gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 5 (onbeş) Uzman Personel ve 4 (dört) Destek Personeli (Muhasebe-Finans Görevlisi, Bilgi İşlem Sorumlusu, Yönetici Asistanı, Arşiv ve Yazı İşleri Sorumlusu) alacak

15 Temmuz 2015 Çarşamba 03:56
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırılmak üzere; bölgesinin ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birimde ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 15 (onbeş) Uzman Personel ve 4 (dört) Destek Personeli (Muhasebe-Finans Görevlisi, Bilgi İşlem Sorumlusu, Yönetici Asistanı, Arşiv ve Yazı İşleri Sorumlusu) ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapılacaktır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Van ili olup, Ajansın faaliyet alanı Bitlis Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

Sınava Başvuru Yeri ve Sınav Yeri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. M. Fevzi Çakmak Cad. No: 25 İpekyolu/VAN

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri

Başlangıç: 04 Ağustos 2015 - 08:00 Bitiş: 21 Ağustos 2015 - 18:00

Sınav Şekli

Sözlü Sınav

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı

26 Ağustos 2015

Sözlü Sınav Tarihleri

01- 03 Eylül 2015


Tablo 2: Alınması Planlanan Uzman Personel için İstenilen Bölümler ve Puan Türleri

MEZUN OLUNAN ALAN

KPSS PUAN TÜRÜ

ALINACAK

UZMAN

SAYISI

KPSS

PUANI

Maliye

 

 

 

Kamu Yönetimi

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

 

 

İşletme

 

 

 

İktisat

 

15

80

Şehir ve Bölge Planlama

Herhangi bir puan türü

İstatistik

 

 

 

Sosyoloji

 

 

 

Matematik

 

 

 

Ziraat Fakültesi

 

 

 

Mimarlık ve Mühendislik (Makine Mühendisliği öncelikli olacaktır)

 

 

 UZMAN PERSONEL, DESTEK PERSONELİ VE İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek,
e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak
1.UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
1.1KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:
a) Üniversitelerin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mühendislik ve şehir ve bölge plânlama, hukuk, matematik, istatistik, sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ,
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle herhangi bir puan türünden en az 80 puan almış olmak

2.2 KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın Deneyim ile Başvuracak Adaylar için Şartlar;
a) Üniversitelerin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mühendislik ve şehir ve bölge plânlama, hukuk, matematik, istatistik, sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi, özel kesim olmak üzere aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı şekilde çalışmış olmak;
Planlama, Programlama,
Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
İzleme ve Değerlendirme,
Tanıtım, Danışmanlık,
Şehircilik ve Çevre,
Araştırma-Geliştirme,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Finansman,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Uluslararası Ticaret.
2.3. Uzman Personelde Aranacak Özel Şartlar ve Tercih Sebepleri
Uzman personel Tablo 2’de belirtilen bölüm ve puan türlerinden seçilecektir. Her aday “iş talep formunda” hangi pozisyona (iç denetçi, uzman, destek personeli) hangi başvuru şekliyle (iş tecrübesi veya KPSS Puanı ile) başvuruda bulunduğunu belirtmelidir. Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir, birden fazla alanda başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.


2.4.Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri
(Sözlü sınava girecek adaylar Tablo 3 te belirtilen kriter setine göre değerlendirilecektir.)
Tablo 3: Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri


Uzman Personel Puanlama Kriterleri

Kriter ile ilgili Gösterge

Puanlamadaki

Ağırlığı

KPSS Puanı

80 puan üzerindeki puan dikkate alınır.[1]

 

Deneyim Y ılı (Belgelenmek kaydıyla)

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. [2]

5 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 2 puan verilecektir. (Tamamlanan 6 aylık çalışma için 1 puan verilecektir.)

%10

YDS-KPDS Puanı

70 puan üzerindeki puan dikkate alınır.

%30

Yüksek Lisans ve Doktora

Yüksek Lisans yapmış ve bunu belgeleyen adaya 15 puan verilecektir.

Doktora yapmış ve bunu belgeleyen adaya 5 puan verilecektir.[3]

%20

İkinci Yabancı Dil Bilgisi

Buna ilişkin 70 puan ve üzerindeki YDS-KPDS Puanı veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer tabloda yer alan ve uluslararası geçerliliği olan belge dikkate alınır.

%5[1] 80 Puanın üstündeki her 1 puan için 0,5 puan verilecektir.

[2] 10 yılın üzerindeki deneyim yılı için puanhesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan10'dur.

[3]

Yüksek Lisansın ve Doktoranınbitirilmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaya puan verilmeyecektir.

[5] Bir tercih sebebini sağlayan adaya 12 puan, iki tercihsebebini sağlayan adaya 24 puan ve daha üstünü sağlayan adaya 35 puanverilecektir.

YDS/KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumudenklik tablosu kullanılacaktır. YDS/KPDS’ye denk kabul edilen uluslararasıgeçerliliği bulunan belge arandığından ÜDS puanı denklikte kabuledilmeyecektir.

 

Aşağıda belirtilen, uzman personel için tercih

%35

Tercih Sebepleri

sebeplerinden 3’ünü sağlayan 35 tam puan alacaktır.[5]

 2.5.Uzman Personel için Tercih Sebepleri
a) Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
b) Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
c) Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
d) Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
e) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi
olmak ve bunu belgelendirebilmek,
f) Mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi,
ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri,
kamulaştırma, imar mevzuatı konularında deneyim/bilgi sahibi olmak,
h) Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi olmak
2.İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
2.1İç Denetçi için Giriş Şartları;
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya YÖK tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak6,
c) Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmakKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET