gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 1500 PERSONEL ALIM İLANI

Gelir İdaresi Başkanlığı aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 1500 (binbeşyüz) Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

13 Kasım 2014 Perşembe 16:36
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 1500 PERSONEL ALIM İLANI


GELİRİ DARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 1500(bin beşyüz) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek  ve tercih edilen bu ilin ilçelerini öncelik  sırasına göre başvuru  formunda  işaretleyeceklerdir. Ancak adaylar daha   sonra  bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. KPSS (A) P35 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II-SINAV TARİHİ VE YERİ

-Giriş sınavının yazılı bölümü 28 Aralık 2014 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

-Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres;       e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr)yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin(A) bendinde yer alan genel şartları taşımak

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler  fakülteleri ile  bunlara  denkliği yetkili  makamlarca  kabul edilen  dört  yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

-01.01.2014 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

-ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz  2013 ve 05-06  Temmuz 2014 tarihlerinde  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P35 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

-Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

IV-SINAV BAŞVURUSU

-Başvurular, 24 Kasım 2014 tarihinde başlayıp, 05 Aralık 2014 tarihinde saat 17.30’da sona erecektir.

-Başvurular, elektronik  ortamda http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp adresinde yer  alan “Gelir İdaresi  Başkanlığı Sınav Başvuru  Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar belirtilen internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte  adaylar mesai saatleri içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi 25 Mart Mahallesi Çınardibi Caddesi113. Sokak No: 31 Lalegül,  Demetevler/ANKARAadresine gelerek  şahsen  sınav başvurusundada bulunabileceklerdir.

-Posta yoluyla  gelen  başvurular KPSS  puanlarının kontrolü  yapılamadığından  kabul edilmeyecektir. 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların,durumlarını belgelendirmek kaydıyla şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

V-SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

-Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

-Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk  Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat  Grubu; Makro  İktisat, Mikro  İktisat,  Uluslararası İktisat,  İşletme  İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe  Grubu;  Genel Muhasebe,  Maliyet  Muhasebesi, Şirketler  Muhasebesi,  Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap

 

VI–DEĞERLENDĠRME

-Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla,  adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

-Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

-Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve yelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. 

-Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’tenaz olmaması gerekmektedir.

-Giriş sınavı puanı; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

-Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

-Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

-Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken,adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P35 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

-Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

-Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine,sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde ( http://www.gib.gov.tr ) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

-Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve Başkanlık resmi internet sitesinde ( http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca,asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

-Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII-DİĞER HUSUSLAR

-Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

-Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine,Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

-Adayların tabloda  gösterilen  iller dışında  bir  ili tercih   etmeleri   veya  birden   fazla   il tercihinde bulunmaları halindebaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

-Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılmasızorunludur.

Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerdenyalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyidoldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür  halleri ortaya  çıkanlar ile  karşılıklı yer  değiştirme  suretiyle atanma  isteminde bulunanlar,  atanmak istedikleri  yerlerde  hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan  durumlarına uygun  yerlere  atanabilirler.  Özür halleriyle  ilgili  olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer DeğiştirmeSuretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzmanyardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirmetalepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yerdeğiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradanvazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

-Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık sürezarfında atandıkları yerin dışında  başka  bir yerde  (atanılan  yerde bulunan  Maliye  Bakanlığı Vergi  Denetim Kurulu birimlerihariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

-Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılığı GirişSınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu  tespit edilenlerin,  sınavları geçersiz  sayılarak atamaları yapılmayacağıgibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir  ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerhakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere CumhuriyetBaşsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

-Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğrafmakinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, hesap makinesi, saat  fonksiyonu dışındafonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç vecihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek buadayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

-Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlarateşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumlarıtutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişilerhakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.

-Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C.kimlik numaralı ve fotoğraflı: Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya kullanımsüresi dolmamış pasaport belgesinden herhangi birini yanlarında bulundurmalarıgerekmektedir. Bunlardan birinin olmaması durumunda aday, sınava alınmayacaktır.

İlan olunur

 


Kamudan Haberler
KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET