gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ALIM İLANI

Erciyes Üniversitesi Hastanesine 15 (on beş) hemşire alınacaktır.

28 Nisan 2015 Salı 16:06

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanelerindeistihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin(B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına DairEsaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli SeçmeSınavı (B) grubu puan sırası esas alınarak ücretleri Üniversitemiz DönerSermayesinden karşılanmak üzere 9 (dokuz) hemşire, ücretleri özel bütçedenkarşılanmak üzere 6 (altı) hemşire olmak üzere toplam 15 (on beş) hemşirealınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

BAŞVURU KODU

HEMŞİRE

(Ücreti Döner Sermaye)

9

- Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak.

(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)

B01

HEMŞİRE

(Ücreti Özel Bütçe)

6

- Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak.

(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)

B02

 

 GENEL ŞARTLAR:

1-  Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlarile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlararanır:

 

a)    T.C. Vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilensüreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dahafazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

d)    657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmakkaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığıbulunmamak.

e)    Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veyamuaf olmak veya tecilli

olmak.

2-  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilikveya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

3-  2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

        4-  5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2)bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince,sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesinedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemiiçerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyitek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yılgeçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1- Müracaatlar ilanın gazetedeyayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) ErciyesÜniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu veistenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere)şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabuledilmeyecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puansıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamalarıiçin gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvurubitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.ercives.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuranolmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerineyedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğmahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı vefotokopisi

2- 2014 KPSS (B) grubu sınavsonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3- Nüfus cüzdanı aslı vefotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlikdurum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- İş talep formu http://personeldb.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/4_b_is_talep_formu.doc

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET