gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SINAVI İLANI

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) Aralık Dönemi: Başvurular Başladı.

27 Ekim 2015 Salı 08:17
İŞYERİ HEKİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SINAVI İLANI

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) Aralık Dönemi: Başvurular

2015-İSG Aralık Dönemi Sınavı, 5 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 27 Ekim 2015 tarihinde başlayacak, 5 Kasım 2015 tarihinde sona erecektir. Sınav ücreti ödeme işlemleri ise 27 Ekim 2015 başlayacak, 6 Kasım 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. 

 “SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR” bilgi metnine, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Sınava başvuru yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


BAŞVURU/SINAV KURALLARI

Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5.

fıkrası gereği sınavlar ile ilgili açıklamalar ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının

İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ilgili olarak

alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna

duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi

bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya

giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret

gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler

geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru

işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.

ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı

olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın

nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların

yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve

yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav

sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday

İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

ADRES: KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar,

ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

SINAV MERKEZLERİ: Adaylar, başvuru süresince ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik

yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav

merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan merkezini tercih etmelidir.

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir

veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini

isteyen adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan

başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav

merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz.

ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir.

BAŞVURU MERKEZİNDE YAPILACAK BAŞVURULAR

Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru işleminin yapılabilmesi

için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Adayın başvuru merkezine gitmeden önce aşağıdaki işlemleri

tamamlamış olması gerekir:

 Aday Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulmuş olmalı

6

 Engelli/sağlık sorunu olan adaylar için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalı

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler:

 Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

 Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla

tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli

olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir

fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış

veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir),

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir

üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının onaylı bir örneği, engellerine ilişkin öz

geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi

Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday

tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

 İsteyen adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayanlar ile sistemde mevcut eğitim

bilgilerinde değişiklik/düzeltme bulunanlar için eğitim bilgilerini gösterir resmi onaylı mezuniyet belgesi

Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı

bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. ÖSYM kayıtlarında geçerli bir

fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir. Bu kural nedeniyle başvuruda

fotoğrafı çekilemeyen adaylardan fotoğrafının değişmesini talep edenler, bu taleplerini başvurularını tamamladıktan sonra

ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile ileteceklerdir. Adayın talebi ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf

değişikliği ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi

gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada

önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü

salon başkanının, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya adayın

sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını

elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya

verecektir. Bu belgeyi aday özenle kontrol etmelidir. Aday, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme

işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için bu belgeyi görevliye geri verecektir. Fotoğraf uygun çekilmemiş ve/veya

bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir.

Belgede yer alan şifre, adayın geçici şifresidir. Bu şifre en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirilmelidir. Şifre

daha sonraki işlemlerde adaya gerekeceğinden adayın şifresini unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmadan

özenle saklaması gerekmektedir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya

çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİNİZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. 

Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda sınav ücreti yatırılamayacağından sorumluluk adaya aittir.

Başvuru işleminizi yaptıktan sonra sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırarak BAŞVURUNUZU TAMAMLAYINIZ.

Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

Sınava bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasındaki açıklamalar

doğrultusunda başvuru süresi içinde başvuru işlemlerini yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru başvurunun son gününde, saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka

görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer

aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların

veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt 

 

Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru

süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
 SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET