gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜNCEL MÜFETTİŞ VE UZMAN SINAV DUYURULARI

TÜM KAMU KURUMLARI GÜNCEL İLANLARI, STJ. HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI, MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU, RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU, BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI VE BANKACILIK Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı YAZMA ESER UZMAN YARDIMCILIĞI GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

16 Mayıs 2013 Perşembe 11:53

T.C. MALİYE BAKANLIĞI
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı,
1500 adet.
- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57
puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar.
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel
Seçme Sınavı
- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : Giriş Sınavı önce test usulde yazılı, sonra da
sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava
giremezler.
II- SINAV TARİHİ VE YERİ:
- Giriş Sınavının yazılı bölümü 13 Temmuz 2013 (Cumartesi günü) tarihinde
Ankara ve İstanbul'da tek oturum halinde yapılacaktır.
- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı
sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı
(www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı
sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş
belgesi düzenlenmeyecektir.
- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak
olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve
(www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı
nitelikleri haiz olmak.
- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile
İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından
birini bitirmiş olmak.
-Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki
kez katılmış olmak.
- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı
Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40,
KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan
almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre
ilk 7500 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava
çağrılacaktır.
- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya
elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.
- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği
nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.
IV- SINAV BAŞVURUSU:
- Başvurular 10 Haziran 2013 Pazartesi günü başlayıp 21 Haziran 2013
Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.
- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet
sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru
Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer
almaktadır.
- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını
imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte en geç
yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim
etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava
alınmayacaklardır.
- 21 Haziran 2013 Cuma günü mesai saati sonuna kadar (Saat:17:30) Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan
dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
V- SINAV KONULARI:
- Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
- MALİYE: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi,
Kamu maliyesi
- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, Para teorisi ve
politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar
- HUKUK: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, Ceza
hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, Medeni hukuk (Aile hukuku
ve miras hukuku hariç), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta
hukuku hariç)
- MUHASEBE: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali
tablolar analizi
VI- DEĞERLENDİRME:
- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı
sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.
- Giriş Sınavında başarılı olmak için:
a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan
notun 65'ten aşağı olmaması gerekir.
b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava
çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı
sınavdan 65 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir.
- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı
sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde,
yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde
KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının
dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
- Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %20’nin ad
ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak
suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak
bildirilecektir.
- En başarılı %20’nin tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.
- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün
içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on
iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR:
- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C.
kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında
bulunduracaktır.
- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya
mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda
yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.
- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler
(www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir.
-Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş
Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep
edemezler.
Sınav Yardım Masası :0312 253 52 23-24

İlan olunur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 ve 8 inci derecedeki kadrolara atanmak üzere 20 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde olmak üzere giriş sınavıyla alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
 
Mezun olunan Fakülte ve Bölüm
Başvurulacak KPSS Puan Türü ve Yazılı sınava çağrılmaya hak kazanacak aday sayısı
Sözlü sınav sonucunagöre ataması yapılacakaday sayısı
Fakültelerin Sosyoloji Bölümü
KPSSP 1, 2, 3, 108 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 20 aday
1
Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü
KPSSP 11, 21 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 40 aday
2
Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
KPSSP 1, 2, 6 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 40 aday
2
Fakültelerin İstatistik ve Matematik Bölümü
KPSSP 1, 2, 25 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 60 aday
3
İletişim Fakültesi
KPSSP 1, 2, 3, 108 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 20 aday
1
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri
KPSSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 108 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 220 aday
11
 
Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylarda yazılı sınava çağrılacaktır.
1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Eğitim süresi en az dört yıl olan ve yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte ve bölümler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak,
3. Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
4. ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte veya bölüm itibariyle ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak,
5. İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak;
a. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) veya 2013 yılında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almış olmak veya,
b. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL IBT 84, TOEFL CBT 221, TOEFL PBT 561, CAE C, FCE C, CPE C düzeyinde puan almış olmak veya,
c. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından en az 5 puan almış olmak.
6. Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veyahut askerlik hizmetinden muaf olmak,
2 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
1. İş talep formu,
2. İki adet vesikalık fotoğraf,
3. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,
4. Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin bilgisayar çıktısı veya fotokopisi,
5. Yüksek öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin fotokopisi,
Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ
Yazılı Sınava katılacak adayların, aşağıdaki başvuru adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden veya AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.ikg.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve buna istenilen diğer belgeleri ekleyip, 20.05.2013-31.05.2013 tarihleri arasında saat 17:30’a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4 - YAZILI SINAV:
Fakülte ve bölüm itibariyle yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi başvuruların sona ermesinden sonra www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.
Yazılı sınav konuları;
Sosyoloji Bölümü: Genel sosyoloji ve metodolojisi, sosyal psikoloji, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, Türkiye’nin sosyolojik yapısı, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).
Hukuk Bölümü: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).
İstatistik Bölümü ve Matematik Bölümü: Genel Matematik, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Serileri Analizi, Stokastik Süreçler, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).
İletişim Fakültesi: İletişim, Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve gündem yönetimi, İletişim hukuku, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri: İktisat (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat), Maliye (maliye teorisi, maliye politikası, Türk vergi sistemi), Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).
Test usuldeki yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve daha yukarı puan alan adaylardan fakülte veya bölüm itibariyle yalnızca ataması yapılacak aday sayısının en fazla dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır). Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5 - SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınav aşağıdaki alanlarda yapılacaktır.
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve İngilizce (İngilizce soruları adayın güncel herhangi bir konu hakkında yapacağı İngilizce kısa konuşmalar şeklinde cevaplanacaktır)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Sözlü sınavda adaylar (a) bendi için 50 puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınavın sonucunu gösterecektir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınavda fakülte ve bölüm itibariyle başarılı olan adayların sayısı fakülte veya bölüm itibariyle ataması yapılacağı ilan edilen kadro sayısından fazla ise fakülte ve bölüm itibariyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılıp yalnızca kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilerek sınav kazananlar listesi ilan edilecektir. Atamalar yalnızca sözlü sınav sonucuna göre yapılacak olup yazılı sınav sonucu dikkate alınmayacaktır.
6 - YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:
Yazılı Sınav Tarihi: 16 Haziran 2013-Saat: 9:30
Yazılı Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziyabey Caddesi No:6 06520 BALGAT/ANKARA
7 - SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Adaylar, yazılı ve sözlü sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
8 - SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA
Sözlü sınav sonucuna göre sınavı kazananlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sözlü sınav sonucunda fakülte veya bölüm itibarıyla başarılı bulunan adaylardan asil kazananlar dışında başarı puan sıralamasına göre Hukuk Fakültesi için 2, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için 1 ve Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri için 1 adet olmak üzere dört kişilik yedek aday listesi oluşturulur.
Yedek adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı fakülte veya bölüm itibariyle ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Ancak, yukarıdaki tabloda öğrenim dalı itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kadrolar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Avrupa Birliği Uzmanları ile Uzman Yardımcılarının çalıştıkları alan bakımından daha detaylı bilgi için www.ikg.gov.tr adresine bakılabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere 6 (altı) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
Sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadro sayısının 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.
2 - Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, (Adayların, söz konusu fakültelere denk sayılan fakültelerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)
c) Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,  (16.05.1978 tarihi ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
ç) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının birinden  KPSSP-88 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak,
d) Son başvuru tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce veya Fransızca dilinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Adayların, KPDS belgesini ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)
3 - Sınav başvuru tarihi ve şekli :
Sınav başvuruları 08 Nisan – 17 Nisan 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.
4 - Sınav giriş belgeleri :
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 13 – 15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaktır.
5 - Yazılı sınav tarihi ve yeri :
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı 16.05.2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport) olması gerekmektedir.
6 - AB Uzman Yardımcılığı sınav konuları :
Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda klasik usulde yapılır:
a) Avrupa Birliği (tarihi, kurumları, politikaları, entegrasyonu, derinleşmesi) ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Gümrük Birliği Teorisi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Süreci, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri
b) Genel İktisat, Mikro-Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Türkiye’nin Uluslararası Ekonomik İlişkileri
c) Uluslararası Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku
ç) Yabancı dil (Türkçe’den yabancı dile-Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri)
7 - Yazılı sınavın değerlendirmesi ve sözlü sınava çağırılma :
a) Yazılı sınav notu yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 70 tam puan alması şarttır.
b) Yazılı sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam kadro sayısının 4 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava çağırılır.
8 - Sözlü sınav ve değerlendirmesi :
Sözlü sınav, adayların:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 tam puan olması şarttır.
9 - Sınav sonucu :
Sınavda başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü puanı aritmetik ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekmekte olup, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday başarılı kabul edilir.
10 - Diğer hususlar :
Giriş sınavını kazananlardan sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

 
İçişleri Bakanlığından:
İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 50 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarına Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.
BAŞVURUŞARTLARI
1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılanşartları taşımak,
2 - Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdari Bilimler, İşletme ve İstatistik alanlarında dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,
3 - Giriş(Sözlü) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak (06/06/1978 tarihinden sonra doğanlar),
4 - ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP31” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncüaday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1 - Adaylar;“turkiye.gov.tr” adresi üzerinden e-Devlet şifre numarası ile Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan “2013 yılı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formunu” elektronik ortamda doldurarak, 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.
2 - Başvurular “turkiye.gov.tr” adresi üzerinden yapılacağından, adayların “turkiye.gov.tr” hesabının bulunması gerekmektedir. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
3 - Adaylar,İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıncaya kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir.
4 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonuna basarakİş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, güncellenebilir duruma getirilmesini 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.
5 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formuna yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. Sistemden müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.
6 -Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların İş Talep Formundaki beyanlarıkontrol edilecektir.
7 - KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 22 Nisan 2013 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
8 - KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 24 Nisan 2013 tarihinde ilgili sınav kuruluna yazılıolarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 24 Nisan 2013 tarihinden sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
9 - Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılıolarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.
10 - KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (200) adaya ait kesin sonuç listesi, 26 Nisan 2013 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
11 -Adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
12 - Giriş(Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen evrakları 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 20 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adaylarınİş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine de tebligat yapılarak bildirilecektir.
13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavınıkazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
14 -Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SINAVINŞEKLİ VE KONULARI
GirişSınavı; Ekonomi, Maliye, İstatistik, Hukuk, İdari Bilimler, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Yabancı dil konularında sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş(Sözlü) Sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalamasısözlü sınav notunu teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, Giriş (Sözlü) Sınav kesin başarılistesi oluşturulur. 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, kesin başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir.
Asil olarak Giriş (Sözlü) Sınavı kazanan adayların atamaları, adayların tercihleri ve başarı sırası esas alınarak Bakanlıkça yapılacaktır.
GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarındaasılarak duyurulacaktır.
 
İŞ İLANLARI İÇİN DİĞER MENÜLER

KAMU İŞÇİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KAMU TEKNİK ELEMAN ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
KAMU MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
YURTDIŞI İŞÇİ ALIM İLANLARI
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARI
KAMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET