gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EGO TEFTİŞ KURULU MÜFETTİŞ ALACAK

EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

19 Ağustos 2011 Cuma 10:06
EGO Teftiş Kurulu Müfettiş Alacak

EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
Sınıfı
Unvanı
Kadro Derecesi
Sayısı
GİH
Müfettiş Yardımcısı
8
8
Sınava Katılma Şartları:
1 - ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 160 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 160 aday giriş sınavına alınacaktır. 160. aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)
2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
3 - Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.
4 - Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.
5 - Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
6 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
Sınav Başvurusu:
Başvurular; ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mesai saati bitimine kadar, EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresine elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (Ayrıntılı bilgi için 0 312 507 13 60 nolu telefondan bilgi alınabilir.)
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
a) Aday Formu, (Form, yukarıda belirtilen adresten veya internet üzerinden www.ego.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)
b) T.C. Kimlik numarası beyanı,
c) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.
ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti.
d) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyan,
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.
a) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
ç) Kendi el yazısı ile öz geçmişi (Öz geçmişte ana, baba adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek tahsilden sonra varsa yaptığı işler belirtilir.)
Giriş Belgesi:
Sınava girebilecekler 26/08/2011 tarihinde internet üzerinden www.ego.gov.tr adresinde ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Sınava girebileceklere EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi sınav tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığından alınacaktır. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:
Yazılı sınav 10/09/2011 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/ANKARA adresinde 09:30 - 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır.
Sınav Şekli ve Konuları:
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav konuları yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır.
a) HUKUK
1 - Anayasa Hukuku (Genel Esasları)
2 - İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat)
3 - Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar) ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku
4 - Medeni Hukuk (Genel Esaslar)
5 - Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
6 - Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)
7 - İş Hukuku
b) İKTİSAT
1 - İktisat Teorisi (Mikro - makro ekonomi)
2 - Uluslararası İktisat
3 - Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
4 - Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
c) MALİYE
1 - Kamu Maliyesi (Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Borçlanması)
2 - Maliye Politikası
3 - Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
ç) MUHASEBE
1 - Genel Muhasebe
2 - Bilanço Analizi ve Teknikleri
3 - Ticari Hesap
d) YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca, Almanca)
Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Duyurulması:
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Yazılı sınavı kazananlar internet üzerinden www.ego.gov.tr adresinde ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ ANKARA adresinde ilan edilecek, ayrıca bu kişiler Başkanlıkça sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavın yeri ve saati kurumun internet adresinde belirtilecektir. Sınava katılmayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerini yoklanması yanında; davranış, kabiliyet, zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aşağı olmaması gerekir. Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde hukuk notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş Sınavı Sonuçları:
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını başaranlar internet üzerinden www.ego.gov.tr adresinde ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kazananlara tebligat yapılacaktır.
Müfettiş Yardımcılığına Atanma:
Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu takdirde ataması yapılmayan adaylar arasından başarı derecelerine göre 8 aday yedek olarak belirlenir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Ayrıca başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET