gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HALK BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI başvuruları 9 Haziran – 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu adaylar sınava başvuru yapabilirler.

09 Temmuz 2014 Çarşamba 14:27
HALK BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

HALK BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

 

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ Sınavı başvuruları 9 Haziran – 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.  01.01.1984 ve sonrası doğumlu adaylar sınava başvuru yapabilirler.

Sınav başvurusu yapabilmek için öncelikle sınav başvuru ücretini yatırmanız gerekmektedir.

Bankanlık Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.

 Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunuyarınca yetkili makamlardan Türkiye'de çalışma izni almış olmak,

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ileağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet,ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcısuçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, karapara aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

 

        01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

        Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya dayabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücutveya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlıkdurumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunutam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlıkkurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),

        Erkek adaylar için, sınav tarihi itibarıyla askerlikgörevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaftutulmuş olmak,

 

• Yapılacak inceleme vearaştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığauygun bulunmak,

 

Gerekmektedir.

Adayların başvuru kayıtları(sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılısınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerindenadaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanlarıdoğru kabul edilerek


herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adayasınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.

Gerekli belgeler, yazılı sınavıkazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğeaykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespitedilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, görevebaşlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhalkesilir.

 

2. Genel Hususlar

        Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere ikiaşamadan oluşacaktır.

        Adaylar görev almak için seçtikleri ilin dışındaki birmerkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.

        Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceğiyerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.

        Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacakadayların sözleşmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları yada sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde "Bankacahesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine"dair hüküm bulunacaktır.

        Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacakadaylar sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yılsüreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkatealmaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmalarıgerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabuletmiş sayılacaktır.

 

 

3. BaşvuruŞekli ve Süresi

 

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takipedilecektir.

I.            Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

17 Ağustos 2014 Pazar günüyapılacak sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50.-TL sınav ücretitahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınavhizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi'neaktarılacaktır). Sınav ücreti 09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00'dan10 Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00'a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş.Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. KimlikNumarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT,Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırmaişlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğindeibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretininyatırılmış olması gerekmektedir.

II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru FormununDoldurulması

Sınav ücretini yatıranadaylar, başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11 Temmuz2014 Cuma günü saat 24.00'e kadar Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen AnadoluÜniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/


internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Bu aşamada görevtürü, görev yeri, sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerinseçimi yapılabilecektir.

Başvuru için "ServisGörevlisi Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu" aday tarafından noksansızdoldurularak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafıtaranarak Başvuru Sistemi'ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adaylarınbaşvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabuledilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu DoldurulurkenDikkat Edilecek Hususlar:

  Formda yer alan alanların doğru ve eksiksizdoldurulması gerekmektedir.

  Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınavbaşvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilemeyecektir.

  İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranannitelikleri taşımadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespitedilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediğitespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçekdışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardansorumlu olacaktır.

  Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen,sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretiniyatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücret yatıranadayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabuledilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Sınav Süreci

Sınav Daveti

  Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezindesınava gireceklerdir.

  Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatinibildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 11 Ağustos 2014 Pazartesi günündenitibaren 17 Ağustos 2014 günü saat 09.45'e kadar Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını ve adayşifrelerini girerek alabileceklerdir.

  Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav; Adana, Ankara,Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-AnadoluYakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere14 merkezde 17 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olup, çoktanseçmeli test şeklinde yapılacaktır.

  Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav GirişBelgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesiveya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

  Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesiyanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.


  Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesivb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

  Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınavaalınmayacaktır.

Sınavın Süresi: 180 dakika

Oturum Sayısı: Tek oturum

Soru Sayısı: 120

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca


Servis Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER

SORU AĞIRLIĞI

SORU SAYISI

Yabancı Dil

% 10

12

Genel Kültür

% 20

24

Genel Yetenek

% 30

36

Alan Bilgisi *

% 40

48

TOPLAM

% 100

120

 

 

Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı

 

 

BÖLÜMLER

SORUAĞIRLIĞI

SORU SAYISI

Maliye

% 10

5

Genel Hukuk

% 15

7

Muhasebe

%15

7

Ticari Aritmetik

%20

9

Genel Ekonomi

%40

20

TOPLAM

%100

48

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

  Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme; adayların tercih ettiği illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır.

  Her il için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır. (60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılısınav başarı sıralaması dikkate alınır. )

  Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.


  Mülakata hak kazanan adaylaramülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duyurulacaktır,

  Mülakatta katılan adaylarınyazılı sınav puanları mülakat notları ile birlikte değerlendirilerek kazananadaylar belirlenecektir.

 

 

5. Sınavile İlgili Bilgi Edinme

Sınavla ilgili olarak, AnadoluÜniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığıile bilgi alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilereBankamızın web sitesinden ulaşılabilecektir.

 

 

İletişim Bilgileri: www.halkbank.com.tr : kariyer@halkbank.com.tr

: (0312) 289 42 58-65-86(Hafta içi her gün 09.00-12.30, 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.)

Adres : HalkbankGenel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 15 PK 06520 Söğütözü /ANKARA


 


Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi


: (0 222) 335 05 80 (Dahili 2286)

Hafta içi her gün 08.30-12.00, 13.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET