gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle)aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10(on)adet sözleşmeli personel alınacaktır.

18 Kasım 2014 Salı 05:02
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi  Başhekimliğinde(giderleri döner  sermaye  gelirlerinden karşılanmak  üzere) 657  sayılı  Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da  yer  alan ek 2’inci maddenin (b)fıkrasına göre (KPSS  (B)  gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle)aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10(on)adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  Hemşirelik  Bölümü veya  Hemşirelik  Yüksekokulu Programından Mezun Olmak.
NOT:Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içersinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  1(bir)  yıl  geçmedikçe  kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR: a)Türk vatandaşı olmak,b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,c)Taksirli  suçlar  hariç  olmak  üzere;  affa  veya  zaman  aşımına uğramış yahut  para  cezasına  çevrilmiş  veya  ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,d)Erkekler için askerlik durumu itibariyle;Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,e)657 sayılı Kanunun 53.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,1-2014 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.2-Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:Adayların başvurularını ilanın yayımlanmaya başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar /BEŞEVLER-ANKARA  adresinde  bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.İstenen Belgeler;1-2014KPSS gurubu sınav sonuç belgesi2-Başvuru Formu  3-Diploma Örneği

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7(yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan   edilecektir.Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde  olacağından,  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya  hak  kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak  bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.Adres:Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA Tel:0312–202 24 08–09–10


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET