gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL ALIM İLANI

Merkezi Finans ve İhale Birimi 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 07 Eylül - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.

31 Temmuz 2015 Cuma 04:08
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VEİHALE BİRİMİ

GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdamve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi PersonelYönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 07 Eylül - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında GirişSınavı yapılacaktır.

Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanlarıitibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

_ALAN__ADET

Elektrik-Elektronik Mühendisliği__2

İnşaat Mühendisliği__1

Gıda Mühendisliği__2

Diğer mühendislik branşları__4

Matematik__2

İstatistik__2

Hukuk__1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri__1

TOPLAM 15

Birim, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilensayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personelistihdam edebilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasındadeğişiklik yapabilir.

KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite vefakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veyayüksekokullardan mezun olmak,

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye TespitSınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımındanbuna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahipolmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerliliktabloları için: www.yok.gov.tr),

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından(KPSS) birinden, "KPSSP 5" puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada,alanlar için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradakiadaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir),


GİRİŞ SINAVI ESASLARI

Giriş sınavı sadece "sözlü sınav" olmaküzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarınagöre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümleriçin belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adaya eşit puanalanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilipgiriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (http://www.cfcu.gov.tr) ve ilan panosundaduyurulacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyonmarifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birimhizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önünealınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notlarınaritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespitedilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz (100) tampuan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydıyla ortalamanın en az yetmiş(70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, uzman personel adaylarının meslekibilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındakibilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme,kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerindegerçekleştirilecek olup, genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan sorularsorulacaktır:

- Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,

- Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği süreciningenel işleyişi,

- Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler,genişleme süreci),

- Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgilikonular,

- Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yöneliksorular,

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdanfazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarakbelirtilen görevlendirme sayısı kadar "asil aday"; gerek görülmesihalinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla"yedek aday" belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personeladaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'ninonayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzmanpersonel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hakkazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden görevebaşlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler.Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdamedilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.

Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavıtakip eden on beş iş günü içinde, Birimin ilan panosunda ve internet adresindeilan edilecektir.

Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, budurumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde görevebaşlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine,varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayanadaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek "İş TalepFormu" ve aşağıda sayılan belgeler şahsen, elden veya posta yoluylaBirimimizin aşağıdaki adresine, en geç 31 Ağustos 2015 günü mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiylebaşvuru yapılabilecektir.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Eskişehir Yolu 4. km 2180.Cd. (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok 06510 Söğütözü/Ankara


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları"İş Talep Formu" ile birlikte, aşağıdaki belgelerin asıllarını veyatasdikli suretlerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumundaBirimimizce de tasdik edilebilecektir.) ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) KPSS Sonuç Belgesi,

b) KPDS veya YDS Sonuç Belgesi veya buna denkliğikabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,

c) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,

d) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalıkfotoğraf,

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, görevebaşlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime sunmak zorundadırlar:

a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığınadair beyan,

b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğutespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz.Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbirhak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleriuygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET