gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 160 adet İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 100 İş Müfettişi Yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden görev yapmak üzere 60 İş Müfettişi Yardımcısı (30 adet İnşaat Mühendisi, 20 adet Makine Mühendisi ve 10 adet Elektrik, Elektronik Mühendisi) alınacaktır.

25 Ekim 2015 Pazar 18:15
İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdareHizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede açık bulunan 160 adet İş Müfettişi Yardımcısıkadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 100 İşMüfettişi Yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden görev yapmak üzere 60 İş MüfettişiYardımcısı (30 adet İnşaat Mühendisi, 20 adet Makine Mühendisi ve 10 adet Elektrik,Elektronik Mühendisi) alınacaktır. 

Sınava katılma şartları; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeyazılı nitelikleri taşımak, 

b) Giriş sınavının yapılacağı 2015 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşınıdoldurmamış olmak, 

c) İşin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler,iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliğionaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek, 

ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için inşaat, makine, elektrik,elektronik yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezunolmak, 

d) 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmışve işin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için KPSS P46 puan türünden en az 75 puan,iş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için KPSS P13 puan türünden en az 75puan almış olmak,(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boşkadro sayısının 4 katı [400 işin yürütümü, 240 iş sağlığı ve güvenliği (120 inşaat mühendisi,80 makine mühendisi ve 40 elektrik, elektronik mühendisi) olmak üzere toplam 640] sayıdaaday sınava davet edilecektir. Ancak sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğupuanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.) 

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişliolmak, 

f) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak, 

g) Bu sınava en fazla bir kez girmiş olmak, 

ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte belirtilen diğer belge ve bilgilerieksiksiz olarak zamanında Kurula vermiş olmak.Başvurular 11.11.2015 günü başlayacak, 26.11.2015 günü çalışma saati bitiminde sonaerecektir.

Sınava girecek adaylar, Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internetsayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden erişerek doldurupimzalayacakları “iş talep formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyerek, “Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA” adresinde kurulacakkayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile göndererek başvurularını tamamlayabileceklerdir.İş talep formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir: 

a)Başvuru sistemi üzerinden alınarak imzalanacak beyan ve özgeçmiş formu, 

b)Diplomanın aslı gibidir onaylı sureti (Elden başvuruda bulunacak adaylar; Başkanlığımızınkayıt-kabul bürosunda diplomalarını onaylatabilirler) 

c) Varsa ilgili kurumdan alınan onaylı denklik belgesi sureti, 

c)KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

ç)2 adet vesikalık fotoğraf.Posta ile yapılan başvurularda da, son başvuru tarihi 26.11.2015 tarihi olup, internetüzerinden iş talep formunun 26.11.2015 tarihine kadar doldurulması şartı ile belgelerin İşTeftiş Kurulu Başkanlığına en geç 03.12.2015 mesai saati bitimine kadar ulaşmasızorunludur. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonragelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmeyecektirYazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilewww.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınava katılmaya hakkazanan adaylar sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınavsaatine kadar aday başvuru sistemi üzerinden alabilecekleri gibi 25.12.2015 mesai saatibitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan da elden teslim alabileceklerdir. 

Sınavakatılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.Yazılı sınav 26.12.2015 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde yapılacaktır. Adaylar “SınavGiriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb.)göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınanpuanın yüz üzerinden altmış (60) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasınınyüz üzerinden yetmiş (70) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olarak sözlüsınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildirentebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yerve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosunda ve www.csgb.gov.tr vewww.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.Başvuru koşulları ve sınav konuları hakkında detaylı bilgi ile iş talep formu, İş Teftiş KuruluBaşkanlığı’ndan ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr internet adreslerinden teminedilebilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİş Teftiş Kurulu Başkanlığıİnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET