gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCISI VE SERVİS GÖREVLİSİ ALACAK

Halkbank Türkiye genelinde hizmet verecek servis görevlileri ve İstanbul merkezli görevlendirilecek müfettiş yardımcıları olmak üzere 2 bin personeli sınavla alacak. Sınav ilanında ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

30 Mayıs 2014 Cuma 23:25
HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCISI VE SERVİS GÖREVLİSİ ALACAK

  

MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

MüfettişYardımcıları, Bankanın ihtiyaçları doğrultusunda yalnızca İSTANBUL grupmerkezli olarak istihdam edilecektir.

SINAVAKATILMA KOŞULLARI

MüfettişYardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

a)TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarındanmahrum bulunmamak,

c)Tecil edilmişolsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yada affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihaleve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığavurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç)BankacılıkKanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d)01.01.1985 vesonrası doğumlu olmak,

e)Üniversitelerinöğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, KamuYönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebeve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerindenveya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve FinansMühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye yada yabancı ülkelerdeki denklerinde mezun olmak ya da sözlü sınav sırasındamezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

Üniversitelerinen az 4 yıl süreyle eğitim veren Mühendislik bölümlerinden veya bunlarınyetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerindenmezun olup, bu fıkranın birinci bendinde yer alan dallarda yüksek lisansderecesi almış olmak,

f)Sağlık durumuaçısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu tamteşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (SağlıkRaporu, giriş sınavını kazandıktan sonra Banka’ya verilecektir),

g)Erkek adaylariçin askerlik görevini yapmış veya en az 30.11.2014 tarihine kadar tecilliolmak,

h)Yapılacakinceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranış ile özgeçmişleribakımından müfettişlik ve bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı)Türkiye HalkBankası AŞ Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamışolmak,

Şartlarınıntamamının sağlanması gerekmektedir. Adayların sınava katılabilmek için gereklişartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarakdeğerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespitedilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar; görevebaşlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. Gereklibelgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talepedilecektir.

SINAVABAŞVURU

3Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavınakatılacak adaylardan, başvuru bedeli olarak 75.-TL sınav ücreti tahsiledilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerininyerine getirilmesi amacıyla ilgili üniversiteye ödenmek suretiylekullanılacaktır). Sınav ücreti 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10:00’dan27.06.2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar sadece Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerinden,adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmaküzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıylayapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınavbaşvuruları, 02.06.2014 – 27.06.2014 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/adresinden yapılacaktır (Başvuru için Banka web adresinden de (halkbank.com.tr)erişim sağlanacaktır). Aday tarafından “Müfettiş Yardımcılığı Giriş SınavıBilgi ve Başvuru Formu” internet üzerinden noksansız olarak doldurulacak vebaşvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf eklenecektir.Fotoğrafı bulunmayan veya JPEG formatında hazırlanmayan fotoğrafla yapılan adaybaşvuruları kabul edilmeyecektir.

Sınavbaşvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya postaile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularıgeçerli olduğu halde sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücret iadeedilmeyecektir.

Yazılısınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 03.08.2014 tarihinde İstanbul-Anadolu,İstanbul-Avrupa, Ankara ve İzmir olmak üzere dört merkezdegerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatinibildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 21.07.2014 - 03.08.2014 (sınav başlama saatinekadar) tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi girerek alabileceklerdir.“Sınav Giriş Belgesi” posta ile gönderilmeyecektir.

Adaylarsınava girebilmek için http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresindenalacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücübelgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

SINAVKONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Yazılı Sınav Tarihi

3 Ağustos 2014, Pazar

Sınav Merkezleri

İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir

Oturum Sayısı

2 (iki)

Sınav Süresi

Her oturum 120 dakika (10:00 ve 14:00 saatlerinde başlatılacaktır)

Soru Sayısı

Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru)

Yabancı Dil (60 Soru)

Alan Bilgisi (120 Soru)

Yabancı Dil Seçenekleri

İngilizce, Almanca, Fransızca

 

 

 

 

 T.HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri,Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere ServisGörevlileri alınacaktır.

Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

1. Sınava KatılmaKoşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar

 Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışmaİzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye’de çalışma iznialmış olmak,

 Kamu haklarındanmahrum bulunmamak,

 Tecil edilmiş olsalar dahi kastenişlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramışolsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şerefve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlarafesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarındanhükümlü bulunmamak,

 

 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

 

 Üniversite ya dafakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunlarınyetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerindenmezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmekkoşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

 Görevini devamlıyapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığıgibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev veseyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundanalınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktansonra verilebilir.),

 Erkek adaylar için,sınav tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya daaskerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

 Yapılacak inceleme ve araştırmasonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığauygun bulunmak,

 

Gerekmektedir.

Adayların başvuru kayıtları (sınavakatılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesikendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır.Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek

herhangi bir kontrolyapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbirgerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.

Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazananadaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırıbeyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespitedilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, görevebaşlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhalkesilir.

2. Genel Hususlar

 Sınav, yazılı sınavve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

 Adaylar görev almakiçin seçtikleri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkeziseçimi yapabileceklerdir.

 Banka, gereklihallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı iledeğiştirebilecektir.

 Mülakat sonrasıbaşarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 yıl içindeBankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle Bankacafeshi halinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderleriningeri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.

 Mülakat sonrasıbaşarılı bulunarak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde çalışacakolup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adaylarınbaşvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri iltercihini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazananadaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

3. Başvuru Şekli veSüresi

 

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalartakip edilecektir.

I.Aşama: Sınav ÜcretininYatırılması

17 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacaksınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50.- TL sınav ücreti tahsiledilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınavhizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’neaktarılacaktır). Sınav ücreti 09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00’dan 10Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00’a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş.Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası,Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havaleve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemineilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibrazedilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınavücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II. Aşama: İnternetüzerinden Başvuru Formunun Doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar,başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11 Temmuz 2014 Cumagünü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr)erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internetadresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yeri,sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin seçimiyapılabilecektir.

Başvuru için “Servis Görevlisi GirişSınav Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız doldurularak ve adayınson 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’neeklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internetaracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

Başvuru FormuDoldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 Formda yer alanalanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 Formda beyan edilenözgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabuledilemeyecektir.

 İşe alım sürecininherhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadıkları veya gerçeğe aykırıbeyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 Yanlış bilgi verenveya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumluluklarıkabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nınuğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan,sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınavücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücretyatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

 

Sınav başvuruları sadece internetaracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

4. Sınav Süreci

 

Sınav Daveti

 Adaylar başvurudabelirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

 Başvurusu kabuledilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 11Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren 17 Ağustos 2014 günü saat 09.45’e kadarAnadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresindenT.C. Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek alabileceklerdir.

 Sınav Giriş Belgesi posta ilegönderilmeyecektir.

 

Yazılı Sınav

Yazılı sınav; Adana, Ankara, Antalya,Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası,İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14merkezde 17 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olup, çoktan seçmelitest şeklinde yapılacaktır.

 Tüm adaylarınsınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmikimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmelerigerekmektedir.

 Sınav giriş belgesi ve fotoğraflıkimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

 Adayların sınavmerkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmelerikesinlikle yasaktır.

 Sınava 15 dakikadan fazla geç kalanadaylar sınava alınmayacaktır.

 

Sınavın Süresi: 180 dakika

Oturum Sayısı: Tek oturum

Soru Sayısı: 120

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca,Fransızca

Soru Dağılımları: Servis Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER

SORU AĞIRLIĞI

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

Yabancı Dil

% 10

12

180 Dakika

Genel Kültür

% 20

24

Genel Yetenek

% 30

36

Alan Bilgisi *

% 40

48

TOPLAM

% 100

120

Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı

BÖLÜMLER

SORU AĞIRLIĞI

SORU SAYISI

Maliye

% 10

5

Genel Hukuk

% 15

7

Muhasebe

% 15

7

Ticari Aritmetik

% 20

9

Genel Ekonomi

% 40

20

TOPLAM

% 100

48

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET