gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PİLOT ALIM İLANI

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Ankara İl’inde görev almak üzere Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında 2 (iki)Uçak Pilotu alınacaktır.

29 Ekim 2014 Çarşamba 07:31
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PİLOT ALIM İLANI

 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PİLOT ALIM İLANI

 

1. GENEL HUSUSLAR

a)Emniyet  Teşkilatında Emniyet  Hizmetleri  Sınıfı Dışında  Görevli  Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Ankara  İl’inde görev  almak  üzere Merkez Sınav  Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.)2 (iki)Uçak Pilotu alınacaktır. b)Adaylara atama  onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve     duyurular www.egm.gov.trinternet  adresinden yapılacak    olup    adaylara ayrıca yazılı  tebligat gönderilmeyecektir. c)Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine  kayıt edilecek  olup adaya “Başvuru  Formu” çıktısı  imzalatılarak  bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nüve EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri”formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden  imzalayacaklardır. (Başvuru  formundaki bilgiler  yapılacak  işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)e)Başvuruda  bulunacak adaylar  hakkında,  “Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslar”  ın Ek  1.  maddesindeki; “  Sözleşmeli personelin,  hizmet  sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi  içinde sözleşmeyi  tek  taraflı feshetmesi  halinde,  fesih tarihinden itibaren  bir  yıl geçmedikçe  kamu  kurum ve  kuruluşlarının  sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARA-GENEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak  adayların Emniyet  Teşkilatında Emniyet  Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin aşağıda belirtilen şartları taşımak, 1.Türk Vatandaşı olmak,2.Sınavın son başvuru günü olan 21.11.2014 tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve  casusluk,  zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,  suçtan  kaynaklanan mal varlığı  değerlerini  aklama veya  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,5.Askerlik hizmetini yapmış olmak,6.Ülke  genelinde çalıştırılmayı;  Ulusal  ve  uluslararası yapılacak  tüm  uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,7.Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek)Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşıması)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı  olan  ve Emniyet Teşkilatına atanmaya   hak   kazanan  adaylardan istenilecek)d)Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

a)Teknik Özellikler(Uçak Pilotu)1.Minimum 1500 saat sabit kanat uçuşu olmak.2.Minimum 500 saat çift motor sabit kanat uçuşu olmak. 3. Minimum 300 saat IFR uçuşu olmak. b) Sağlık Şartları 1.Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1’ deki ve JAR  FCL-3’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar  SINIF  1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu,ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. ( Bu raporun,Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş;   kamuya ait  Üniversite   Hastaneleri   ile  Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresinin devam etmesi   gerekmektedir. Adaylar aldıkları sağlık  kurulu  raporunu sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanında getirecektir.)

 

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;aşağıdaki belgelerle birlikte bulundukları illerini  Emniyet  Müdürlüğü Personel  Şube  Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır. a)Kimlik belgesi, b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, c)Eğitim durumuna  ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya  da noter tasdikli  sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan  sonra iade edilecektir. Diploma  ve  mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)d)Belirtilen özel şartlara ait belgeler, e)EK’  de  sunulan “Sözleşmeli Pilot  Nitelikleri” başlıklı  form 2 nüsha  olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası, f)Havacılıkla  ilgili kişisel  tüm  (sertifikalar,  kurs belgeleri  vs.) belgeleri sözlü ve/veya uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir. Başvurular 10 Kasım 2014–21 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI  SINAVIN ŞEKLİ,  TARİHİ,  YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların; a)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, c)Genel yetenek ve genel kültürü,ç)Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

 

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Sözlü  ve/veya  uygulamalı sınavda  aldıkları  puana göre  en  yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. b)Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. c)Hesaplanan sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.

 

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

 

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a)Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. b)Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile  güvenlik  soruşturması ve  arşiv  araştırmalarının olumlu  neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. c)Atama şartlarını  taşımayanlar ile  atama  şartlarını taşımadıkları  sonradan  tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. d)Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET