gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HACETTEPE YILDIRIM BEYAZIT AHİ EVRAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTELERİNDEN ÖĞRETİM GÖREVİ ALIM İLANLARI

Hacettepe Yıldırım Beyazıt Ahi Evran Çukurova Üniversitelerinden Öğretim Görevi Alım İlanları

06 Ağustos 2011 Cumartesi 14:40
Hacettepe Yıldırım Beyazıt Ahi Evran Çukurova Üniversitelerinden Öğretim Görevi Alım İlanları

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yrd. Doçent, Doçent, Prof.) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.hacettepe.edu.tr Web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.
İlan olunur.
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.ybu.edu.tr web sayfasında mevcuttur.
 
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten dilekçelerine (dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayın listelerini kapsayan 6 (altı) adet dosyayı teslim edeceklerdir.
2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayın listelerini kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
4 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
ADET
ARANAN ŞARTLAR
Matematik
Profesör
1
Sınır değer problemleri üzerinde çalışmaları bulunmak.
Biyoloji
Doçent
1
Balıklarda sindirim sisteminin içeriği konusunda çalışmaları bulunmak
Biyoloji
Yardımcı Doçent
1
Curculionidae familyası üzerine sistematik çalışmaları olmak; elektron mikroskopu tecrübesi olmak.
Fizik
Doçent
1
Dielektrik durulma mekanizmasının simülasyon modelleri üzerine çalışmaları olmak
Fizik
Yardımcı Doçent
1
Dört boyutlu ısing modelin cellular ve automation ile incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı
Doçent
1
Sözlük konusu üzerine çalışmış olmak
Tarih
Yardımcı Doçent
1
Şikayet ve ceza usulü konusunda çalışmaları olmak.
Antropoloji
Yardımcı Doçent
1
Cerambycidae (Coleoptera) türleri üzerine taksonomik ve sitogenetik çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
ADET
ARANAN ŞARTLAR
İlköğretim/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Doçent
1
I. Dünya Savaşı dönemi Türk – İngiliz ilişkileri üzerine çalışmaları bulunmak.
İlköğretim /Sınıf Öğretmenliği
Yardımcı Doçent
1
İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde değer öğretimi üzerinde çalışmış olmak; ilköğretim okullarında en az on yıl eğitim-öğretim hizmeti tecrübesi bulunmak
İlköğretim /Sınıf Öğretmenliği
Yardımcı Doçent
1
Akıcı okuma ve okuma güçlüğü üzerinde çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
ADET
ARANAN ŞARTLAR
Uluslararası İlişkiler
Yardımcı Doçent
1
Uluslararası güvenlik örgütleri konusunda çalışmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
ADET
ARANAN ŞARTLAR
Zootekni
Yardımcı Doçent
1
Büyüme analizleri üzerinde çalışmış olmak.
Zootekni
Yardımcı Doçent
1
Aromatik bitkilerin tavuklarda tonik immobilite reaksiyonu üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.
Tarla Bitkileri
Yardımcı Doçent
1
Ayçiçeğinde azot ve kükürdün verime etkisi ve iklim değişiklikleri konularında çalışmış olmak.
Tarla Bitkileri
Yardımcı Doçent
1
Arazi ve su kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.
Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlıyor olmak.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir
Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün, mesai bitimidir, Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Rektörlük : 0 322 338 62 85 dahili 101-104
                       322 338 60 84, 85 dahili 2331 - 2333/ 101-104
                       322 338 60 84, 85 dahili 2304
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
FAKÜLTESİ
ANABİLİM/ANASANAT DALI
UNVANI
DERECESİ
SAYISI
NİTELİĞİ
 
 
TIP
İÇ HASTALIKLARI
PROFESÖR
1
1
Hematololji Bilim Dalı için
 
İÇ HASTALIKLARI
YARDIMCI DOÇENT
3
1
Gastroentoroloji Bilim Dalında Yandal Uzmanı olmak.
 
GENEL CERRAHİ
YARDIMCI DOÇENT
3
2
Genel Cerrahi Uzmanı olmak
 
RADYASYON ONKOLOJİSİ
YARDIMCI DOÇENT
3
1
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.
 
İLAHİYAT
DİN PSİKOLOJİSİ
YARDIMCI DOÇENT
3
1
 
 
KELAM
YARDIMCI DOÇENT
4
1
 
 
EĞİTİM
TÜRÇE EĞİTİMİ
YARDIMCI DOÇENT
3
1
Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
 
FEN - EDEBİYAT
PSİKOLOJİ
YARDIMCI DOÇENT
4
1
Davranış Bilimlerinde doktora yapmış olmak.
 
 
9
 
 
6307/1-1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET