Öncekiler Sonrakiler

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı

25 Temmuz 2015 Cumartesi 19:00
İNFAZ KORUMA MEMURU ALIM İLANI

1.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 -11 ve 12'nci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için toplam 1534 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alımı yapılacaktır.
2.Başvurularda lisans mezunları için 2014-KPSSP3, önlisans mezunları için 2014-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014-KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak şartı aranacaktır.
3.Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı EK-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi (APS) veya kargo ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.
Adaylar infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.
Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel alımına yönelik ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.

4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;
EK-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı (erkek ve bayanlar için ayrı ayrı belirlenecektir) çağrılacaktır.
Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
5.Sınav yeri: EK-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.
6.Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 27 - 28 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınav ve mülakata katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (EK-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında ve aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 04 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir.

7.Sözlü sınav ve mülakat: 05 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır.
Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
a)EK-2 Başvuru formu,
b)Öğrenim belgesinin fotokopisi,
 
c)Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
d)Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

9.Boy Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:
a)İlan edilen kadronun beş katı için sıralamaya giren adayların boy kilo ölçümüne gelirken Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir.) Söz konusu form (EK-3) komisyonlarca onaylanacaktır. Form teslim alındıktan sonra adayın boy kilo ölçümüne alınması gerekmektedir.
b)Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı
beyan.
10.İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,
d)Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla,
17'den az olmamak.(örneğin; 170 cm. boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması
gerekmektedir.)
d)Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e)Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,
f)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 06 Temmuz 1984 ve sonrası, ön lisans mezunları için 27 Eylül 1984 ve sonrası, ortaöğretim mezunları için 28 Eylül 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)
11.Sözlü Sınav ve Mülakat;

A)Sözlü sınav;

a)İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c)Genel kültür 40,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya bir kaçından soru sorulacaktır.
B)Mülâkat;

a)İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
b)Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
12.Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.
Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu (açık öğretim dâhil) mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.
13.Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

a)Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
b)Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
c)Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)
 
14.Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr
internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Eğitim merkezlerine kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.

15.Eğitime başladıkları tarihte, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri
tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun tamamlanması ve
güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu
raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde
adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

16.Özel Hükümler;
a)Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3243) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (2015 yılı itibariyle 269,44 TL) aylık harçlık ödenecektir.
b)Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
c)Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.
d)Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınacaktır.
e)Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

İLANA İLİŞKİN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Ceza ve İnfaz Kurumlarında görevli bazı personelin 15 Ağustos 2015 net maaşları

KADRO DERECESİAYLIK DERECE KADEMEHİZMET YILIİNFAZ VE KORUMA MEMURUİNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURUCEZAEVİ MÜDÜRÜ
1 - 41/427 2.946 TL4.016 TL
1/326 2.942 TL4.013 TL
1/225 2.939 TL4.009 TL
1/124 2.934 TL4.005 TL
2/323 2.926 TL3.841 TL
2/222 2.922 TL3.836 TL
2/121 2.918 TL3.832 TL
3/320 2.806 TL3.603 TL
3/219 2.802 TL3.599 TL
3/118 2.799 TL3.595 TL
4/317 2.778 TL3.496 TL
4/216 2.774 TL3.493 TL
4/115 2.771 TL3.490 TL
5 - 91/4272.745 TL2.750 TL 
1/3262.742 TL2.746 TL 
1/2252.738 TL2.743 TL 
1/1242.734 TL2.738 TL 
2/3232.726 TL2.731 TL 
2/2222.722 TL2.726 TL 
2/1212.717 TL2.722 TL 
3/3202.606 TL2.610 TL 
3/2192.602 TL2.607 TL 
3/1182.598 TL2.603 TL 
4/3172.577 TL2.582 TL 
4/2162.574 TL2.579 TL 
4/1152.571 TL2.575 TL 
5/3142.373 TL2.377 TL 
5/2132.370 TL2.374 TL 
5/1122.367 TL2.371 TL 
6/3112.364 TL2.369 TL 
6/2102.362 TL2.366 TL 
6/192.359 TL2.364 TL 
7/382.357 TL2.361 TL 
7/272.354 TL2.359 TL 
7/162.357 TL2.361 TL 
8/352.315 TL2.320 TL 
8/242.313 TL2.318 TL 
8/132.311 TL2.316 TL 
9/322.309 TL2.313 TL 
9/212.307 TL2.311 TL 
9/102.305 TL2.310 TL 

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarından; özel eğitim ve iyileştirme tatbik edilen cezaevlerinde, D ve F tipi cezaevlerinde, Ankara kapalı cezaevinde, Bayrampaşa ve Buca cezaevlerinde görevli olanların aylık net ücreti, tabloda belirtilen tutarlardan 23 TL daha fazladır. Öte yandan, Özel Tip ve (E) Tipi Cezaevi Müdürlerine ayrıca 200 puan iş riski zammı (yaklaşık 5 TL) ödenmektedir.

*Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

*Tabloda hizmet süreleri 6 yıl ve daha az olanların,30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.

*Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir. (İlave verilmiş kademe ve dereceler dikkate alınmamıştır)