gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA SUBAY ALIM İLANI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına subay alınacaktır.

01 Şubat 2015 Pazar 15:51
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA SUBAY ALIM İLANI

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA SUBAY ALIM İLANI


Hava Kuvvetleri Komutanlığına subay alınacaktır.

 

ALIMA İLİŞKİN TAKVİM

 

S.Nu.

Faaliyet Adı

Yeri

Tarihi

1.

Başvuruların yapılması.

İnternet (www.tekok.edu.tr)

31 Aralık 2014 -09 Şubat 2015 Saat:08.00

2.

Başvurusu kabul edilen adayların ilanı.

İnternet (www.tekok.edu.tr)

25 Şubat 2015

 

Yazılı Sınav

Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR

08 2015

4.

Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve seçim aşamalarına çağrı tarihlerinin duyurulması.

İnternet (www.tekok.edu.tr)

18 Mart 2015

 

Seçim Aşamaları

 

20-24 Nisan 2015

6.

Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayenelerinin yapılması.

Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL

Mayıs 2015

7.

Asil ve yedek aday isim listelerinin duyurulması.

İnternet (www.tekok.edu.tr)

05 Haziran 2015

8.

Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin başlaması.(KATILIŞ)

Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR

30 Temmuz 2015


BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıve erkek olmak.

b.  Kaynak olarak belirtilen (Tablo-1'e Bakınız.) en az dört yıl sürelifakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (29 Temmuz 2015 tarihine kadarmezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir),

c.  Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ihtiyaçları doğrultusundaseçim aşamalarından başarılı olan adaylardan, diğer sınıflarda (Hava KuvvetleriEğitim Kurumlarında; Hava Harp Okulu, Işıklar Askeri Hava Lisesi, Hava AstsubayMeslek Yüksekokulu'nda ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ÜYESİ olarak) görevlendirmeyapabilecektir.

ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğreniminiyapmış/yapmakta olanlar için yirmi yedi (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar), lisansüstü öğreniminitamamlamış olanlar için ise otuz iki (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar)yaşından büyük olmamak,


d.   Cezaları ertelenmiş, seçenekyaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamınagirmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişolsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

e.   Türk Silahlı Kuvvetlerindeistihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veyayapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veyadaha üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlikhizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca sıralı üstlerinden subayolmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almışolmak, (Adaylarnitelik belgelerini, yazılı sınavdan başarılı olduktan sonra, kapalı zarfiçinde imzalı ve mühürlü olarak elden seçim aşamalarına gelirkengetirebilirler.)

f.    Hakkında "Yedek SubayOlamaz." kararı bulunmamak,

g.   Kamusal hakları kullanmaktanyoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmetyükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ğ. Askeri okullardan ve TürkSilahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

h.   Öğrenimlerini yurt dışındabitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

 

ı. En az 168 cm., en fazla 210cm. boyunda olmak ve belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak

 

NOT : Yabancı uyruklu kişilerleevlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığıtarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçensüre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türkvatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

 

3. BAŞVURUŞEKLİ VE TARİHİ:

a.  Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadeceinternet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç 09 Şubat 2015 saat: 08.00'a kadar yapmaları gerekmektedir.

b.  Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygunolmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c.  Sınav ve seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup, adayların adreslerine çağrı mektubugönderilmeyecektir. Ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta veya gazeteilanı verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmenizmağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Adaylara gerekli görüldüğütaktirde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylarınkendilerinin ya da kendilerine ulaşılabilecek yakınlarının cep telefonlarınıbaşvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

d.   Başvuru, sınav, seçimaşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

 

4. YAZILISINAV:

 

Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından; adayların başvurularıincelenir ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylara, genel kültür ve genelyetenek sınavlarına katılmak üzere www.tekok.edu.tr internet üzerinden çağrı yapılır.

Başvurusu kabul edilen ve kendilerine internetkanalıyla bildirilen adayların yazılı sınavları; 08 Mart 2015 Pazar günü Hava Teknik OkullarKomutanlığı (Gaziemir/İZMİR)'nın belirleyeceği sınav merkezlerinde, bir gündetamamlanacak şekilde toplu olarak icra edilecektir.

 

Genel Kültür ve GenelYetenek/Meslek Bilgisi Yazılı (Çoktan Seçmeli Test) Sınavları ile İlgiliEsaslar:


a.   Genel kültür bilgisi yazılısınav soruları çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanmaktadır. Genel kültüryazılı sınav soruları;

 

(1)       Atatürkçülük,

(2)       İnkılâp Tarihi,

(3)       Siyasi Tarih,

(4)       T.C. Anayasası,

(5)       Uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (NATO, AB,Birleşmiş Milletler, vb.),

(6)       Türkiye Coğrafyası,

(7)       Uluslararası Hukuk,

(8)       Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konulardanoluşmaktadır.

b.   Genel yetenek sınavı, sözel vesayısal yetenek olmak üzere iki bölüm hâlinde, her iki yetenek bölümünde deadayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileriölçülür. Genel yetenek yazılı sınav soruları;

 

(1)       Türkçe,

(2)       Matematik konularından oluşmaktadır.

c.   Meslek bilgisi sınavında iseadayların, yazılı veya uygulamalı ya da hem yazılı hem uygulamalı olarak meslekbilgileri ölçülür.

Yapılan sınavlar sonrasında her bir sınıf için ayrı ayrıolmak üzere, genel kültür ve genel yetenek/meslek bilgisi bazında tespit edilenbaraj notu ve üzerinde not alan adaylar, 20-24 Nisan 2015 tarihleri arasında seçim aşamalarınakatılabileceklerdir.

 

5. SEÇİM AŞAMALARI:

 

a.  Yazılı sınavlardan başarılı olan adaylara; Hava Teknik OkullarKomutanlığı (Gaziemir/İZMİR)nda
icra edilecek olan seçim aşamalarına katılmak üzere
www.tekok.edu.tr internet adresimiz üzerinden
çağrı yapılır.

Subay seçim aşamaları;

(1)       Ön sağlık muayenesi,

(2)       Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT),

(3)       Kişilik değerlendirme testi,

(4)       Mülakat,

(5)       Nihai Karar Kurulu aşamalardan oluşmaktadır.

b.. Seçimaşamalarında başarılı olan adaylar, "              sınıfındamuvazzaf/sözleşmeli subay olur." kararlı

sağlık raporu almak üzere, HHOHava Sağlık Muayene Merkezi Başkanlığı (Yeşilyurt/İSTANBUL)na sevk edilecektir.Adayların hastane muayeneleri hakkındaki ayrıntılı bilgi, hastaneye sevkaşamasında verilecektir.

c.  Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncayakadar, her türlü harcamaları
kendilerine ait olup, Komutanlığımızı bağlayıcı herhangi bir hükümbulunmamaktadır.


ç. Seçim aşamalarına gelirkenberaberinizde;

(1)       Bir adet boş şeffaf cep dosya,

(2)       Mülakat Tanıtım Kartı, (Kendi el yazınız ve mavitükenmez kalem ile okunaklı bir şekilde doldurulacaktır.),

(3)       Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi,

            (4)       Üniversitede okuduğunuz süre ve dersleri gösteren,onaylı not durum belgesi/transkript (4'lük sisteme çevrilmiş örnek: 3.56),

           (5)       Mezun olduğunuz üniversiteden alınan diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi(öğrenimini yurt dışında bitirenler için, bu okullara ait denklik belgesi),

Diplomanız bulunmuyor ise mezun olduğunuz üniversiteden alınan geçici mezuniyetbelgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

Diploma ve geçici mezuniyet belgeniz de bulunmuyor isemezunolacağınız üniversite tarafından onaylı ve 29 Temmuz 2015 tarihine kadar mezunolacağınızı gösteren öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi,

(6)       Askerlik yükümlülüğünü tamamlayanlar için terhisbelgesinin aslı ve fotokopisi,

              (7)       Askerliğini yapmakta olanlar için nitelik belgesi vegörev yazısı (sicil amiri tarafından onaylanmış görev yerini ve rütbesinibelirten resmi belge),

            (8)       Varsa ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen, 2013,2014 ve 2015 yıllarına ait, yabancı dil sınav (TOFEL, ÜDS, YDS vb.) sonucunugösterir belgenizin aslı veya internet çıktısı,

(9)       Yükümlülük belgesi,

(10)    Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi sırasındakullanmanız için spor şortu, spor ayakkabısı, getirmeniz gerekmektedir. (FYDTsonrası için havlu ve ıslak mendil getirebilirsiniz.)

 

d.   Belgeleriniz, bir adet mavirenkli plastik telli dosya içerisine, ç fıkrasında belirtilen sıra ile takılacaktır.

e.   Belgelerinizin, eksik olmasıveya durumunuzun giriş koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarınakatılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvurukoşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarıları vebelgelerinizi bir kez daha kontrol ediniz.

Belgelerinizin asıllarınınyanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir.

f.    Adayların kaybolan eşya vemalzemelerinden Hava Teknik Okullar Komutanlığı sorumlu değildir.

g.   Hastane sevk aşamasından sonrayapılacak olan güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus KayıtSisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiğigüncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese DayalıNüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir.

h.  Yukarıda yazılı olanlar haricinde farklı bir malzemeyeihtiyacınız olmayacaktır.

 

6. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:

Ön sağlık muayenesi; seçimaşamalarına katılan adayların fiziki muayene ile kolayca tespit edilebilenfiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT aşamasında adayınherhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için yapılan genel bir sağlıkkontrolüdür. Ön sağlık muayenesinde adayların beş temel konudadeğerlendirilmesi yapılmaktadır:


a.   Boy ve Kilo Ölçüm İstasyonu:

Bu istasyonda adayların boy vekiloları ölçülür. Boy alt ve üst sınırlara (TABLO-2'ye bakınız.) göre adayların boy-kilooranları, değerlendirilir ve sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olupolmadıkları tespit edilir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort vetişört ile yapılır.

b.   Tansiyon Ölçüm İstasyonu:

 

Bu istasyonda adayların tansiyonları ölçülür.Standartlar dışındaki adaylar elenir. Tansiyonu ilk ölçümde, standarttan yüksekveya düşük olan adaylar, ölçümün yapıldığı salonda belirli bir süre istirahatettirilir. İstirahat sonunda yapılan ölçümde standart içinde kalan adaylardiğer istasyonlara devam eder, diğerleri ise elenirler.

c.   Renk Ayırt Etme/Renk KörlüğüKusuru (Dischromatopsi) Tespit İstasyonu:

Bu istasyonda adayların renkayırt etme kusurlarının olup olmadığı tespit edilir. Görevli tabip tarafındanrenk ayırt etme ve renk körlüğü kusuru tespit edilen adaylar elenir.

 

ç. Ağız,Diş ve Çene Yapısını Kontrol İstasyonu:

 

Bu istasyonda diş tabibi tarafındanadayların ağız, diş ve çene yapıları incelenir. Adayların fonasyon, konjenitalanomaliler (doğuşsal eksiklik ve bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişlerarası boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin kapanış, sınıf iki,sınıf üç kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemibozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, ağız içi dokulardahijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal lapse, apikal fistül, kistvb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri(estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir.) olup olmadığıdeğerlendirilmektedir.

d.   Genel Fiziki Muayeneİstasyonu:

 

Bu istasyonda adayların; vücut yapısı düzgün, herbakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olduğu, genel fiziki yapıları,fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, yanıkizleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasındaşekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekicitatuaj, göz estetiğini bozucu yara, kellik, cilt hastalığı, düztabanlık vevücut yapısının standartlar içinde olup olmadığı değerlendirilmektedir.

e.  Ön sağlık muayenesi sonuçları "Sonuç TebliğKomisyonu" tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardanitiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarınınicra edildiği bölgeyi terk etmeden, ön sağlık muayenesi itiraz dilekçesi ilesonuç tebliğ komisyonuna iletir. Ön Sağlık Muayenesi İtiraz İnceleme veDeğerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisindekararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmeküzere, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlüolarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayınikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

 

7. FİZİKİYETENEK DEĞERLENDİRME TESTİ:

a.   FYDT, subay adaylarınınçabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır.Branşlara göre derece, puan ve barajlar adaylar için TABLO-3'te gösterilmiştir.Değerlendirmede her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılısayılırlar. Herhangi bir branştan 40'ın altında puan alan adaylar, diğeristasyonlara devam edemeyerek elenirler. Değerlendirme puanı, anılan üçbranştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

b.   Adayların, FYDT içinyanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, sporayakkabısı, spor fanilası, ıslak havlu vs.). FYDT'ye katılacak adaylar,herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bunedenle tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlıksorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

c.   FYDT sonuçları "SonuçTebliğ Komisyonu" tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenenadaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçimaşamalarının icra edildiği bölgeyi


terk etmeden, "Subay AdayıFYDT İtiraz Dilekçesi" ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. FYDT İtirazİnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı güniçerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrarincelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu,adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai kararhükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

 

8. KİŞİLİKTESTİ:

 

Kişilik değerlendirme testi,seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirmetesti sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesiyapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarına yönelikolarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.

 

9.MÜLAKAT:

a.   Mülakat; subay adayının testve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla,önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznelbilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçimaşamasıdır.

b.   Mülakat komisyonları, mülakatteknikleri konusunda uzman ve tecrübeli personelden oluşturulmaktadır. Adaylarınduyuşsal alanlarına ait niteliklerin değerlendirildiği bir aşamadır. Kurulüyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup, yapılandeğerlendirme sonucunda yüz tam puan üzerinden yetmiş ve yukarısında puanalanlar başarılı olmuş sayılırlar.

c.  Mülakat komisyonu sonuçları "Sonuç TebliğKomisyonu" tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardanitiraz etmek isteyenlerin talepleri, aynı gün içerisinde, seçim aşamalarınınicra edildiği bölgeyi terk etmeden subay adayı, mülakat itiraz dilekçesi ilesonuç tebliğ komisyonuna iletir. Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonu itiraztaleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleriuygun görülen adaylar Nihai Karar Kurulu Komisyonuna sevk edilir.

 

10.   NİHAİ KARAR KURULU:

a.  Nihai Karar Kurulu; seçim aşamalarında başarılıolanlar ile mülakat kararına yapılan itirazı Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonutarafından uygun görülen adayların, Hv.K.K.lığına uygun bir personel olupolamayacağının değerlendirmesinin yapılarak, aday hakkında nihai kararınverildiği komisyondur. Nihai Karar Kurulu Komisyonunun kararı kesindir, itirazedilemez.

b.   Nihai Karar Kurulu Komisyonusonuçları, "Sonuç Tebliğ Komisyonu" tarafından adaylara sözlü olarakbildirilir. Haklarında "Uygundur." kararı verilen adayların, güvenliksoruşturması için gerekli formları doldurulur ve hastaneye sevk işlemleriyapılır. Haklarında "Uygun Değildir." kararı verilen adayların, seçimaşamalarının icra edildiği bölgeden ayrılmaları sağlanır.

 

11.   HASTANE SEVK:

a.   Seçim aşamalarında başarılıolan adaylar daha sonra, sevk edilecekleri Hava Harp Okulu KomutanlığıYeşilyurt/İSTANBUL muayene merkezinden Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli SubayOlur" kurul kararlı sağlık raporu aldıkları ve haklarında yapılacakgüvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması halinde asıl/yedek listedekendilerine yer bulabileceklerdir.

b.  Adayların diğer KuvvetKomutanlıkları adına sevk edildikleri muayene merkezleri veya askerîhastanelerden son altı ay içinde almış oldukları olumlu sağlık raporlarının, ÖnSağlık Muayene Komisyonu Başkanı tarafından, TSK Sağlık Yeteneği YönetmeliğiSınıflandırma Çizelgelerinde bulunan koşulları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir.Adayın sınıfındaki koşulları taşıdığı takdirde tekrar hastaneye sevkedilmeyerek almış olduğu rapor kabul edilir.


12. DEĞERLENDİRME:

Adaylar; Lisansüstü ÖğrenimDurumu, Askerlik Durumu, Yaş Durumu, Öğrenim Durum Puanı, Fiziki YeterlilikDeğerlendirme Testi Puanı, varsa Yabancı Dil Sınavı Notu, Genel Kültür ve GenelYetenek/Meslek Bilgisi Sınavı Puanları ve Mülakat Puanının, belirlenenkatsayılar ile çarpımının toplamı sonucunda elde edilen performans puanına göredeğerlendirilmektedirler.

 

13.   SINAV SONUÇLARININ İLANI:

a.  Olumlu sağlık raporu alan adaylar, performans puanınagöre asıl ve yedek olarak sıralanmaktadır. Onayı müteakip değerlendirmesonuçları www.tekok.edu.tr internet sitesindenaçıklanmaktadır.

b.   Subay adayları arasındangüvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan asıl adaylara katılış yapmak vesözleşmeli subaylar için ön sözleşme imzalamak üzere Hava Teknik OkullarKomutanlığı (Gaziemir/İZMİR)nda icra edilen "Temel Askerlik ve SubaylıkAnlayışı Kazandırma Eğitimi "ne katılmak için www.tekok.edu.tr internet sitemiz üzerindençağrı yapılmaktadır.

 

14.UYARILAR:

a.   Başvuruda bulunan adayların,başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlışolduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun,işlemleri iptal edilecektir.

b.  Adayların varsa ÖSYM tarafındanyabancı dil bilgisi açısından eş değerliği kabul edilen sınavlar (TOFEL,ÜDS,vb.) ile 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavı (YDS) notlarıperformans puanı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

c.   Başvurularda adayların vereceğibeyanlar esas olup, bu beyanların eksik ya da hatalı bilgi içermesi durumunda,adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler yada beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul veEsaslara İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. 4982sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.tekok.edu.tr genel ağ adresinde yayımlananbilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

d.  Sınav sonuçları ile ilgili tümduyurular www.tekok.edu.tr internetsitemizden yapılmakta olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimdebulunulmamaktadır. Bu nedenle temin sürecinin tüm aşamalarında internetsitemizi takip etmeniz mağdur olmanızı engelleyecektir.


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET