gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİMLİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI AÇILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 21 Aralık'ta ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, ADANA ve BURSA'da yapılacak.

12 Kasım 2013 Salı 07:37
İŞYERİ HEKİMLİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI AÇILDI


 SINAVIN ADI 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş 
Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 
 
 
SINAV ÜCRETİ 
 
Aday; 35 (otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 22 Kasım-03 Aralık 2013 tarihlerinde; MEB Destek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, 
Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden 
herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır. 
 
 
SINAV BAŞVURUSU 
 
Sınava girecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 22 Kasım-03 Aralık 2013 
tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra 
http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır. 
 
Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 11 Aralık 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet 
adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir. 
 
 
SINAV YERİ 
 
ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, ADANA ve BURSA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları) 
(Sınava girecek adaylar, sınava girmek istedikleri il tercihlerini sınav başvurusu esnasında 
yapabileceklerdir.) 
 
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 
 
21 Aralık 2013-Cumartesi günü, Saat: 10.00 
 
SINAV UYGULAMASI 
 
 Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. 
 
 Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı 
kullanılacaktır. 
 
 Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (11 Aralık 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr, 
adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile 
gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep 
telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır. 
 
 Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı 
Kanun gereğince işlem yapılacaktır. 
 
 
 SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR 
 
Sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür 
durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının 
kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı 
örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda 
görevli değil ise sınav talep eden İSGGM’ye teslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru 
ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. 
Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili 
kurum sorumlu olacaktır. 
 
 SINAV SORULARI 
 
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için 
ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır. 
İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir; 
NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI 
1 Hukuk 5 
2 Genel İSG Konuları 15 
3 Mevzuat 30 
4 Sağlık 35 
5 Teknik 15 
A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir; 
NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI 
1 Hukuk 5 
2 Genel İSG Konuları 15 
3 Mevzuat 30 
4 Sağlık 10 
5 Teknik 40 
 
 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir. 
GRUP NO GRUP ADI 
1 İşyeri hekimliği 
2 C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
3 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
4 A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
 
 Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle 
okutulacaktır. 
 
 Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü 
kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır. 
 
 Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. 
 
 Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan 
alan aday başarılı sayılacaktır. 
 
 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi 
sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, 
doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. 
 
 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların 
şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 
 İLETİŞİM ve DUYURU 
 Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147” 
telefonundan yararlanabileceklerdir. 
 
 Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 
 
 Sınav soru ve cevap anahtarları 23 Aralık 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve 
http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır. 
 
 Adayların sınav sonuçları 14 Ocak 2014 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet 
adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır. 
 
 SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR 
 Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 
http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından 
itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne 4 
 
yapabileceklerdir. 
 
 Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 
5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) 
“sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul 
edilecektir. 
 Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı 
No:42 Emek-ANKARA’dır. 
 
 Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip 
sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 
 
 Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin 
sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en 
geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara 
Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal 
Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında 
yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. 
 Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı 
No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e 
iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 
 
 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu 
olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
 
 Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından 
incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir. 
 
 Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas 
alınacaktır. 
 
 Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan 
çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi 
kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka 
dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi 
alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla 
durumlarını öğrenebileceklerdir. 
 
 21 Aralık 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul 
edilmeyecektir. 
 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET