gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 10 adet müfettiş yardımcısı alacak.

17 Ağustos 2015 Pazartesi 13:16
DSİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

 

 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞSINAVI DUYURUSU

 

 

DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş KuruluBaşkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesibelirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 10 adet müfettişyardımcısı kadrosuna; üniversitelerin,

1)     Mühendislik alanındaeğitim veren fakültelerinin,

-         İnşaat mühendisliğibölümü mezunlarından 7 adet,

-         Makine mühendisliğibölümü mezunlarından 1 adet,

2)     Siyasal bilgiler,iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezunolanlardan 2 adet,

olmak üzere, atanacak toplam 10 adet müfettiş yardımcısınınbelirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

 

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

-         Sınavı Açan Birim :DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

-         Sınav Sonucu AtamaYapılacak Kadro Bilgileri :

 

Görev Yeri

 

Sınıfı

 

Unvanı

 

Kadro Derecesi

 

Sayısı

Genel Müdürlük

 

GİH

 

Müfettiş Yardımcısı

 

8 – 9

 

10

 

-         BaşvurularınDeğerlendirilmesinde Esas Alınacak KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : İlanedilen yükseköğretim mezuniyetlerine göre mühendislik kariyerine sahip olanlariçin KPSSP4; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idaribilimler fakültelerinden mezun olan idari bilimler kariyerine sahip olanlar içinKPSSP107 puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeri puan alanlar.

-         Puanı Geçerli Kabul Edilecek KPSS : Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, ilan edilen yükseköğretim mezuniyetbölümleri itibariyle yukarıda belirtilen puan türlerine yönelik olarak 2014 ve2015 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS).

-         Giriş Sınavı Esası :Giriş sınavı; sadece sözlü sınav türünde yapılacaktır. Sınav Duyurusu’ndailan edilen şartlara uygun şekilde Giriş Sınavına başvuru yapanlardan müracaatıkabul edilenler için, mühendislik alanında KPSSP4 ve mezkûr idari bilimler alanındaKPSSP107 puan türlerinden, başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamışolan Kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları notlar, en yüksekten endüşük puana doğru yapılacak sıralamada esas alınacak ve en yüksek KPSS puanısahibi olandan başlamak üzere, yükseköğrenim mezuniyetleri bazında atamasıyapılacak müfettiş yardımcısı sayısının beş (5) katına karşılık gelen (inşaatmühendisliği mezunları alanında 35, makine mühendisliği mezunları alanında 5,öngörülen idari bilimler mezunları alanında 10 kişi olmak üzere) toplam 50 kişi,aday olarak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak için davetedilecektir. Bununla birlikte; yükseköğretim mezuniyet alanları itibariyle üçgrup olarak yapılacak sıralamalarda, davet edilecek aday sayısının sonsırasındaki adayla aynı KPSS puanına sahip olanlar da aday olarak girişsınavına davet edilecektir.

 

II – SINAV TARİHİ VE YERİ:

-         Sınav komisyonutarafından bütün adayların tek tek sözlü sınava alınması usulüyle yapılacakolan Giriş Sınavı, Ankara’daki DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 14Ekim 2015 tarihinde saat 09.00 itibariyle başlayacak ve mesai saatleriiçerisinde bütün adayların sözlü sınavları tamamlanıncaya kadar sonrakigünlerde de Giriş Sınavı’nın yapılmasına devam edilecektir.

-         Giriş Sınavınakatılmaya hak kazanan adayların isim ve soyisimleri ile bu adayların Ankara’da sözlüsınava girecekleri yerin adresi ve sınav tarihi ile yaklaşık sınav başlamazamanı, DSİ Genel Müdürlüğü (www.dsi.gov.tr)internet sayfasında ve DSİ Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki ilan panolarında,sözlü sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylarınkendileriyle ilgili ilan edilen zamandan en az yarım saat öncesinden itibaren,sınav mahallinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

-         Adaylara, ayrıca sınavgiriş yeri, tarihi ve zamanıyla ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

 

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

-         657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

-         Görevini devamlıyapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, sağlık durumu iklimdeğişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

-         Üniversitelerin,mühendislik fakültelerinin inşaat veya makine mühendisliği bölümünü ya da siyasalbilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültelerindenveya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındakiyükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

-         01.01.2015 tarihinde35 yaşını doldurmamış olmak,

-         DSİ Genel Müdürlüğünce(Teftiş Kurulu Başkanlığı) yayınlanan Giriş Sınavı duyurusunda belirtilenşartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak,

-         Sınav Duyurusu’nda ilan edilen yükseköğretimmezuniyetleri itibariyle, ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından; inşaat vemakine mühendisleri için KPSSP4, ilan edilen idari bilimler alanındakiyükseköğretim mezunları için KPSSP107 puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeripuan almış olmak kaydıyla; başvurusu kabul edilenler arasında, öngörülen KPSS türündenpuanı en yüksekten başlayacak şekilde yapılacak puan sıralamasına göre, inşaatmühendislerinden ilk 35 aday, makine mühendislerinden ilk 5 aday, idaribilimler mezunlarından ilk 10 aday arasında bulunmak, (Giriş Sınavı başvurularıkabul edilecek adayların, yükseköğretim mezuniyet bölümlerine göreoluşturulacak KPSS puanlama listelerinin son sırasındaki aday sayısının, eşitpuan almış olmaları sebebiyle birden fazla olması halinde, bu adayların tümüsınava çağrılacaktır.)

 

IV – SINAV BAŞVURUSU:

-         Başvurular, 07 Eylül 2015Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 18 Eylül 2015 Cuma günü saat 17.30’dasona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkatealınmayacaktır.

-         Adaylar, GirişSınavına, DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki “DSİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi”nidoldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkinaçıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır.

-         Adayların, ilgilibölümlerini (elyazısı, daktilo, bilgisayar ortamı vb. usullerle) doldurmuş oldukları Başvuru Belgesi’nin ıslak imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerlebirlikte son başvuru zamanına kadar Ankara’daki DSİ Genel Müdürlüğü TeftişKurulu Başkanlığına şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir.Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitimzamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresininbitiminden sonra belgeleri, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınaulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli diğer belgeler:

1)     Özgeçmiş,

2)     4 adet renklivesikalık fotoğraf,

3)     Nüfus cüzdanı (ön vearka sayfalarının) fotokopisi,

4)     Başvuru sırasında birörneği onaylanarak alınmak üzere yükseköğretim diploması veya mezuniyetbelgesinin aslı veya aslına uygunluğu noter ya da mezun olunan yükseköğretimkurumunca onaylanmış bir örneği ve gerekmesi halinde denklik belgesinin aslıveya aynı esaslar çerçevesinde temin edilmiş onaylı örneği,

5)     ÖSYM internet sitesinden alınmış yukarıdabelirtilen yıllardaki Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) ilişkin başvurusahibine ait sonuç belgesi,

6)     Giriş Sınavı tarihiitibariyle geçerlilik süresi devam etmek şartıyla, varsa başvuru sahibininyabancı dil seviyesini tevsik edecek mahiyetteki belge örneği,

 

-         18 Eylül 2015 Cumagünü saat: 17.30’a kadar DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına belgeleriulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; internet ortamında ve postasürecinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularınıson güne bırakmamaları önem taşımaktadır.

 

-         Belirlenmiş şartlarauygun şekilde yaptıkları başvuruları kabul edilerek Giriş Sınavına katılacak adaylara,DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış fotoğraflı venumaralı aday belgesi verilir. Bu kapsamda sınav başvurularını şahsen yapanlar,aday belgelerini 05.10.2015 – 09.10.2015 tarihleriarasında DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından bizzat alacaklardır. Postaile başvuruda bulunanlardan sınava katılabileceklere aday belgesi, sınavakatılamayacaklara ise başvuru belgeleri postayla gönderilir. Aday belgesikendilerine ulaşmayan ya da kaybetmiş adaylar, sınav için DSİ Genel MüdürlüğüTeftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek sınav sorumlusundan, Giriş Sınavıöncesinde kimliklerini ibraz ederek kendileri için düzenlenmiş aday belgesinialabileceklerdir.

 

V – SINAV KONULARI:

-         İnşaat mühendisliği vemakine mühendisliği bölümü mezunu adaylar için:

1)     Branşa ait meslekikonular,

2)     Genel matematik,

3)     Yabancı dil(İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri),

                                                                                        

-         Siyasal bilgiler,iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu adaylariçin:

1)     Hukuk: Anayasa Hukuku,İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, BorçlarHukukunun Genel Esasları,

2)     İktisat: Genel İktisatTeorisi (mikro ve makro iktisat), Uluslararası Ekonomik İlişkiler veKuruluşlar,

3)     Maliye: Genel MaliyeTeorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe, Türk VergiHukuku,

4)     Genel Muhasebe

5)     Yabancı dil(İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri).

 

VI – DEĞERLENDİRME:

-         Giriş Sınavı sonuçları,adayların sözlü sınavda aldıkları notlardan meydana gelir. Giriş Sınavı içintam not 100’dür.

-         Giriş Sınavındabaşarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının 65’ten az olmaması gerekir.

-         Sözlü sınavda, adaylara sınav konularındasorular sorulur. Değerlendirmede; adayın bilgisi, zekâsı, kavrama, ifade vetemsil yeteneği ile tutum ve davranışları da göz önünde bulundurulur. Tüm buhususlar çerçevesinde sınav komisyonu üyelerince yapılacak değerlendirmeneticesinde adaya 0 – 100 aralığında bir not verilir ve tüm komisyon üyelerininverdikleri notların aritmetik ortalaması, ilgili adayın sözlü sınav notunuoluşturur.

-         Başarı sırası; adayların sözlü sınav notu esasalınarak en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulması suretiyleoluşturulur.

-         Giriş Sınavı sonucunda başarı gösterenlerin sayısı,atama yapılacak kadro sayısından fazla olursa, atamada Giriş Sınavı başarılistesindeki sıralama esas alınır. Ataması yapılmayanlarla ataması yapılıp dagöreve başlamayanların yerine, Giriş Sınavı başarı listesindeki sıralamaya göreatama yapılır.

-         Giriş Sınavından 65 veüzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalanadaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VII – SINAV SONUÇLARININDUYURULMASI VE İTİRAZ:

-         Giriş Sınavındabaşarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı Giriş Sınavı BaşarıListesi, DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası’ndaki ilan panolarına asılmakve DSİ Genel Müdürlüğünün (www.dsi.gov.tr) internet sitesinde yayınlanmaksuretiyle ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılacak olan adaylara, GirişSınavını kazanıp kazanmadıkları yazılı olarak bildirilecektir.

-         Adaylar, sınavsonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların DSİ internet sitesindeduyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmekkaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınayapabileceklerdir.

-         Adaylar tarafındanyapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. Sonuçilgiliye, yazılı olarak bildirilir.

 

VIII – DİĞER HUSUSLAR:

-         Adaylar, sınavdakimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı veonaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarındabulunduracaktır.

-         Sınava girerken adaybelgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesi kendilerine ulaşmayan ya daaday belgesini kaybetmiş adaylar, kimlik belgesini, DSİ Genel Müdürlüğü TeftişKurulu Başkanlığınca görevlendirilen sınav sorumlusuna ibraz edecek ve sınavsorumlusunca kendilerine verilecek aday belgesi ile sınava katılabileceklerdir.

-         Giriş Sınavı’nınuygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlusebeplerle DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca değişiklik yapılmasıgerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesindeve DSİ Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki ilan panolarında ilan edilecek,ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.

-         Adayların, Başvuru Belgesi’ndebeyan ettikleri irtibat adresine Kurumumuzca yapılacak tebligatlar, şahıslarınatebligat yapılmış olarak kabul edilecektir.

-         5525 sayılı Kanunun Ek1. maddesinin son fıkrası kapsamında olanların, bu durumlarını başvuru formunaekleyecekleri belgelerle tevsik etmeleri gerekmektedir.

-         Başvuru Belgesi’nde beyan usulüyle bildirim yapılanadli sicil, sağlık ve erkek adayların askerlik durumlarıyla ilgili beyanlarınıtevsik edecek mahiyetteki belgelerin, atama işleminden önce DSİ Genel MüdürlüğüTeftiş Kurulu Başkanlığına ibrazı zorunludur.

-         Başvuru işlemlerisırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere CumhuriyetBaşsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

-         Başvuru Formundagerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılıolsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamalarıyapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talepedemezler.

 

 

İrtibat Bilgileri:

ADRES: DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı  DevletMahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

 

Telefonlar: (0 312) 4544015 – 4544000  Faks: (0 312) 4544005

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET