gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR ALIM İLANI

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Ankara ilinde görevlendirilmek üzere Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Mimar unvanında 2 (iki)personel alınacaktır.

29 Ekim 2014 Çarşamba 07:23
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR ALIM İLANI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR ALIM İLANI

1. GENEL HUSUSLAR
a)Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Ankara ilinde görevlendirilmek üzere Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Mimar unvanında (Kadrolu-657 sayılı DMK/4-A md.) 2 (iki)personel alınacaktır. b)Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.trinternet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. c)Tüm  aşamalarda  başvuru  şartlarını  taşımadıkları  anlaşılan  adayların  işlemleri  iptal edilecektir. ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu”çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)d)Merkezi  sınav  puanı  olarak  yalnızca  2014  yılında  yapılan  KPSS-P3  puanı  esas alınacaktır. e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:1.Türk Vatandaşı olmak,2.Yapılacak  sınavın  son  başvuru  günü  olan 21  Kasım  2014 tarihinde  18  yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, 3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.5.Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
6.Mimarlık Lisans programından mezun olmak.7.2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünden en az 65 almış olmak. 8.Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)9.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu  başarılı  olan  ve  Emniyet  Teşkilatına  atanmaya  hak  kazanan  adaylardan istenilecek)10.Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3)  BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla; a)Kimlik belgesi,b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,c)   İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma  ve  mezuniyet  belgesi  haricindeki  belgeler  kabul edilmeyecektir.)d)KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.Başvurular 10 Kasım 2014 –21 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
2014 yılı KPSS puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katıkadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Çağrılacak  olan son sıradaki  aday  ile  eşit  puana  sahip  adayların  tamamı  da  sözlü  sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.trinternet adresinde ilan edilecek olup, adaylar TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar,sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;a)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,c)Genel yetenek ve genel kültürü,ç)Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5)  KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (KPSS  2014) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
3b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. c)Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca yedek aday belirlenmeyecektir.6)  SONUÇLARA İTİRAZ Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren  yedi  gün içinde Emniyet Genel  Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7)  SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a)Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. b)Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu  ile  güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırmalarının  olumlu  neticelenmesini  müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. c)Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. d)Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Not: Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde Teşkilatımıza ataması yapılan sivil personelin daha sonra tayin talebinde bulunması halinde, en son çalıştığı birimde en az üçyıl çalışmış olması ve hizmetine ihtiyaç bulunmaması şartı aranmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET