2.     Tasdikli diploma sureti veyamezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacakdenklik belgesi),

3.     (E) sınıfı sürücü belgesi veyaonaylı örneği,

4.     Başkanlık teşkilatında en az ikiyıl görev yaptıklarını gösterir hizmet çizelgesi.

 

NOT:

1-     Adayların başvuru için gereklibelgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştirenpersonele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylaraiade edilecektir.

2-     Yazılı beyan istenen hususlar tekbir dilekçede yer alacaktır.

3-     Belgeler, atanmaya hak kazananadaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

E.    İLETİŞİM

YazışmaAdresi    : Diyanet İşleri Başkanlığıİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

ÜniversitelerMah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail                      : persis@diyanet.gov.tr

Telefon                    : (0312)295 70 00

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET