gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EKONOMİ BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

25 Ekim 2014 Cumartesi 06:42
EKONOMİ BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR


I. GENEL BİLGİLER

 

Dış   Ticaret   Uzmanları, Ekonomi   Bakanlığı tarafından  yürütülen   hizmetlerde   sorumluluk   alan  kariyer memurlarıdır. Dış  Ticaret  Uzmanları,  hizmetin gereği  olarak Ekonomi  Bakanlığı Merkez ve Yurt  Dışı Teşkilatıkadrolarında görev yaparlar.  Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Alan Sayı:

İktisat 6 

Uluslararası İlişkiler 6 

İşletme 6 

Kamu Yönetimi 2 

Hukuk 5 

Endüstri Mühendisliği 3 

İstatistik 2 

TOPLAM 30 

Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.Bakanlık, başka  bir  kurumda çalışmakta  iken sınavı  kazanan  adayların,  bu  görevlerindeki olumsuz mütalaa  ile  disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklıtutar. 

 

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2)En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri ile diğer fakültelerin istatistik bölümünden veya   bunlara  denkliği   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   kabul  edilen   yurtiçindeki   ve   yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, 

3)Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

4)T.C. Ölçme, Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM) tarafından, 6-7  Temmuz  2013 veya 5-6  Temmuz  2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), -İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,-Uluslararası İlişkiler  alanı  için  KPSSP-88  puan  türünden en  az  80  puan  almış  olmak  ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120)kişi içerisinde bulunmak,-İşletme  alanı  için  KPSSP-23  puan türünden  en az  80  puan  almış  olmak  ve başvuruda  bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı(120) kişi içerisinde bulunmak,-Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak, -Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak,-Endüstri Mühendisliği  alanı  için  KPSSP-7 puan  türünden en  az 80  puan  almış  olmak  ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60)kişi içerisinde bulunmak,-İstatistik  alanı  için  KPSSP-25 puan  türünden  en  az  80  puan  almış  olmak ve  başvuruda  bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

5)2013-2014 yıllarında  gerçekleşen Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavlarından en  az  (C)  düzeyinde  puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip  olmak,(Yabancı  dil  puan  veya  seviye değerlendirmeleri  ÖSYM’ce  geçerliliği  kabul edilen  ve  ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

6)  Vakıflar  Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube  Kodu:  709), TR590001500158007285014324  notlu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak, gerekmektedir. Sınava katılmaya  hak  kazanan  adayların  isimleri  ve sınav  yeri, 21  Kasım  2014 tarihinden  itibaren Bakanlığın internet  sitesinde  (www.ekonomi.gov.tr)  ilan  edilecek olup kişilere  ayrıca  özel  bir  duyuru yapılmayacaktır. Ancak,  sınava  katılabileceği  tespit edilmiş  olup  isimleri  ilan  olunan adaylardan,  daha  sonra  sınava  katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavlarıda geçersiz sayılacaktır. 

 

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

 

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır. YAZILI SINAV Yazılı (klasik)  sınav:  Yabancı  dil  (Almanca, Fransızca, İngilizce)  ve  Alan  bilgisi  (İktisat,Uluslararası İlişkiler, İşletme, Kamu  Yönetimi,  Hukuk, Endüstri  Mühendisliği, İstatistik) şeklinde  iki  oturumlu yapılacak olup  adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

YAZILI SINAV KONULAR 

 

II. Oturum (Yabancı Dil Sınavı):Yabancı Dil (Almanca, Fransızca,İngilizce)-Türkçe’den yabancı dile çeviri-Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri-Yabancı dilde kompozisyon II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı):-İktisat Alanı:  Genel İktisat,  Mikro İktisat,  Makro İktisat, Türkiye  Ekonomisi,  Uluslararası İktisat,  Para-Banka-Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat-İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme-Kamu Yönetimi  Alanı:  Genel İktisat,  Türkiye’de  Hükümet Sistemi,  Yönetim-Siyaset İlişkisi,  Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi,  İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları-Hukuk Alanı: Genel İktisat,  Medeni  Hukuk(Genel  Hükümler-Eşya  Hukuku),  Uluslararası  Hukuk, Borçlar Hukuku,  Ticaret  Hukuku  (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli  Evrak),  Anayasa  Hukuku, Ceza  Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)-Endüstri  Mühendisliği  Alanı: Genel İktisat,  Yöneylem Araştırması,  Mühendislik Ekonomisi,  Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması-İstatistik Alanı: Genel İktisat, Dağılımlar,Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Regresyon Analizleri, Varyans Analizi,Kategorisel Veri Analizleri Genel İktisat  hariç,  yukarıda alanlar  itibarıyla belirtilen  konu  başlıkları, yazılı sınavın  genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan   sınava   giren   adaylar  ise   sınava   girdikleri   alan   bilgisi   soruları  ile   Genel İktisat   sorusunu cevaplandıracaklardır. Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:-İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,-Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.Adayların  yazılı  sınavda  başarılı  sayılabilmeleri için,  yabancı  dil  bölümünden  aldıkları puanın  (ağırlığı  %40)  ve alan  bilgisi bölümünden  aldıkları  puanın  (ağırlığı  %60) ağırlıklı  ortalamasının  100  üzerinden  en  az 70  olması gerekmektedir. YAZILI 

 

SINAV TARİHİ VE YERİ

 

Yazılı sınav 30 Kasım 2014 Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

 

SÖZLÜ SINAV

 

Yazılı  sınavda  başarılı  olan  adaylardan  her bir  alan  için  ayrılan  kontenjan  sayısınınüçkatıkadar  aday  sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı,  ilan  edilen  kadronun  üç  katının altında olursa  yalnızca  başarılı  olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata  çağrılan  en  düşük  puana sahip  adayla  aynı  puanı  alanlarda  sözlüsınava alınacaktır. Sözlü  sınav  Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır.  Sözlü  sınavın  tarihi,  yazılı sınav  sonucu  ile  birlikte Bakanlığın internet sitesinde  (www.ekonomi.gov.tr)  ilan  edilecek  olup kişilere  ayrıca  özel  bir  duyuru  ya  datebligat yapılmayacaktır.

 

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

 

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme,ifade yeteneği ve muhakeme gücüne

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunda

d) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar,Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f)bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Yazılı  ve  sözlü  sınav sonuçlarının  aritmetik  ortalamasından oluşan  sınav sonuç  puanı,  en  yüksekten  en  düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

 

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

 

Başvurular, 03  Kasım  2014 Pazartesi günü  saat 09.00’da  başlayacak  ve 14  Kasım  2014 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvurular “www.ekonomi.gov.tr”  internet  adresi  üzerinden yapılacak olup, şahsen  ve  posta  yoluyla  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

GEREKLİ BELGELER

 

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardırlar

a) T.C. Kimlik Numarası

b) KPSS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç puanca

c)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesi (Yabancı  üniversitelerden  alınmış  olması  halinde, YÖK  onaylı  denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

d) Vakıflar  Bankası  Ekonomi  Bakanlığı  Bürosu (Şube  Kodu:  709)  TR590001500158007285014324  notlu TL hesabına  sınav  ücreti  olarak  75  TL yatırıldığına  dair  banka dekontu. (ATM  veya  başka bankalardan  EFT  yoluyla yapılacak  ödemeler  ile müracaat  tarihleri  dışında  yapılacak  ödemeler ve dekontlarında  Ad  Soyada -TC  Kimlik Numaraları belirtilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.) Başvuru   yapacak  adaylar   Fotoğraf,   Diploma,   Yabancı   dil  belgesi   ve   Banka   Dekontunu   taratarak   (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir. 

Eksik  belge ve bilgi ile  müracaatta bulunan  adayların  başvuruları işleme  konulmayacaktır.  Başvuruları  kabul edilip sınava  girmeyenler ile şartları  uymadığı  halde başvuru  yapanlar  veya  eksik  belgelerle başvuru  yapanlara sınav    ücreti    iade   edilmeyecektir.    Sınava    katılmaya   hak    kazanamayan    adayların    sınav   ücretleri 01 –12  Aralık 2014 tarihleri  arasında ilgili  Bankaya  bizzat  müracaat  etmeleri halinde  iade  edilecektir.  Bu tarihten   sonra  müracaat   edenlerin   ücretleri   geri  ödenmeyecektir.   Yazılı   ve   sözlü   sınava   gelen  adaylar, yanlarında   geçerli   bir   kimlik  belgesi   (nüfus   cüzdanı,   sürücü   belgesi,  pasaport   veya   evlilik   cüzdanı) bulunduracaklardır.

 

SINAVLARA İTİRAZ

Yazılı  ve  sözlü  sınav  sonuçlarına  ilişkin itirazlar,  sonuçların  yayımlanmasından itibaren  en geç  7  (yedi)  gün içerisinde   Personel  Dairesi   Başkanlığı’na   yazılı   olarak   yapılacak  olup,   süresi   dışında   yapılan   itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İletişim bilgileri: T.C. Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Tel:  0 312 204 75 33 –204 79 02

 KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET