gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

12 Ağustos 2011 Cuma 08:53
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcıları alınacaktır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
A - Sınıfı Unvanı Kadro Sayısı - Derecesi
GİH Müfettiş Yardımcısı 2 - 9
B - Sınava Katılma Şartları
1 - ÖSYM tarafından 10 - 11 Temmuz 2010 veya 09 – 10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 40 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. 40 ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)
2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
3 - Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birinden mezun olmak,
4 - l Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1/1/1976 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.
5 - Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,
6 - Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,
7- Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,
8 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak,
9 - GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden yapılan Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavına girmeye hak kazanmamış olmak.
C - İstenecek Belgeler:
1 - Aday Formu, www.gaski.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.
2 - KPSS Sınavı Sonuç Belgesi çıktısı.
3 - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf.
5 - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
6 - Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığına dair yazılı beyanı,
7 - Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular 9/9/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İncilipınar Mah. 4 nolu cad. Şehitkamil/GAZİANTEP adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların listesi 12/9/2011 tarihinde www.gaski.gov.tr ve Kurumumuz ilan panosunda ilan edilecektir. Sınav Giriş Belgesi 13/9/2011 – 15/9/2011 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınması gerekir. Bu tarihler dışında Sınav Giriş Belgesi verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. ( 0.342 211 13 00 Dahili: 3035 no' lu telefondan bilgi alınabilir.)
D - Sınav Tarihi, Yeri ve Duyurulması :
Yazılı sınav 24/9/2011 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar mah. 4 nolu cd. Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır (Sınav saati ve salonu www.gaski.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir). Yazılı sınavı kazananlar www.gaski.gov.tr adresinde ilan edilecek ve kazanan adaylara sözlü sınav tarihi posta yolu ile bildirilecektir.
Sınavda, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır. Bunlardan birini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Yazılı sınavı kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
E – Sınav Şekli ve Konuları:
Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;
Yazılı sınav konuları:
a - İktisat: Genel iktisat teorisi, Para, banka ve konjonktür, Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.
b - Maliye: Genel maliye teorisi, Maliye politikası, Vergi ve bütçe.
c - Hukuk:
ca - İş Hukuku.
cb - İdare Hukuku: İdare hukukunun genel esasları, İdari yargı.
cc - Ceza Hukuku: Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri, Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri ile Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümler.
cd - Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku : Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri, Muhakeme Usulü başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.
ce- Medeni Hukuk: Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku,
cf - Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Akitler, Zaman aşımı hakkında genel bilgiler.
cg - Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak.
d - Muhasebe: Genel muhasebe, Bilanço ve Ticari Hesap.
e- Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
F - Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:
Yazılı ve sözlü sınavda, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe (yabancı dil notu hariç) gruplarından alınan notların her birinin 60'dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70'ten aşağı olmaması şarttır. Yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu ortalaması giriş sınav notunu oluşturacaktır. Giriş Sınav Notunun 70’ten aşağı olmaması esastır.
Yabancı dil notu diğer bölümlerden alınan puan ortalamasına dahil edilmeyecek olup, giriş sınavı notunun eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilecektir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları Sınav Kurulu tarafından, sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde www.gaski.gov.tr adresinde ve Kurumumuz ilan panosunda ilan edilecektir.
Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, ikiden fazla olursa giriş sınav notu yüksek olan adaylar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerinin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.
G- Müfettiş Yardımcılığına Atanma :
Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar.
Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer aday atanır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET