gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Türkiye İş Kurumu toplam 20 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

06 Ocak 2016 Çarşamba 09:18
İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdareHizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıdabelirtilen alanlarda ve sayıda toplam 20 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYIBirinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 15İkinci Grup İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği 5

A-SINAV TARİHİ VE YERİ:Sınav Tarihi : 08/02/2016 - 15/02/2016Sınav Yeri : Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüMevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42Yenimahalle / ANKARA 

B-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılanşartları taşımaları gerekmektedir:1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genelşartları taşımak,2- Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamışolmak.3- Üniversitelerin;a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,b) İstatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümleri,ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancıfakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,4- T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavlarından (KPSS) birindena) Birinci grup için; KPSS P60, KPSS P63 ve KPSS P88 puan türlerinin herhangi birinden enaz 75 puan almış olmak,b) İkinci grup için; KPSS P25, KPSS P34 ve KPSS P102 puan türlerinin herhangi birindenen az 75 puan almış olmak.Gerekli şartları taşıyanlardan her iki grup için ayrı ayrı olmak üzere KPSS sonuçlarınagöre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar adaysözlü sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınavagireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Adayların sıralamasında 4 üncümaddenin ilgili bendinde belirlenen KPSS puan türleri arasından almış oldukları en yüksekpuan esas alınacaktır.Adaylar sadece bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir. 

C- BAŞVURU ŞEKLİ:1- Sınav başvuruları 04/01/2016 Pazartesi günü başlayıp, 18/01/2016 Pazartesi günü saat17:30’da sona erecektir.2- Başvurular, Kurumumuzun resmi internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular”bölümünde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle sadece online olarakyapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. başvurular alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamdameydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını songüne bırakmamaları tavsiye edilir. 

Ç - SINAVA GİRECEKLERİN DUYURULMASI VE İSTENİLECEK BELGELER:1- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi son başvuru tarihini takip eden beş işgünü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıcatebligat yapılmayacaktır.2- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile birlikte adaylardan istenilecek olanbilgi, belgeler ve teslim edilecek adres Kurumumuzun resmi internet sitesinde(www.iskur.gov.tr) duyurulacaktır.3- Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurumumuzyetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.4- Adaylar, sınav girişindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı vegeçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. 


D- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav;a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nciparagraflarında belirtilen alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

E- GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:1- Sözlü sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan “a” bendi elli puan, “b” ila“e” bentlerinin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.2- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puanüzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.3- Yapılacak sınav sonucunda gruplarında yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığıtakdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir veya her bir grupta alınacakyukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı sayıları arasında değişiklik yapılabilir.4- Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilenuzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak üzerebelirlenir.5- Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamayagiremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.6- Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmaksuretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakipsınavın başvuru tarihine kadar geçerlidir. 

F- SINAV SONUÇLARININA İTİRAZ:Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu GenelMüdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itirazsüresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılıolarak bildirilir. 

G-UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:1- Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilanmetninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığıkadrosuna atanır.2- Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuztarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları DairesiBaşkanlığına müracaat etmeleri gerekir.a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılıbeyanı, b) Mal bildirimi, c) Dört adet vesikalık fotoğraf.3- Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adaylarınatamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı haldegöreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atamayapılır. 

H- DİĞER HUSUSLAR:1- İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması veİstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarınailişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.2- İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersizsayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbirhak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunununilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.G- İLETİŞİM BİLGİLERİ:Başvuru esnasında : (312) 229 68 02-03Atama esnasında : (312) 216 30 99E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.trWeb : www.iskur.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET