gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYETE PERSONEL ALIM İLANI

Emniyete Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre personel alım yapılacak.

27 Şubat 2015 Cuma 07:51

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VETAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

 

 1. GENEL HUSUSLAR

a)  Emniyet Hizmetleri SınıfıDışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına KADROLUve SÖZLEŞMELİ statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonuncayapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personelkontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b)  Adaylara atama onayları hariçyapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligatgönderilmeyecektir.

c)  Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıklarıanlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğütarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya "Başvuru Formu" çıktısı imzalatılarak birörneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananadaylar imzaladıkları bu "Başvuru Formu" nu sınava getirmekzorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personeledüzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgileryapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayınkendisi sorumlu olacaktır.)

d)  Merkezi sınav puanı olarakyalnızca 2014 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

e)  Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu,değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halindebaşvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f)   Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı DevletMemurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeliçalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yılgeçmeyenler sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaatta bulunamayacaklardır.Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı BakanlarKurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşmeyapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet TeşkilatındaEmniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli PersonelYönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdakişartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartlarıtaşımak

>      Türk Vatandaşı olmak,

>      İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın sonbaşvuru günü olan 13 Mart 2015 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (13 Mart 1997 tarihi ve öncesidoğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (13 Mart 1980) tarihi ve sonrası doğumluolanlar)

>      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

>      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilensüreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dahafazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millisavunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas,


ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

> Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağınagelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmışyahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlarsonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardanistenilecek)

b)  Atanmak istediği unvanlailgili olarak EK-1'de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c)  Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarınıtaşımak, (Yapılacaksınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardanistenilecek)

ç) Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucubaşarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d)  Merkezi sınavdan EK-1'debelirtilen asgari puanı almış olmak,

e)  Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü ve/veya uygulamalısınavda başarılı olmak, şartları aranır.

 

3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 

Adaylar, tercih yapmakistedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlüve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a)  Kimlik belgesi,

b)  İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyetbelgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyetbelgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonraiade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgelerkabul edilmeyecektir.)

c)  KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da genel ağ çıktısınınörneği,

ç) EK-1 tablosunda belirtilen özel şartlaraait belgeler ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü PersonelŞube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

 

Başvurular 09 Mart 2015 - 13 Mart 2015 tarihleri arasındayapılacaktır.

 

Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla ilsınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, buşekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

 

4. SÖZLÜ   VE/VEYA  UYGULAMALI   SINAVIN   ŞEKLİ,  TARİHİ,   YERİ VE KONULARI

 

 

Sözlü ve/veya uygulamalısınava her unvan ve branş için ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksekpuandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar adayçağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamıda sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılıadayların bilgileri www.egm.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavEmniyet Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:2Bakanlıklar/ ANKARA adresinde yapılacaktır.


Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a)    Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği,muhakeme gücü,

c)    Genel yetenek ve genel kültürü,

d)    Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

e)    Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiylegerçekleştirilecektir.

 

Ayrıca sözlü ve/veya uygulamalısınavda tercih edilecek teknik yeterlilikler aşağıda sıralanmış olup; sözkonusu belgeler sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınav esnasındaistenilebilecektir.

 

Bilgisayar Mühendisi unvanı için;

*  .NET Framework 4.5 kütüphanesini iyiderecede bilmek

*  Kod Paylaşım Sistemlerini(TFS, Tortoise vb.) kullanmış olmak

*  En az 1 ORM teknolojisini iyiderecede bilmek

*  .NET WPF teknolojisini bilmek

*  ASP.NET MVC teknolojisini bilmek *Java programlama dili teknolojilerini bilmek *ASP.NET Web Forms bilmek

*WCF ve WF hakkında bilgi sahibi olmak *Entity Framework kullanmış olmak

*MSSQL ve/veya Oracle veritabanı teknolojileri üzerinde yazılım geliştirmiş olmak *Javascript, HTML,DHTML, CSS kullanmış olmak *Microsoft MCP sertifikasına sahip olmak

 

Elektronik-Haberleşme Mühendisi unvanı için;

*Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), MetroEthernet, Dinamik Yönlendirme Protokolleri (BGP, ISIS, LDP,OSPF vb), Active Directory ve IEEE 802.1X gibi ağ teknolojilerikonusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

*IP Telefon ve IP Kamera sistemleri konusundabilgi ve tecrübe sahibi olmak *CCNP sertifikasına sahip olmak

*Canlı yayın ve video streaming sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak

*Üeri düzeyde MS Visio, MSOffice, PHP, MySQL ve buna benzer proğram vearaçlar kullanarak iş süreçleri ile projeleri dökümante edebilmek

*ISO 27001 Bilgi GüvenliğiYönetim Standartları ve ISO 20000 BT Hizmet Yönetimikonusunda bilgi sahibi olmak (belgelendirilmeli)

*Sanallaştırma teknolojilerikonusuna hakim olmak, ESXÎ,VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı için;

*Kablolu ve kablosuzhaberleşme sistemleri (Telsiz ve Telsiz sistemleri, Uydu haberleşme Sistemleri, Santral-Switch teknolojileri vs.) ve teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibiolmak.

*Görüntüleme sistemleri (VideoKamera, CCTV, Şehir İzleme Sistemleri vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.


*Güvenlik Sistemleri (Kişi, Bina, Kampüs koruma sistemleri vs.) konusunda deneyim sahibi olmak.

*Ses, Görüntü ve Aydınlatma sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

*Yerel Alan (LAN), Geniş Alan (WAN), Kablosuz Yerel Alan (WLAN), Sanal

Özel Ağ (VPN), Dinamik YönlendirmeProtokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojilerikonusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

*Yabancıdil bilgisi yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

 

Elektrik Mühendisi unvanıiçin;

*Îşdeneyimine sahip olmak

*Yenilenebilir EnerjiKaynakları ve Elektrojen (Jeneratör) grupları tasarım, imalat, bakım-onarım veservis konularında deneyim sahibi olmak.

*KGK (UPS-Kesintisiz GüçKaynakları) ve Akümülatörler konusunda tasarım, imalat, bakım-onarım ve serviskonularında deneyim sahibi olmak.

*Teknik Şartname, Proje veteknik dokümanları hazırlama ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmak.

*Otomatik kontrol, PLC ve GüçElektroniği konularında deneyimli olmak

*Yabancı dil bilgisiyeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek

 

5. KESİN BAŞARI LİSTESİ

a)  Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalısınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav ile sözlü ve/veyauygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksekpuandan başlanarak sıralanacaktır.

b)  Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığıpuan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yeralacaktır.

c)  Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazananlarbelirlenecektir.

 

6. SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilantarihinden itibaren yedi gün içinde sınavı yapan birime dilekçe ile başvurmaksuretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on güniçinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarakbildirilir.

 

7. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a)  Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarılistesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b)  Yerleştirilmeleri yapılan adayların, SağlıkYönetmeliği çerçevesinde istenilen belge veya beyan ile güvenlik soruşturmasıve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleriyerlere atamaları yapılacaktır.

c)  Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarınıtaşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d)  Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli birmazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamalarıiptal edilecektir.

 

 

 

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

(2015-1. DÖNEM)

Alım Türü

Unvanı

Sınıfı

Alınacak İl

Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

Cinsiyet

KPSS Puan Türü, Yılı ve Taban Puanı

Öğrenim Durumu

ÖZEL ŞARTLAR

657 sayılı DMK md. 4-A (Kadrolu)

Mimar

Tek. Hiz.

ANKARA

2

E/K

KPSS-2014 P3-70

Mimarlık Lisans Programından mezun olmak

*Son başvuru günü itibariyle 5 Yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak (Mimar ünvanında sigortalı olarak 5 yıl çalıştığını gösterir belge)

*2010 ve sonrası yıllarda İngilizce dilinde KPDS ,YDS veya ÜDS sınavlarında asgari 75 dil puanına sahip olmak

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)

Mühendis (Elektrik)

Tek. Hiz.

ANKARA

1

E/K

KPSS-2014 P3-70

Elektrik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak

 

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)

Mühendis (Elektronik- Haberleşme)

Tek. Hiz.

ANKARA

1

E/K

KPSS-2014 P3-70

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak

*CCNA veya JNCIA sertifikasyonlarmdan birine sahip olmak

(belgelendirilmeli) *2010 ve sonrası yıllarda İngilizce dilinde KPDS, YDS veya ÜDS sınavlarında asgari 60 dil puanına sahip olmak

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)

Mühendis

(Elektrik-Elektronik)

Tek. Hiz.

ANKARA

3

E/K

KPSS-2014 P3-70

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik­Elektronik Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak

 

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)

Mühendis (Bilgisayar)

Tek. Hiz.

ANKARA

8

E/K

KPSS-2014 P3-70

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar

Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Lisans progamlarının birinden mezun olmak.

*C# programlama dilini bilmek ve bilgisayar eğitim kuruluşlarından alınan sertifika ile belgelemek *2010 ve sonrası yıllarda İngilizce dilinde KPDS, YDS veya ÜDS sınavlarında asgari 60 dil puanına sahip olmak

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET