gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAVA KUVVETLER KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER ALIM İLANI

Hava Kuvvetler Komutanlığı sözleşmeli erbaş ve er alım ilanına çıktı.

01 Şubat 2015 Pazar 16:04
HAVA KUVVETLER KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER ALIM İLANI

Hava Kuvvetler Komutanlığı sözleşmeli erbaş ve er alım ilanına çıktı. İlan tarih çizelgesinde;

 

 

S.NO.

FAALİYET ADI

YERİ

TARİHİ

1.

Başvuruların yapılması

İnternet adresine

09        Ocak 2015

10    Nisan 2015
Saat 08.00

2.

Başvuru sonuçlarının açıklanması

İnternet adresine

20 Nisan 2015

 

Seçim aşamaları(**)

(Ön Sağlık, Fiziki Yetenek Değerlendirme Testi, Karar Mülakatı,)

 

 

 

 

 

Hava Teknik Okullar Komutanlığı

Gaziemir/İZMİR

05-15 Mayıs 2015

 

 

 

 

 

4.

Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayene işlemleri

Asker Hastaneleri

06 Mayıs 2015 01 Haziran 2015

5.

Asıl ve yedek adayların duyurulması

İnternet (www.tekok.edu.tr)

24 Ağustos 2015

6.

İşlemleri tamamlanan adayların eğitime başlaması (***)

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı

KÜTAHYA

28 Eylül 2015


SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

a. Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

b. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalacaklar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanacaktır.

c. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

d. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmamaktadır.

e. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine,askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

f. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ve sözleşme süresi sonunda tazminat ödenir.

g.Sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilenlerden,kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ile en az üç yıl görev yapmış olanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabilir.

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanabileceklerdir.

3.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b.En az ilköğretim veya yurt dışı dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış veya halen silah altında bulunan adaylardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrası doğanlar),

c. En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup,askerlik hizmetine başlamamış

veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi

itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ile 31Aralık

1995 tarihleri arasında doğanlar),

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 28 Eylül 2015 tarihi itibariyle terhis olacak olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (TABLO-1)'de belirtilen Birlik

Komutanlıklarından olumlu nitelik belgesini almış olmak,

e. Boy-kilo oranları için (TABLO-2)'de belirtilen oranlarda olmak,(Ölçümler ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),

f. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden herse sebep olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

g.Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu'nun 148'inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak,

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm

olmamak,

h. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ı. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,

i. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,

j.Askerî hastanelerden "Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu almış olmak,

k. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak.

NOT 1: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

NOT2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

4.BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular; 09 Ocak 2015 Cuma günü başlayıp, 10 Nisan Cuma 2015günü saat 08.00'da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b.Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Halen askerlik hizmetine devam eden adaylar,başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir.Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, (TABLO-1)'de örneği bulunan nitelik belgesi doldurma esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile VH.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)'na gönderilecektir.

e. Askerliği devam edan adaylar için doldurulan nitelik belgelerinde "Sözleşmeli er olmaya layık değildir." kanaatli nitelik belgesi hazırlananlar seçim aşamalarına gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge,resmi evrak kanalıyla gönderilmeyecektir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINAÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Yapılan kontroller sonucunda, adaylarda aranacak şartlardan herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla ret nedenleri bildirilecektir.

c. Bilgilerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilen adaylara 20 Nisan 2015 Pazartesi günü tekok.edu.tr internet adresinden bilgi verilecek ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgeler duyurulacaktır.

d. Başvurusu kabul edilen adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

6.SEÇİM AŞAMALARI:

a.Evrak İnceleme ve Ön Kontrol:

Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmektedir.

b. Ön Sağlık Muayenesi:

Seçim aşamalarına katılan adayların; görünürde olan, fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi seçim aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolünü yapmak amacıyla kurulmaktadır. Bu muayenede adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiştir.

(1)Boy-kilo oranları için (TABLO-2)'de belirtilen oranlarda olmak,(Ölçümler ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),

(2)Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurlar bulunmamak,

(3)Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenitalanomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), ortodontik anomalisi(açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), dişeti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri,dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikalfistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(4)Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak

(5)Fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları,ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu,iskelet bozukluğu, düztabanlık, vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet, yara, cilt hastalığından kaynaklanan vb. izler bulunmamak,

(6)Sağlık durumu itibariyle, FYDT'ye katılamayacak durumda olmamak(ameliyatlı, burkulma,

kırıkvb.).

c. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi: 

(1)Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, FYDT'yetabi tutulmaktadır. FYDT; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

(2)FYDT için puanlama kıstasları (TABLO-3)'de olup, başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalaması 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanı olan 50'yi ve üç branşın ortalamasında 60'ı geçemeyen aday elenmektedir.

(3)Adaylar seçim aşaması sınavına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

ç. Karar Mülakatı:

(1)Mülakat; sözleşmeli er adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, önceden planlanmış,yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(2)Mülakat komisyonları, mülakat teknikleri konusunda uzman ve tecrübeli personelden oluşturulmaktadır. Adayların duyuşsal alanlarına ait niteliklerin değerlendirildiği bir aşamadır. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmektedir.

d. Hastaneye Sevk İşlemleri:

Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar "Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu alma kamacıyla; askeri hastanelere veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli işlemlerini tamamlaması sağlanır.

e. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları:

(1)Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır ve ön sağlık muayenesi ve FYDT aşamalarından herhangi birine aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edilmeden, yazı ile başvuruda bulunarak itiraz etmek mümkündür.

(2)Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar aynı gün içerisinde, "İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından,ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen esaslara göre değerlendirilir. İtirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. Seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmamaktadır.

(3)İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları durumunda bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedirler.Ancak, itirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

7. ÖN SINIFLANDIRMA:

Seçim aşamalarında başarılı olan sözleşmeli er adaylarının mesleki yetenek ve tecrübeleri dikkate alınarak VH.K.K.lığının ihtiyacı doğrultusunda ön sınıflandırması yapılır. Adayların sınıflandırılmaları seçim aşamaları sırasında VH.Tek.Oka.K.lığında yapılacağından dolayı, adayların yanlarında mesleki yetenek ve tecrübelerini gösteren bonservis, kurs katılım belgesi, ustalık / kalfalık belgesi vb. evrakı getirmeleri sınıflandırılmaları açısından önem arz etmektedir.

8.ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

a. Hastane muayenesi sonucunda "Sözleşmeli Er Olur.'' kararlı sağlık raporu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlanan adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

b. Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin onaylanması ve adayların diğer işlemlerinin tamamlanmasına müteakip eğitime katılış tarihlerini ve katılış esnasında getirilecekler, tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara gerekli görüldüğü takdirde, elektronik posta veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden adayların elektronik posta adreslerini ile kendilerine ulaşılabilecek cep telefon numaralarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

9.KAYIT İŞLEMLERİ VE ASKERLİK EĞİTİMİ:

a.Asıl olarak kazandığı ve temel askerlik eğitimi almak üzere belirtilen tarihe kadar katılış yapmaları gerektiği tekok.edu.tr internet adresinden bildirilen adaylar, kendilerine bildirilecek yer ve tarihte Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı (KÜTAHYA)'nda şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.

b.Asıl adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kontenjanın dolmaması hâlinde, aynı gün içerisinde yedek durumunda hazır bulunan adaylardan, kontenjan açığı kadar yedek aday başarı sırasına göre çağrılabilecektir.

c.Asıl adayların yerine yedek aday çağrılması başvuru esnasında bildirilen telefon numarası aracılığı ile yapılacaktır. Bu nedenle,adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşılabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir. Güncel telefon bilgilerini bildirme sorumluluğu adaya aittir.

ç Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususları yerine getirmeyen, iletişim için verilen telefon numaralarından kendilerine ulaşılamayan asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak ve adaylıkları sonlandırılacaktır.

10.SÖZLEŞMELİ ERLERİN TAYİN OLACAKLARI İLLER:

Hv.K.K.lığına bağlı birlik ve kurumların oldukları illerde istihdam edileceklerdir. Örneğin; Manisa, Muğla,Balıkesir, İzmir, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Adana, Antalya, Bursa,Diyarbakır ve diğer iller.

11.ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR:

a. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

b. Adaylar bilgilendirme işlemlerini tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların tekok.edu.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

c. Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için;bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

ç.Adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu değildir.

d.Askeri hizmeti devam eden adaylara, sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

e.Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hava Kuvvetleri Komutanlığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Diğer ayrıntılar ve tablolar için ALIM KILAVUZUNA tıklayınız.

12.İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

Telefon:0 232 251 79 29

0 232 251 16 00 (Dâhili: 4193-4194)


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET