gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ İLE YAŞAR ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR.

Eskişehir Osmangazi ile Yaşar Üniversitesine akademisyen alınıyor.

22 Ağustos 2014 Cuma 01:09
Eskişehir Osmangazi ile Yaşar Üniversitesine akademisyen alınıyor.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dalında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak bir (1) adet Profesör alınacaktır.

Başvuru Şartları:

*Adayların başvuru dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Profesörlük ve Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış beş (5) adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

*Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

*Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 35-37 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 05 Eylül 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

*İlan edilen kadro daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Bölümü

Prof. Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Kontrol Teorisi ve uygulamaları, Sistem Teorisi, Uygulamalı matematik ve Robotik alanlarında eğitim, proje, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23(c) ve 25(c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anezteziyoloji

 

Doçent

1

1

Sanat ve Tasarım Fak.

Görsel Sanatlar

 

Plastik Sanatlar Resim Alanında doçentlik almış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olup,Psoriasis immünopatogenezi alanında çalışmaları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup, Tıp Fakültesinde en az üç yıl ders verme deneyimi olmak,

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Alanında doktora yapmış olmak, Osmanlıİskan Siyaseti ve Teşkilatı üzerine yayınları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Açık işletme patlatmalarının çevresel etkileri alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Klasik kolon ve Jameson flotason hücresi alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh.

Malzeme

Çevre dostu yöntemler ile yüksek performanslı termoplastik fiberlerin veantibakteriyel polimerik nano-yapılı/kompozit fiberlerin eldesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Mezenkimal kök hücre üretim yöntemleri, uygulamaları, rejeneratifantiinflamatuvar veimmunsupressif etkileri alanında en az 10 yıl deneyimli ve akademik çalışmaları olmak.

SON BAŞVURU TARİHİ                : 27.08.2014

YRD. DOÇ. YAB. DİL. SINAVI     : 09.09.2014

YAB. DİL SINAV YERİ                  : ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YAB. DİL SINAV SAATİ                : 09.00

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET