gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ KUR AVUKAT ALIM İLANI

İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

17 Haziran 2015 Çarşamba 07:50
İŞ KUR AVUKAT ALIM İLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ AVUKATLIK GİRİŞSINAVI DUYURUSU

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdamedilmek üzere, 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiyeİş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve AtamaYönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 18 (onsekiz) adet Avukat kadrosunaatama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

SIRA NO

ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

UNVANI

SINIFI

KADRO DERECESİ

ADET

1

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

Avukat

AH

6

6

2

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

3

3

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

4

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

5

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

6

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

7

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

8

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

9

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

10

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

11

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

 

TOPLAM

 

 

 

 

18

A - BAŞVURU VE SINAV TARİHİ, YERİ

Sınav Başvuru Tarihleri : 22-30/6/2015 tarihleri arası Sınav Tarihi : 21-24/7/2015 tarihleri arası

Basvuru ve Sınav Yeri : Türkiye İş Kurumu GenelMüdürlüğü - Emniyet Mahallesi Mevlana

Bulvarı No: 42 Yenimahalle/ANKARA (Şahsen yapılacakbaşvurular için: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1. Kat 109 No'lu Oda)

Giriş sınavı, 21-24/7/2015 tarihlerinde Ankara'dayapılacaktır. Sınav; 21/7/2015 tarihinde Saat 09:30'da başlayıp 24/7/2015tarihi mesai bitiminde sona erecek olup sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesihalinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sınava katılmaya hakkazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar içinayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat öncesınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesiile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık KimlikBelgesi, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

B - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Avukatlık giriş sınavına başvuracak adaylarda sonbaşvuru tarihi (30/6/2015) itibariyle aşağıda sayılan şartlar aranacaktır:


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden ya da bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak.

3- Başvuru tarihinin son günü (30/6/2015) itibariyleavukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

4- T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi (ÖSYM) tarafından 5-6/7/2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavlarında KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan KPSSP3 puan türünden en az 70(yetmiş) puan almış olmak.

Her aday, atama yapılacak birimlerden sadece birisiiçin başvurabilir. Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az3 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunmayacaktır. Buna ilişkin beyanalınacaktır.

Gerekli şartları taşıyanlardan KPSS sonuçlarına göreKPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 5(beş) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puan en yüksek adaydanbaşlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puanasahip adaylar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internetsayfasında yayınlanacaktır.

C - BAŞVURU ŞEKLİ

Kurum internet sitesinde yayımlanacak olan BaşvuruFormu doldurularak, 2014 Yılı KPSSP3 puanını gösteren ÖSYM belgesi ile birlikteşahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

Şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmakisteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç30/6/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat17:30), bu duyuruda yer alanİletişim Bilgilerinde belirtilen adrese teslim etmek veya Kurum Genel Evrakınaulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayanbaşvurular işleme konulmayacaktır.

Ç - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdakibilgi ve belgeleri 30/6/2015 tarihine kadar ''Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüEmniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA'' adresine posta ilegöndermeleri ya da aynı adreste hizmet veren İnsan Kaynakları DairesiBaşkanlığı İnsan Kaynakları Planlama Şube Müdürlüğüne şahsen veya elden teslimetmeleri zorunludur.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Kurumdanveya Kurum internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunudoldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

1- Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyetbelgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlarındiploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı NüfusCüzdanı onaylı fotokopisi,

3- KPSS (B) Grubu sonuç belgesinin aslı ya da onaylıörneği veya bilgisayar çıktısı,

4- Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

5- Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalıkfotoğraf,

6- Adayın özgeçmişi,

7- Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veyasınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığınıbelirtir yazılı beyanı,

8- Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılıbeyanı,

Adaylardan istenilen belgelerden, diploma veyamezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarıibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek olupbelgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi sınavtarihinden en az beş iş günü önce www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir.Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrı yapılmayacaktır.

D - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Avukatlık giriş sınavı, sözlü sınav şeklindeyapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku,Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku,Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal GüvenlikHukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerininmesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

S ınava girme hakkını kazananlara, sınavın yapılacağıyer, gün ve saat sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü önceden Kurum internetsitesinde duyurulur.

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitindekullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (NüfusCüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.)bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

E - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İIANI

1 - Sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yeralan birinci fıkranın "a" bendi için elli puan, "b" ila"e" bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerindendeğerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışındasınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

2 - Sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkanve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetikortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

3 - Sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanmaksuretiyle başarı puanı tespit edilir ve atama yapılacak her bir birim içinkadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerindenoluşturulan kazananların listesi belirlenir. Sınav puanlarının eşit olmasıdurumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu duyuruda belirtilenAvukat kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek adaybelirlenir.

4- Giriş sınavı sonuçları, sözlü sınavın neticelendiğigünü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurum internet sayfasında yayınlanmaksuretiyle ilgililere duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara veatama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan,kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleriibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

5- Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri,ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu haldeherhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresindenaz olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları DairesiBaşkanlığınca saklanır.

6- Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkiletmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha azise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yeralmak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış hak veyaherhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

F - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanedilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Türkiye İş Kurumu GenelMüdürlüğü giriş sınavı komisyonuna dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar,itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla 7 (yedi)iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılıolarak bildirilir.

G - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formundagerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavsonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahiiptal edilir ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birliktetazmin edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğuveya belge verdiği tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgilihükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusundabulunulur.


H - AVUKAT OLARAK ATANMA

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilenboş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre otuz gün içerisindeavukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitlisebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeplegörevden ayrılanların yerine yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6(altı) ay içerisinde atama yapılabilir.

Giriş sınavını kazananların avukatlık kadrolarınaatanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerlebirlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veyaerteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir belge,

b) Adli sicil kaydı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmayaengel bir durumu bulunmadığına dair

rapor,

ç) Mal bildirimi,

d) Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalıkfotoğraf.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerinatamaları yapılmaz.

I - DİĞER HUSUSLAR:

Avukatların işe alımı, yetiştirilmesi, avukatlığaatanması ve avukatların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul veesaslar 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 15 incimaddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıylayürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak SınavlarHakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 16/2/2015tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Türkiye İş Kurumu GenelMüdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği ve27/10/2003 tarih ve 25272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş KurumuHukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülenbilgilendirmeler, Kurumun internet sayfasından (www.iskur.gov.tr) yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

1 - BAŞVURU ESNASINDA Türkiye İş Kurumu GenelMüdürlüğü

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42Yenimahalle/ANKARA

Şahsen yapılacak başvurular için: İnsan KaynaklarıDairesi Başkanlığı 1. Kat 109 No'lu Oda Tel: (312) 216 31 45

2 - ATAMA ESNASINDA

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: (312) 216 31 45Hukuk Müşavirliği (Özel Şartlar İçin) Tel: (0312) 216 3871 Kurum İnternet Adresi: (www.iskur.gov.tr)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET