gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

27 Kasım 2014 Perşembe 17:19
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.


UNVAN

ADEDİ

MEZUNİYET

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire

6

Hemşirelik Lisans Programından Mezun Olmak.

 

Psikolog

1

Psikoloji Lisans Programından Mezun Olmak.

 

Diğer Sağlık Personeli

1

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

Belgelemek kaydıyla, 3. Basamak Kamu Hastaneleri Döner Sermaye İşletmesi İhale biriminde en az 15 yıl hizmeti olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

GenelŞartlar:

a)   T.C. Vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)   Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından hükümlü bulunmamak.

d)  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)   657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

 

2-     Herhangi bir Kurumda 4/b sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesihtarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3-      2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4-     Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1-     Başvurular; 12.12.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

2-      Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

 

Yerleştirmede Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSS93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Builan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-     Başvuru Formu (Ektedir)

2-     Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3-     KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi

4-     Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-     Fotoğraf (1 adet)

6-     Hizmet belgesi (Diğer Sağlık Personeli Pozisyonuna başvuracaklar için.)

 

 

İlanımız: 27.11.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır.


FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Daire Başkanlığı) ELAZIĞ

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz

hastanesine  alınacak Sözleşmeli ........................................................     pozisyonuna başvurmak

istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.............. /.......... /2014

 

 

İmza

 

Başvurduğu Kadro Pozisyonu

 

Adı Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

Mezun Olduğu Okul/Bölüm

 

KPSS Puanı

 

Adresi

 

Ev Telefonu

 

Cep Telefonu

 

 

EKLER:

1-      Başvuru Formu (Ektedir)

2-      Öğrenimbelgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3-      KPSS Sınav sonuç belgesininfotokopisi

4-      Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-      Fotoğraf (1 adet)

6-     Hizmet belgesi (Diğer Sağlık PersoneliPozisyonuna başvuracaklar için.)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET