gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT ALIM İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına KADROLU statüde personel alımı yapılacaktır.

09 Kasım 2015 Pazartesi 16:20
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT ALIM İLANI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAKAVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 - 7. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu veSözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşrateşkilatına KADROLU statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez SınavKomisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personelkontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tümtebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacakolup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıklarıanlaşılan adayların işlemleri iptal

edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğütarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya "Başvuru Formu" çıktısı imzalatılarak birörneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananadaylar imzaladıkları bu "Başvuru Formu" nu sınava getirmekzorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personeledüzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgileryapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayınkendisi sorumlu olacaktır.)

d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2014 yılındayapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu,değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halindebaşvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olupatanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde "EmniyetTeşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve SözleşmeliPersonel Yönetmeliği"ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvurudabulunacak adayların bunu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalarıgerekmektedir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet TeşkilatındaEmniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli PersonelYönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımalarıgerekmektedir:

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 27 Kasım 2015 tarihinde 18 yaşını tamamlamış ( 27 Kasım 1997 tarihi ve öncesi doğumluolmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (27 Kasım 1980 sonrası doğumlu olanlar),

1


c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilensüreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dahafazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millisavunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

e. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağınagelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmışyahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlarsonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardanistenilecek)

f. Hukuk Lisans programından mezun olmak.

g. 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında(KPSS) P3 puan türünden en az 70 almış olmak.

h. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak( staj süresi hariç ).

i. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların,"uyarma" dışında cezası olmadığını barodan alınacak belgeyleispatlamak

j. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarınıtaşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatınaatanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

k. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarıolumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatınaatanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

l.  Emniyet Genel Müdürlüğünceyapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı

olmak.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınavakatılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalıkfotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesininaslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesininaslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iadeedilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabuledilmeyecektir.)

ç) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahipolunduğuna dair belge ve Avukatlık Ruhsatname örneği,

d) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların,"uyarma" dışında cezası olmadığına dair barodan alınacak belge

e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısınınörneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü PersonelŞube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 23 Kasım 2015 - 27 Kasım 2015 tarihleri arasındayapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ,YERİ VE KONULARI

2014 yılı KPSS puanına göre yapılacak olan sıralamadaen yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadaraday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan sıradakiaday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

2


Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hakkazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar TC kimlik numarası, adıve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartlarıtaşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği,muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalısınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (KPSS 2014) ile sözlü ve/veya uygulamalısınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandanbaşlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığıpuan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yeralacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylarbelirlenecektir. Ayrıca yedek aday belirlenmeyecektir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi güniçinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ilebaşvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birimtarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir vesonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarılistesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, SağlıkYönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenliksoruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakipyerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarınıtaşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli birmazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamalarıiptal edilecektir.

ÜÇ YIL SÜRELİ MESLEKİ TECRÜBEYİ İSPATLAYICI BELGELER;

2015-7. Dönem Kadrolu Avukat Alımına başvuracakadayların;

1- Fiili olarak en az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösterenkayıtlı olduğu barodan alınacak belgeyi^

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetlerisınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesinesahip hukuk müşavirleri için;

3


Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığısüreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını

Başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

4


EK 1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU OLARAK ALINACAKPERSONEL PLANLAMASI (2015-7. DÖNEM)

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

Alım Türü

Unvanı

Sınıfı

657 sayılı

DMK 4-A md.

Avukat (Kadrolu)

Avukatlık Hiz.

Alınacak İl

Birim Sayı

ANKARA

16

İSTANBUL

10

İZMİR

2

BURSA

2

GAZİANTEP

2

KAYSERİ

2

KOCAELİ

2

KONYA

2

MERSİN

2

DİYARBAKIR

2

ANTALYA

2

SAMSUN

1

SİVAS

1

ADANA

1

VAN

1

Top.

Sayı

Cinsiyet

48

E/K

KPSS Puan

Türü, Yılı ve Taban Puanı

KPSS-2014 P3-70

Öğrenim Durumu

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Avukatlık Ruhsatname

örneği. 2)Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların,uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodanalınacak belge.

3) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak( staj süresi hariç ).

5

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET