gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR.

Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli Avukat alıyor.

06 Ağustos 2014 Çarşamba 09:16
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli 27 Avukat alıyor.

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (SÖZLEŞMELİ) İLANI (2014 –2. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a)Emniyet  Hizmetleri  Sınıfı  Dışında  Görevli  Kadrolu  ve  Sözleşmeli  Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatlarına, Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli (Tam Zamanlı) Avukat unvanında (657 sayılı DMK/4-Bmd.) 27(yirmi yedi)personel alınacaktır.

b)Adaylara atama  onayları  hariç yapılacak tümtebligatlar ve    duyurular www.egm.gov.tr internet  adresinden  yapılacak  olup  adaylara ayrıca yazılı  tebligat gönderilmeyecektir.

c)Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

ç)İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru  Formu”çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi  halinde  görevli  personele  düzelttirilip,  yeniden  imzalayacaklardır.(Başvuru formundaki  bilgiler  yapılacak  işlemlere  esas  alınacak  olup, beyan   edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

d)Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2014yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

e) Sözlü  ve/veya  uygulamalı  sınav  komisyonu,  değerlendirme  neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f)Sözleşmeli  pozisyonlara  başvuruda  bulunacak  adaylar  hakkında,  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1. maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin, hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir

 

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR Başvuruda  bulunacak  adayların Emniyet  Teşkilatında  Emniyet  Hizmetleri  Sınıfı Dışında  Görevli  Kadrolu  ve  Sözleşmeli  Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Ağustos 2014 tarihinde18 yaşını tamamlamış (22Ağustos 1996 tarihi ve öncesi doğumlu olmak)  ve 35 yaşını tamamlamamış olmak,(22 Ağustos 1979 sonrası doğumlu olanlar),

c.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e.Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

f.Hukuk Lisans programından mezun olmak 

g.En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak ( staj süresi hariç ).

h.2014yılında  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavında  (KPSS)  P3  puan türünden en az 60 almış olmak.

i.Avukatın  veya  avukatlık  ortaklığındaki  avukatların,  “uyarma” dışında  cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak

j.Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya  hak  kazanan  adaylardan istenilecek)

k.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya  hak  kazanan adaylardan istenilecek)

l.Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

 

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

 

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a)Kimlik belgesi,

b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c)İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisiya da  noter  tasdikli  sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonraiade  edilecektir.Diploma ve  mezuniyet  belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

ç)Avukatlık Ruhsatname örneği ile en az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge,

d)Avukatın  veya  avukatlık  ortaklığındaki  avukatların,  “uyarma” dışında  cezası olmadığına dair barodan alınacak belgee)KPSS  Sonuç  belgesinin  aslı ya   da internet çıktısının  örneğiile   birlikte bulundukları  illerinİl  Emniyet  Müdürlüğü  Personel  Şube  Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.Başvurular 18 Ağustos2014–22Ağustos2014tarihleri arasında yapılacaktır.

 

34)SÖZLÜVE/VEYA UYGULAMALI SINAVINŞEKLİ,  TARİHİ,  YERİ  VE KONULARI 

 

2014yılı KPSS puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5(beş)katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

Çağrılacak olan sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların,sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet  adresinde  ilan  edilecek olup,  adaylar TCkimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

 

a)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c)Genel yetenek ve genel kültürü,

ç)Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

 

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

 

a)Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan  sonra  belirlenecek  olup, adayların merkezi  sınav(KPSS  2014) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b)Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.c)Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya  hak  kazanan  adaylar  belirlenecektir.Ayrıca yedek aday belirlenmeyecektir.

 

6) SONUÇLARA İTİRAZ

 

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

 

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a)Sınavı  kazananların  yerleştirilmeleri,  kesin  başarı  listesindeki  sıraya  göre yapılacaktır.

b)Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu  raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c)Atama şartlarını  taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.ç)Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET